SMS Tapes & Printlinten

SMS-tarrat ja ‑värinauhat


Kaik­kiin SMS-tar­ra­tu­los­ti­miin on saa­ta­vil­la laa­ja vali­koi­ma teol­li­sia tar­ro­ja ja väri­nau­ho­ja eri väreis­sä ja muodoissa.
Kes­tä­vät SMS-mate­ri­aa­lit ovat erit­täin laa­duk­kai­ta ja sopi­vat moneen eri käyt­tö­tar­koi­tuk­seen, esimerkiksi:

- Kone­mer­kin­töi­hin - LO/­TO-mene­tel­män TAG-merkintöihin
- Put­ki­mer­kin­töi­hin - Varas­to- ja sijaintimerkintöihin
- Tar­kis­tus­tar­roi­hin - Joh­to­jen mer­kin­töi­hin ja kaa­pe­lei­den värikoodaukseen
Perus­ma­te­ri­aa­lit
Eri­kois­ma­te­ri­aa­lit
Muo­toon­lei­ka­tut
Väri­nau­hat
Videot
Yhteen­so­pi­vuus

Perusmateriaalit

Industrieel Vinyl (E300)

Teollinen vinyyli ”economy” (E300)

Nor­maa­li tart­tu­vuus, sisä- ja ulko­käyt­töön. Ulko­käy­tös­sä kes­ki­mää­räi­nen kes­toi­kä 3–5 vuotta.

Värit: Val­koi­nen / Kel­tai­nen / Läpinäkyvä
Leveys: 15mm / 30mm / 40 mm* / 60mm / 100mm / 150mm / 220mm
Rul­lan pituus: 30 met­riä

* Saa­ta­vil­la ainoas­taan valkoisena

Premium Vinyl (E300)

Premium Vinyyli (ST700)

Erit­täin hyvä tart­tu­vuus. Teol­li­suu­den perus­e­ti­ket­tei­hin. Kes­toi­kä ulko­käy­tös­sä 7–10 vuotta.

Värit: Val­koi­nen / Läpi­nä­ky­vä / Kel­tai­nen / Har­maa / Mus­ta / Orans­si / Vio­let­ti / Punai­nen / Vaa­lean­pu­nai­nen / Sini­nen / Merk­ki­va­lo sini­nen / Merk­ki­va­lo vih­reä, put­ki­mer­kin­tä / Vih­reä, put­ki­mer­kin­tä / Vaa­lean­rus­kea / Rus­kea / Rus­kea, putkimerkintä
Leveys: 15 mm / 25 mm* / 30 mm / 60 mm / 100 mm / 150 mm / 220 mm
Rul­lan pituus: 30 met­riä

* Saa­ta­vil­la ainoas­taan val­koi­se­na, läpi­nä­ky­vä­nä ja keltaisena

High-Tack Vinyl (HT700)

High-Tack (HT700)

Erit­täin hyvä tart­tu­vuus, han­ka­lil­le pin­noil­le kuten puul­le, beto­nil­le, likaa hyl­ki­väl­le muo­vil­le ja öljyi­sel­le pin­nal­le. Sovel­tuu myös vale­tul­le ja muo­toil­lul­le pin­nal­le. Kes­tää ulko­käy­tös­sä kes­ki­mää­rin 7–10 vuotta.

Colours: Val­koi­nen / Läpi­nä­ky­vä / Kel­tai­nen / Har­maa / Mus­ta / Orans­si / Vio­let­ti / Punai­nen / Vaa­lean­pu­nai­nen / Merk­ki­va­lo sini­nen / Merk­ki­va­lo vih­reä / Sini­nen, put­ki­mer­kin­tä / Vih­reä, put­ki­mer­kin­tä / Vaa­lean­rus­kea / Rus­kea / Rus­kea, putkimerkintä
Leveys: 15 mm / 25 mm* / 30 mm / 60 mm / 100 mm / 150 mm / 220 mm
Rul­lan pituus: 20 met­riä

* Saa­ta­vil­la ainoas­taan val­koi­se­na, läpi­nä­ky­vä­nä ja keltaisena

Industrieel Polyester (P700)

Teollinen polyesteri (PT200, PT500 ja PT700)


Hyvä tart­tu­vuus. Lai­te­kil­piin ja pin­noil­le, joil­le ei voi käyt­tää vinyy­liä (esi­mer­kik­si ruos­tu­ma­ton teräs). Pit­kä­ai­kai­seen teol­li­seen käyt­töön läm­pö­ti­lois­sa ‑40°C – 120°C.


Värit:
Mat­ta alu­mii­ni* / Puo­li­kiil­tä­vä alu­mii­ni / Kiil­tä­vä alu­mii­ni** / Val­koi­nen / Kel­tai­nen / Sini­nen / Vih­reä / Orans­si / Punai­nen / Vio­let­ti / Mus­ta / Ruskea

Leveys: 15 mm / 30 mm / 60 mm / 100 mm
Rul­lan pituus: 20 met­riä / 30 metriä

* Saa­ta­vil­la ainoas­taan 30 met­rin rullissa
** Saa­ta­vil­la ainoas­taan 20 met­rin rullissa

Hoge Temperaturen tape (H250)

Korkean lämpötilan tarra (H250)

Erit­täin hyvin tart­tu­va tar­ra, joka kes­tää jopa 150°C lämpötilaa.

Väri: Val­koi­nen
Leveys: 15 mm / 30 mm / 60 mm / 100 mm
Rul­lan pituus: 20 met­riä

Cold Weather tape (CW200)

Kylmän sään tarra (CW200)

Lois­ta­va tart­tu­vuus erit­täin kyl­mil­le pin­noil­le (jopa ‑25°C).

Väri: Kel­tai­nen
Leveys: 15 mm / 30 mm / 60 mm / 100 mm.
Rul­lan pituus: 24 met­riä

Erikoismateriaalit

VOID polyester (PV500)

VOID polyesteri (PV500)

Hyvä tart­tu­vuus, pit­käi­käi­nen tar­ra sisä­käyt­töön. Tur­val­li­suus­mer­kin­töi­hin, sine­töin­tiin – kun eti­ket­ti repäis­tään pois, pin­taan jää eti­ke­tis­tä VOID-teksti.

Väri: Mat­ta alumiini
Leveys: 15 mm / 30 mm / 60 mm / 100 mm
Rul­lan pituus: 30 met­riä

RePLACE herpositioneerbare tape (RE300)

Siirrettävä teippi (M300)

Erin­omai­nen vaih­toeh­to mag­neet­ti­nau­hal­le. Siir­ret­tä­vä tar­ra, joka kiin­nit­tyy esi­mer­kik­si metalli‑, muovi‑, pah­vi- ja puu­pin­noil­le. Erin­omai­nen logis­tii­kan sovelluksissa.

Tutus­tu myös sivuun: Varas­to­tar­rat ja sijain­nin tunnistus

Värit: Kel­tai­nen / Valkoinen
Leveys: 15 mm / 30 mm / 60 mm / 100 mm
Rul­lan pituus: 24 met­riä

Reflecterende tape (RT500)

Heijastava tarra (RT500)

Hei­jas­ta­va tar­ra sisä- ja ulko­käyt­töön. Käy­te­tään tyy­pil­li­ses­ti kriit­ti­sis­sä tilanteissa.

Värit: Kel­tai­nen / Val­koi­nen / Punainen
Leveys: 30 mm / 60 mm / 100 mm
Rul­lan pituus: 15 met­riä

Fluorescerende tape (FL500)

Fluoresoiva tarra (FL500)


Fluo­re­soi­va tar­ra, erit­täin hyvä näky­vyys. Sovel­tuu sisä- ja ulkokäyttöön.

Värit: Kel­tai­nen / Pink­ki / Punai­nen / Vihreä
Leveys: 15 mm / 30 mm / 60 mm / 100 mm
Rul­lan pituus: 24 met­riä

Fotoluminescerende tape (RG500)

Jälkivalaiseva tarra (RG500)

Kor­kea­laa­tui­nen pimeäs­sä hoh­ta­va tar­ra tur­va­mer­kin­tään ja mui­hin mer­kin­töi­hin, joi­den täy­tyy näkyä hyvin vaik­ka­pa säh­kö­kat­kon aikana.

Värit: ReGLO (jäl­ki­va­lai­se­va)
Leveys: 15 mm / 30 mm / 60 mm / 100 mm
Rul­lan pituus: 15 met­riä

TAG ‑Merkintälappu (T300)

Ilman tar­raa toi­mi­vat mer­kin­tä­la­put ovat vah­vo­ja ja kes­tä­vät käyt­töä, UV-sätei­lyä, kos­te­tut­ta sekä kemi­kaa­le­ja. Ne sopi­vat erin­omai­ses­ti niin sisä- kuin ulko­käyt­töön. Mer­kin­tä­lap­pu­ja on saa­ta­vil­la jat­ku­va­na rul­la­na tai val­miik­si rei’itettynä.

Val­miik­si lei­ka­tut merkit
Värit:
Val­koi­nen / Kel­tai­nen / Punai­nen / Sini­nen / Vih­reä / Hei­jas­tus­pin­noi­tet­tu / ReGLO (hei­jas­tus­pin­ta)

Koot: 50 x 100mm / 76 x 100mm / 76 x 154mm / 100 x 154mm

Jat­ku­va rulla
Värit: Kel­tai­nen / Punai­nen / Orans­si / Sini­nen / Vihreä
Leveys: 100 mm

Kat­so sivuil­tam­me myös Muut mer­kin­nät & Lock-out / Tag-out ‑menet­te­lyn merkinnät.

Wire-wraps (wikkellabels)

Johtomerkinnät (WI100)

Läpi­nä­ky­vät joh­to­mer­kin­nät tun­ne­taan myös kie­tou­tu­vi­na mer­kin­töi­nä. Ne luo­vat joh­dol­le tiu­kan, itses­tään lami­noi­tu­van suo­ja­ker­rok­sen, joka kes­tää öljyä, vet­tä ja liuottimia.

Värit: Val­koi­nen / Keltainen
Koot: 12.5 x 19mm / 25 x 37mm / 25 x 63mm / 25 x 95mm
Yhdes­sä rul­las­sa: 1500 — 5000 kpl

Kat­so sivuil­tam­me lisää joh­to- ja kaa­pe­li­mer­kin­nöis­tä.

Krimpkousen

Kutistusputket / kaapelisuojat (ES100)

Lii­mat­to­mat ja tulos­tet­ta­vat läm­pö­ku­tis­tu­vat suo­jam­me aset­tu­vat täy­del­li­ses­ti joh­to­jen ja kaa­pe­lei­den ympä­ril­le. Ne mah­dol­lis­ta­vat täy­den eris­tyk­sen ja toi­mi­vat pysy­vä­nä tunnisteena.

Värit: Val­koi­nen / Keltainen
Koot: 19 x 4.6mm / 25 x 6mm / 38 x 8.5mm / 38 x 11.1mm
Yhdes­sä rul­las­sa: 500 — 1000 kpl

Kat­so sivuil­tam­me lisää joh­to- ja kaa­pe­li­mer­kin­nöis­tä.

Kabel tags

Kaapelimerkinnät (EC100)

Kor­kea­laa­tui­set kaa­pe­lin tun­nis­te­mer­kin­nät haas­ta­viin olo­suh­tei­siin. Tun­nis­te­mer­kin­nät voi kiin­nit­tää nip­pusi­teil­lä. Ei halo­gee­ne­ja — ei pääs­tä myr­kyl­li­siä kaa­su­ja hajo­tes­saan. Palosuojattu.

Värit: Val­koi­nen / Keltainen
Koot: 60 x 12mm / 75 x 15mm / 75 x 25mm
Yhdes­sä rul­las­sa: 250 — 500 kpl

Kat­so sivuil­tam­me lisää joh­to- ja kaa­pe­li­mer­kin­nöis­tä.

Muotoonleikatut

Industriële Vinyl etiketten

Teollinen vinyyli

Vinyy­li­set muo­toon­lei­ka­tut tar­rat sisä- ja ulko­käyt­töön. Muo­toon­lei­kat­tu­ja tar­ro­ja on saa­ta­va­na usei­ta eri väre­jä, muo­to­ja ja koko­ja. Eikö tar­vit­se­maa­si kokoa ole lis­tas­sa? Ota yhteyt­tä ja kysy mahdollisuuksista!

Värit: Val­koi­nen / Kel­tai­nen / Läpinäkyvä
Koot: 30 x 20mm / 30 x 30mm (pyö­reä) / 40 x 20mm / 60 x 35mm / 90 x 35mm / 100 x 52mm / 100 x 125mm
Yhdes­sä rul­las­sa: 469 — 2655 kpl

Industriële Polyester etiketten

Teollinen polyesteri

Muo­toon­lei­ka­tut tar­rat polyes­te­riä. Erit­täin hyvä tart­tu­vuus, sovel­tuu pit­kä­ai­kai­seen teol­li­seen sisä- ja ulkokäyttöön.

Värit: Mat­ta alu­mii­ni / Kiil­tä­vä Alumiini*
Koot: 30 x 20mm / 40 x 20mm / 45 x 15mm / 60 x 35mm / 60 x 125mm / 90 x 35mm / 100 x 52mm / 100 x 70mm
Yhdes­sä rul­las­sa: 469 — 3436 kpl

* Saa­ta­vil­la ainoas­taan 30 x 20mm koossa

GHS etiketten

GHS-tarrat

GHS-tar­ram­me ovat erin­omai­nen valin­ta kemial­li­seen ja labo­ra­to­rion käyt­tö­tar­koi­tuk­siin. Tar­ro­ja on saa­ta­vil­la pape­ri­se­na ja polyes­te­ri­na (pai­neas­tiat). Tar­rat on esi­tu­los­tet­tu jopa kol­mel­la punai­sel­la varoi­tus­kol­miol­la. Pape­ri­sis­sa GHS-tar­rois­sa voit vali­ta pysy­vän tai irro­tet­ta­van version.

Värit: Val­koi­nen punai­sil­la esi­tu­los­te­tuil­la varoituskolmioilla
Koot: 60 x 36mm / 100 x 70mm / 150 x 100mm
Yhdes­sä rul­las­sa: 600 — 2000 kpl

Kat­so lisää GHS / CLP ‑tar­rois­ta ‑sivuil­tam­me.

ResoLabels, hét alternatief voor Resopal (RL100)

ResoLabels (RL100)

Nämä tar­rat ovat hyvä vaih­toeh­to kai­ver­re­tuil­le reso­pal-kil­vil­le. Vah­ven­ne­tut tar­rat on teh­ty laa­duk­kaas­ta mate­ri­aa­lis­ta ja kes­tä­vik­si. Ne sopi­vat konei­siin ja pai­nik­kei­den mer­kit­se­mi­seen sisä- ja ulkokäytössä.
Reso­La­bels on lois­ta­va vaih­toeh­to kai­ver­re­tuil­le Reso­pal-kil­vil­le, sil­lä ne ovat jous­ta­va rat­kai­su, kus­tan­nus­te­hok­kai­ta ja tuo­tan­toai­ka on lyhyt.

Värit: Valkoinen/Matta alu­mii­ni
Koot: 35 x 18mm / 45 x 15mm / 48 x 19mm / 60 x 30mm / 90 x 45mm / 100 x 30mm / 100 x 50mm
Mää­rä yhdes­sä rul­las­sa: 125 — 500

Kat­so sivuil­tam­me lisä­tie­to­ja Reso­La­bels-mer­kin­nöis­tä.

Värinauhat

SR10 Industrieel Printlint

Värinauha teollisuuden käyttöön (SR10)

Kes­tä­vä nau­ha vinyy­lil­le tulostamiseen.

Värit: Val­koi­nen / Mus­ta / Hopea / Kel­tai­nen / Har­maa / Kul­ta / Orans­si / Vaa­lean­si­ni­nen / Tum­man­si­ni­nen / Tur­val­li­suus Punai­nen / Tum­man­pu­nai­nen / Vihreä
Levey­det: 65 mm / 106 mm / 107 mm
Pituus: 120 metriä

SR20 Speciaal Printlint

Värinauha erikoistulostukseen (SR20)

Kes­tä­vä nau­ha polyes­te­ril­le tulostamiseen.

Väri: Mus­ta
Leveys: 80 mm / 108 mm / 110 mm
Pituus: 150 met­riä / 240 metriä

SR20 Speciaal Printlint

Värinauha tulostukseen (vahattu) (SR30)

Kes­tä­vä nau­ha pape­ril­le tulostamiseen.

Väri: Mus­ta
Leveys: 75 mm / 106 mm
Pituus: 180 metriä

SR20 Speciaal Printlint

Värinauha kemiallisen ympäristön käyttöön (SR40)

Väri­nau­ha, joka kes­tää taval­lis­ta parem­min ase­to­nia. ST700 ja PT700 ‑tar­roil­le.

Väri: Mus­ta
Leveys: 106 mm
Pituus: 120 metriä

5 askelta ammattitaitoiseen tulostukseen!

Tar­ro­jen ja mer­kin­tö­jen oikea käyttötapa

Koe korkealaatuiset tuotteemme itse

Haluatko ilmaisia näytteitä?

Lisä­tie­to­ja täältä.

Testaa eri laatuja!

Tilaa ilmai­set näyt­teet jo tänään!
Voit pyy­tää näyt­teen yhdes­tä tai useam­mas­ta tuot­tees­ta – tai näy­te­pa­ke­tin koko valikoimasta.

Tilaa!

Suositellut tulostimet:

SMS TAG-ID 2

SMS TAG-ID2 tulostin
 • Tulos­ta jopa 104mm levyisesti

 • 300 DPI tulostusresoluutio

 • Tulos­tus­vauh­ti jopa 10cm sivu/s

 • USB & LAN ‑yhteys

Lisää tie­toa

SMS-430

 • Tulos­ta jopa 104 mm levyisesti

 • 300 DPI tulostusresoluutio

 • Auto­maat­ti­nen leikkuri

 • USB & LAN ‑yhteys

Lisää tie­toa

TORO

TORO tulostin
 • Tulos­ta jopa 101mm levyisesti

 • 300 DPI tulostusresoluutio

 • Kul­je­tet­ta­va ja IT-riippumaton

 • USB‑A & USB‑B ‑yhteys

Lisää tie­toa

SMS-R1

SMS-R1 tulostin
 • Tulos­ta yli 10 met­rin pituudelta

 • Moni­vä­ri­siä merk­ke­jä ja kylttejä

 • Leik­kaa mihin tahan­sa halut­tuun muotoon

 • Väri­nau­haa sääs­tä­vä teknologia

Lisää tie­toa

Onko sinulla kysymyksiä tai haluatko antaa palautetta? Täytä allaoleva lomake.

  Etu­ni­mi *
  Suku­ni­mi *
  Yri­tyk­sen nimi
  Säh­kö­pos­tio­soi­te *
  Puhe­lin­nu­me­ro *
  Pos­tio­soi­te
  Vies­ti