GHS-tarrat

EU:n viral­li­nen GHS/CLP ‑jär­jes­tel­mä on ollut pakol­li­nen kai­kes­sa mer­kin­näs­sä, myös kemial­lis­ten ja hai­tal­lis­ten ainei­den mer­kin­näs­sä 1.6.2015 alkaen. Monet yri­tyk­set ovat siir­ty­neet täy­sin näi­den sää­dös­ten mukai­siin mer­kin­töi­hin, mut­ta sil­ti kaik­ki eivät vie­lä ole kehit­tä­neet teho­kas­ta tapaa kemial­lis­ten pak­kaus­ten merkintään.

Autam­me sinua mie­lel­läm­me ja neu­vom­me miten otat nopeas­ti ja tehok­kaas­ti GHS-jär­jes­tel­män käyt­töön omas­sa yrityksessäsi.

Ammattitaitoinen GHS/CLP ‑neuvoja

Rebo on oikea kump­pa­ni, kun puhu­taan mer­kin­näs­tä tai kemial­lis­ten ja hai­tal­lis­ten ainei­den mer­kin­näs­tä. Laa­jan mer­kin­tä­alan koke­muk­sem­me ansios­ta voim­me tar­jo­ta sinul­le asian­tun­te­vaa apua, ja sel­vit­tää yhdes­sä, miten otam­me tämän jär­jes­tel­män käyt­töön mah­dol­li­sim­man nopeas­ti ja tehok­kaas­ti yrityksessäsi.

Ammat­ti­käyt­töön suun­ni­tel­tu­jen tar­ra­jär­jes­tel­mien ja ‑tulos­ti­mien avul­la voit val­mis­taa GHS ‑tar­rat nopeas­ti. Älyk­kään GHS ‑tar­ra­tu­los­ti­noh­jel­mis­tom­me ansios­ta tulos­ta­mi­nen ei ole kos­kaan ollut helpompaa!

Lisä­tie­toa
TILAA NAYTEPAKKAUS
GHS labels
GHS drums

In-house

Tar­ra­ma­te­ri­aa­lim­me on suun­ni­tel­tu teol­li­siin sovel­luk­siin, ja sik­si ne ovat erit­täin kor­kea­laa­tui­sia. Kun käy­tät näi­tä mate­ri­aa­le­ja yhdes­sä laa­duk­kai­den kemial­li­ses­ti kes­tä­vien väri­nau­ho­jem­me kans­sa, voit hel­pos­ti luo­da omat teol­li­suus­laa­tui­set ja kes­tä­vät GHS-tarrat!

Neu­vom­me mie­lel­läm­me kai­kis­sa GHS ‑mer­kin­tö­jä ja teol­li­suus­mer­kin­tö­jä kos­ke­vis­sa asioissa.

Lisä­tie­toa
TILAA NAYTEPAKKAUS

Mikä on GHS?

YK:n kehit­tä­mä yhden­mu­kai­nen Glo­bal­ly Har­mo­ni­sed Sys­tem (UN-GHS) jär­jes­tel­mä otet­tiin käyt­töön vuon­na 2002. YK:n alul­le­pa­ne­mas­sa GHS ‑stan­dar­dis­sa kuva­taan kri­tee­rit kemial­lis­ten ainei­den ja seos­ten luo­ki­tuk­sel­le ja mer­kin­nöil­le nii­den vaa­ral­lis­ten omi­nai­suuk­sien perus­teel­la. UN-GHS tar­jo­aa maa­il­man­laa­jui­set kri­tee­rit kemial­lis­ten ainei­den ja seos­ten vaaraviestinnälle. 

CLP tar­koit­taa luo­ki­tus­ta, mer­kin­tö­jä ja pak­kauk­sia (englan­nik­si: clas­si­fica­tion, labe­ling and pac­ka­ging). GHS/CPL ‑ohjeet edis­tä­vät työn­te­ki­jöi­den tur­val­li­suut­ta ja pitä­vät hei­dät ajan tasal­la kemial­li­sis­ta vaaroista.

Läh­de: www.ghs-helpdesk.nl

What is GHS?
Pyy­dä mak­su­ton näytepakkaus!

GHS-etiketin rakenne

GHS etiketten

Klik­kaa kuvaa suuremmaksi

Ainutlaatuinen GHS-etiketöinti ohjelmisto

Vir­heet­tö­mien kemi­kaa­lie­ti­ket­tien (kuten GHS:n mukai­set eti­ke­tit) teke­mi­nen voi olla aikaa vie­vä teh­tä­vä. Jot­ta täs­tä pro­ses­sis­ta tuli­si mah­dol­li­sim­man teho­kas, olem­me kehit­tä­neet rat­kai­su­pa­ke­tin. Rebo Sys­tems on luo­nut yhteis­työs­sä Nice­La­be­lin kans­sa eri­tyi­sen GHS-ohjel­mis­ton tulos­tus­pro­ses­sin yksin­ker­tais­ta­mi­sek­si ja standardoimiseksi.


Kun olet valin­nut halua­ma­si kemi­kaa­lin, ohjel­ma valit­see auto­maat­ti­ses­ti tar­vit­ta­vat varoi­tus­mer­kin­nät, sym­bo­lit, huo­mio­sa­nat sekä vaa­ra- ja turvalausekkeet.

Kyllä, se on juuri niin helppoa!

Vai­he 1: Valit­se oikean­ko­koi­nen eti­ket­ti ja sopi­va materiaali

Vai­he 2: Valit­se kie­li (valit­ta­va­na yli 20 kieltä!)

Vai­he 3: Valit­se halua­ma­si tulostin

Vai­he 4: Valit­se halua­ma­si kemikaali

Vai­he 5: Täy­tä tava­ran­toi­mit­ta­jan tie­dot (voi­daan myös muo­ka­ta auto­maat­ti­ses­ti täydentyviksi)

Vai­he: 6: Valit­se kuin­ka mon­ta eti­ket­tiä haluat ja olet val­mis tulostamaan!

Valitse yrityksesi GHS-tarroille sopiva tarratulostin

SMS TAG-ID 2

SMS TAG-ID2 tulostin
 • Tulos­ta jopa 104mm levyisesti

 • 300 DPI tulostusresoluutio

 • Tulos­tus­vauh­ti jopa 10cm sivu/s

 • USB & LAN ‑yhteys

Lisää tie­toa

SMS-430

 • Tulos­ta jopa 104 mm levyisesti

 • 300 DPI tulostusresoluutio

 • Auto­maat­ti­nen leikkuri

 • USB & LAN ‑yhteys

Lisää tie­toa

TORO

TORO tulostin
 • Tulos­ta jopa 101mm levyisesti

 • 300 DPI tulostusresoluutio

 • Kul­je­tet­ta­va ja IT-riippumaton

 • USB‑A & USB‑B ‑yhteys

Lisää tie­toa

SMS-R1

SMS-R1 tulostin
 • Tulos­ta yli 10 met­rin pituudelta

 • Moni­vä­ri­siä merk­ke­jä ja kylttejä

 • Leik­kaa mihin tahan­sa halut­tuun muotoon

 • Väri­nau­haa sääs­tä­vä teknologia

Lisää tie­toa

Heräsikö sinulla kysymyksiä tai kaipaatko apua projektin suunnittelussa?
Asiantuntijamme ovat käytettävissänne.

  Etu­ni­mi *
  Suku­ni­mi *
  Yri­tyk­sen nimi
  Säh­kö­pos­tio­soi­te *
  Puhe­lin­nu­me­ro *
  Pos­tio­soi­te
  Vies­ti