Omi­nai­suu­det
Esi­te
Käyt­tö­koh­teet
Tek­ni­set tiedot
Video
Latauk­set
Kuvassa SMS-R1 Muotoonleikkaava moniväritulostin

SMS-430 Ammattilaisen tarratulostin

Kuvassa SMS-430 tarra- ja etikettitulostin

SMS-430 on tar­ra­tu­los­tin­ten vah­va ja luo­tet­ta­va työ­juh­ta. Sil­lä voit tulos­taa tar­ro­ja yli 40 eri­laa­tui­sel­le mate­ri­aa­lil­le, 13–100 mm leveä­nä. Tulos­tuk­sen terä­vä­piir­to­jäl­ki takaa, että pie­nim­mät­kin teks­tit ja tar­ran yksi­tyis­koh­dat erot­tu­vat selkeästi.

SMS-430 on yksin­ker­tai­nen rat­kai­su moni­nai­siin tilan­tei­siin, jois­sa vaa­di­taan eri­lai­sia tar­ro­ja. Lait­teen muka­na toi­mi­te­taan Mic­ro­sof­tin® hyväk­sy­mä Nice­La­bel-ohjel­mis­to ja tuhan­sien kuvak­kei­den val­mis varas­to teol­li­suu­den mer­kin­nöis­sä tar­vit­ta­via kuvakkeita.

Pyy­dä SMS-430 tuote-esittelyä
Tilaa