GHS-tarrat

EU:n viral­li­nen GHS/CLP ‑jär­jes­tel­mä on ollut pakol­li­nen kai­kes­sa mer­kin­näs­sä, myös kemial­lis­ten ja hai­tal­lis­ten ainei­den mer­kin­näs­sä 1.6.2015 alkaen. Monet yri­tyk­set ovat siir­ty­neet täy­sin näi­den sää­dös­ten mukai­siin mer­kin­töi­hin, mut­ta sil­ti kaik­ki eivät vie­lä ole kehit­tä­neet teho­kas­ta tapaa kemial­lis­ten pak­kaus­ten merkintään.

Autam­me sinua mie­lel­läm­me ja neu­vom­me miten otat nopeas­ti ja tehok­kaas­ti GHS-jär­jes­tel­män käyt­töön omas­sa yrityksessäsi.

Ammattitaitoinen GHS/CLP ‑neuvoja

Rebo on oikea kump­pa­ni, kun puhu­taan mer­kin­näs­tä tai kemial­lis­ten ja hai­tal­lis­ten ainei­den mer­kin­näs­tä. Laa­jan mer­kin­tä­alan koke­muk­sem­me ansios­ta voim­me tar­jo­ta sinul­le asian­tun­te­vaa apua, ja sel­vit­tää yhdes­sä, miten otam­me tämän jär­jes­tel­män käyt­töön mah­dol­li­sim­man nopeas­ti ja tehok­kaas­ti yrityksessäsi.

Ammat­ti­käyt­töön suun­ni­tel­tu­jen tar­ra­jär­jes­tel­mien ja ‑tulos­ti­mien avul­la voit val­mis­taa GHS ‑tar­rat nopeas­ti. Älyk­kään GHS ‑tar­ra­tu­los­ti­noh­jel­mis­tom­me ansios­ta tulos­ta­mi­nen ei ole kos­kaan ollut helpompaa!

Lisä­tie­toa