Saat täl­tä sivul­ta hel­pos­ti kah­den­lai­sia tarrapohjia:

Ins­pi­roi­vat
Covid tor­jun­ta ja etäi­syy­den pitäminen
Eri­kois­ma­te­ri­aa­lit
Voit muo­ka­ta ja tulos­taa poh­jia Nice­La­bel Desig­ner ‑ohjel­mis­tol­la.
Lataa halua­ma­si tar­ra­poh­ja alta ja käy heti toimeen!

Inspiraatiopohjat
SMS-R1 ‑tulostimelle

2 SYMBOLIN MERKIT
(vaa­ka­ku­va)

Lataa poh­ja

3 SYMBOLIN MERKIT
(vaa­ka­ku­va)

Lataa poh­ja

VAROITUSMERKIT
(vaa­ka­ku­va)

Lataa poh­ja

KIELTOMERKIT
(vaa­ka­ku­va)

Lataa poh­ja

TYÖTURVALLISUUSMERKIT
(vaa­ka­ku­va)

Lataa poh­ja

PALONTORJUNNAN MERKIT
(vaa­ka­ku­va)

Lataa poh­ja

HÄTÄTILANTEIDEN MERKIT
(vaa­ka­ku­va)

Lataa poh­ja

VAROITUSMERKIT
(pys­ty­ku­va)

Lataa poh­ja

KIELTOMERKIT
(pys­ty­ku­va)

Lataa poh­ja

TYÖTURVALLISUUSMERKIT
(pys­ty­ku­va)

Lataa poh­ja

GHS/CLP ‑MERKINNÄT
(lei­kat­ta­vat symbolit)

Lataa poh­ja

PALOTURVALLISUUSSYMBOLIT
(lei­kat­ta­vat symbolit)

Lataa poh­ja

VAROITUSMERKIT
(lei­kat­ta­vat symbolit)

Lataa poh­ja

KIELTOMERKIT
(lei­kat­ta­vat symbolit)

Lataa poh­ja

TYÖTURVALLISUUSSYMBOLIT
(lei­kat­ta­vat symbolit)

Lataa poh­ja

HÄTÄTILANTEEN SYMBOLIT
(lei­kat­ta­vat symbolit)

Lataa poh­ja

VAROITUS/VAARAN MERKIT
(1 sym­bo­li)

Lataa poh­ja

VAROITUS/VAARAN MERKIT
(2 sym­bo­lia)

Lataa poh­ja

PUTKIEN MERKINNÄT
(Nice­La­bel Power­forms ‑ohjel­mis­tol­le)

Lataa poh­ja

PUTKIEN MERKINNÄT
(Nice­La­bel Desig­ner Pro ‑ohjel­mis­tol­le)

Lataa poh­ja

Inspiraatiopohjat
SMS-430 | TORO ‑tulostimille

Laitetunniste

Laitetunniste
Lataa poh­ja

Laitetunniste

Laitekilpi
Lataa poh­ja

Huollon etiketti

Turvaohjeet
Lataa poh­ja

Tyyppikilpi 1

Type plate 1
Lataa poh­ja

Tyyppikilpi 2

Type plate 2
Lataa poh­ja

Laitekilpi

Installation label
Lataa poh­ja

Ohjekortti

Instruction Chart
Lataa poh­ja

Tarkastusetiketti

Inspection label
Lataa poh­ja

Kuormituskäyrä

Load diagram
Lataa poh­ja

Putkistomerkintä

Pipe marker
Lataa poh­ja

GHS-putkistomerkintä

GHS pipe marker
Lataa poh­ja

Monitasoinen sijaintipaikkaetiketti

Multilevel location label
Lataa poh­ja

Koneturvallisuus

Machine Safety
Lataa poh­ja

Magneettinen viivakoodietiketti

Magnetic barcode
Lataa poh­ja

Laitetarra

Machine Tag ID
Lataa poh­ja

Pimeässä hohtava hätäpoistumistarra

Photoluminescent Evacuation label
Lataa poh­ja

Laatikkoetiketti

Crate Label
Lataa poh­ja

LEAN 5S työpaikka design

LEAN 5S workplace design
Lataa poh­ja

Inspiraatiopohjat
SMS-900 | SMS-920/930 ‑tulostimille

A4 sijaintipaikkaetiketti

A4 location label
Lataa poh­ja

A4 tyyppikilpi

A4 type plate
Lataa poh­ja

Tarrapohjat erikoismateriaaleille

Johtosuojaukset (ES100)

Ase­ta tar­ra­rul­la tulos­ti­meen ja siir­rä etum­mai­nen tar­ra­sen­so­ri tulos­ti­mes­sa vasem­mal­le, jot­ta se on neliön­muo­tois­ten syven­nys­ten koh­dal­la, joh­to­suo­jauk­ses­ta kat­sot­tu­na vasemmalla.

Suo­sit­te­lem­me joh­to­suo­jauk­siin käy­tet­tä­väk­si SR-10 ‑väri­nau­haa.

Tulos­ta tulos­ti­me­si mal­liin ja ohjel­mis­to­ver­sioon sopi­vat tarrapohjat:

Voit tar­kis­taa Nice­La­bel ‑ohjel­mis­to­si ver­sion käyn­nis­tä­mäl­lä Nice­La­bel ‑ohjel­man ja siir­ty­mäl­lä vali­kos­ta Help> About.

Tar­ra­poh­jis­sa on val­mii­na seu­raa­vat asetukset:

Kaik­ki halkaisijakoot
Nopeus: 50mm/s
Tum­muus: 15
Media­tyyp­pi: tar­ra merkinnöillä
Leik­ku­ri: pois päältä
Pape­rin aset­te­lu: pysty

Tar­kat mitat hal­kai­si­jan mukaan
Hal­kai­si­ja 2,4mm
Leveys: 20mm Kor­keus: 6mm Mar­gi­naa­li vasen: 0,1mm.
Hal­kai­si­ja 3,2mm
Leveys: 24,5mm Kor­keus: 5,5mm Mar­gi­naa­li vasen: 1,4mm.
Hal­kai­si­ja 4,8mm
Leveys: 38mm Kor­keus: 8,7mm Mar­gi­naa­li oikea: 1mm Mar­gi­naa­li poh­ja: 1mm.
Hal­kai­si­ja 6,4mm
Leveys: 38mm Kor­keus: 12mm.

Kaapelimerkinnät (EC100)

Ase­ta tar­ra­rul­la tulos­ti­meen ja siir­rä etum­mai­nen tar­ra­sen­so­ri tulos­ti­mes­sa keskelle.

Suo­sit­te­lem­me kaa­pe­li­mer­kin­töi­hin SR-20 ‑väri­nau­haa.

Tulos­ta tulos­ti­me­si mal­liin ja ohjel­mis­to­ver­sioon sopi­vat tarrapohjat:

Voit tar­kis­taa Nice­La­bel ‑ohjel­mis­to­si ver­sion käyn­nis­tä­mäl­lä Nice­La­bel ‑ohjel­man ja siir­ty­mäl­lä vali­kos­ta Help> About.

Tar­ra­poh­jis­sa on val­mii­na seu­raa­vat asetukset:

Nopeus: 50mm/s
Tum­muus: 15
Media­tyyp­pi: tar­ra merkinnöillä
Leik­ku­ri: pois päältä
Pape­rin aset­te­lu: pysty

ResoLabels ‑merkinnät (RL100)

Ase­ta tar­ra­rul­la tulos­ti­meen ja siir­rä etum­mai­nen tar­ra­sen­so­ri tulos­ti­mes­sa keskelle.

Tär­ke­ää: suo­sit­te­lem­me, että pie­nis­sä (alle 30mm kor­keis­sa) Reso­La­bels ‑mer­kin­nöis­sä ei käy­te­tä leik­ku­ria tai repäi­sy­reu­nus­ta. Mer­kin­nät ovat lii­an paksuja.

 • SMS-400 leik­ku­ril­la: Reso­La­bels ‑mer­kin­nät eivät ole yhteensopivia.
 • SMS-400 tai SMS-4-ID irti repäi­sy­reu­nuk­sel­la: lai­ta repäis­tä­vä kais­ta­le pois päältä(tai top of form backup).

Suo­sit­te­lem­me Reso­La­bels-mer­kin­töi­hin SR-20 ‑väri­nau­haa.

Jos haluat kui­ten­kin käyt­tää leik­ku­ria tai repäi­sy­reu­nus­ta, ase­ta leik­ku­rin back­feed-toi­min­to pois pääl­tä.

Ase­tus teh­dään seu­raa­val­la tavalla:

 1. Var­mis­ta, että tulos­tin on yhdis­tet­ty USB-kaa­pe­lil­la.
 2. Käyn­nis­tä SMS-tulos­ti­men pal­ve­lin tie­to­ko­neen kaut­ta tai tulos­ti­mes­ta pai­na­mal­la tulos­tusik­ku­nas­ta ”Advanced Setup” näy­tön alalaidasta.
 3. Valit­se tulos­ti­me­si mal­li: SMS-400, SMS-430, SMS-TAG-ID
 4. Valit­se käyt­tö­liit­ty­mä: USB.
 5. Lai­ta leik­ku­rin back­feed- tai leikkurin/kuorijan back­feed-toi­min­to pois pääl­tä ja pai­na Lähe­tä. Tulos­tin väläh­tää ker­ran kun se vas­taa­not­taa pyynnön.
 6. Lai­ta tulos­tin pois pääl­tä ja 5 sekun­nin pääs­tä käyn­nis­tä se uudel­leen. Tulos­ta tarrat.

Tulos­ta tulos­ti­me­si mal­liin ja ohjel­mis­to­ver­sioon sopi­vat tarrapohjat:

Voit tar­kis­taa Nice­La­bel ‑ohjel­mis­to­si ver­sion käyn­nis­tä­mäl­lä Nice­La­bel ‑ohjel­man ja siir­ty­mäl­lä vali­kos­ta Help> About.

Tar­ra­poh­jis­sa on val­mii­na seu­raa­vat asetukset:

Nopeus: 50mm/s
Tum­muus: 12
Media­tyyp­pi: tar­ra väleillä
Leik­ku­ri: pois päältä
Pape­rin aset­te­lu: pysty

TAG-kaapelimerkinnät (T300, TT300)

Ase­ta tar­ra­rul­la tulos­ti­meen ja siir­rä etum­mais­ta tar­ra­sen­so­ria tulos­ti­mes­sa vasem­mal­le, jot­ta sen­so­rin sil­mä osoit­taa vasem­man puo­lis­ta lovea, joka löy­tyy jokai­sen tar­ran kulmasta.

Kat­so video TAG-mer­kin­tö­jen aset­ta­mi­ses­ta sensoriin >

.
Suo­sit­te­lem­me TAG-kaa­pe­li­mer­kin­töi­hin SR-10 ‑väri­nau­haa.

Tulos­ta tulos­ti­me­si mal­liin ja ohjel­mis­to­ver­sioon sopi­vat tarrapohjat:

Voit tar­kis­taa Nice­La­bel ‑ohjel­mis­to­si ver­sion käyn­nis­tä­mäl­lä Nice­La­bel ‑ohjel­man ja siir­ty­mäl­lä vali­kos­ta Help> About.

Tar­ra­poh­jis­sa on val­mii­na seu­raa­vat asetukset:

Nopeus: 50mm/s
Tum­muus: 13
Media­tyyp­pi: tar­ra merkinnöillä
Leik­ku­ri: pois päältä
Pape­rin aset­te­lu: pysty

Kietaisumerkinnät (WI100)

Ase­ta tar­ra­rul­la tulos­ti­meen ja siir­rä etum­mais­ta tar­ra­sen­so­ria tulos­ti­mes­sa vasem­mal­le, jot­ta sen­so­rin sil­mä näkee mus­tan mer­kin­nän irro­tet­ta­vas­sa kalvossa.

Suo­sit­te­lem­me kie­tai­su­mer­kin­töi­hin SR-20 ‑väri­nau­haa.

Tulos­ta tulos­ti­me­si mal­liin ja ohjel­mis­to­ver­sioon sopi­vat tarrapohjat:

Voit tar­kis­taa Nice­La­bel ‑ohjel­mis­to­si ver­sion käyn­nis­tä­mäl­lä Nice­La­bel ‑ohjel­man ja siir­ty­mäl­lä vali­kos­ta Help> About.

Tar­ra­poh­jis­sa on val­mii­na seu­raa­vat asetukset:

Nopeus: 50mm/s
Tum­muus: 12
Media­tyyp­pi: tar­ra merkinnöillä
Pape­rin aset­te­lu: pysty

Jokai­sel­le hal­kai­si­jal­le on ase­tet­tu eri mää­ri­tyk­set esi­mer­kik­si kool­le, vasem­man lai­dan, oikean lai­dan, ala­lai­dan ja ylä­lai­dan mar­gi­naa­leil­le, leik­kaus­koh­dan oikai­su sekä irti repäis­tä­vän kais­ta­leen oikaisu.

Do you have any questions or comments? Please fill in your details below.

  Etu­ni­mi *
  Suku­ni­mi *
  Yri­tyk­sen nimi
  Säh­kö­pos­tio­soi­te *
  Puhe­lin­nu­me­ro *
  Pos­tio­soi­te
  Vies­ti