Omi­nai­suu­det
Esi­te
Käyt­tö­koh­teet
Tek­ni­set tiedot
Video
Latauk­set
Kuvassa SMS-R1 Muotoonleikkaava moniväritulostin

SMS-430 Ammattilaisen tarratulostin

Kuvassa SMS-430 tarra- ja etikettitulostin

SMS-430 on tar­ra­tu­los­tin­ten vah­va ja luo­tet­ta­va työ­juh­ta. Sil­lä voit tulos­taa tar­ro­ja yli 40 eri­laa­tui­sel­le mate­ri­aa­lil­le, 13–100 mm leveä­nä. Tulos­tuk­sen terä­vä­piir­to­jäl­ki takaa, että pie­nim­mät­kin teks­tit ja tar­ran yksi­tyis­koh­dat erot­tu­vat selkeästi.

SMS-430 on yksin­ker­tai­nen rat­kai­su moni­nai­siin tilan­tei­siin, jois­sa vaa­di­taan eri­lai­sia tar­ro­ja. Lait­teen muka­na toi­mi­te­taan Mic­ro­sof­tin® hyväk­sy­mä Nice­La­bel-ohjel­mis­to ja tuhan­sien kuvak­kei­den val­mis varas­to teol­li­suu­den mer­kin­nöis­sä tar­vit­ta­via kuvakkeita.

Pyy­dä SMS-430 tuote-esittelyä
Tilaa

Ammattitasoista etiketöintiä

Tur­va- ja varoi­tus­mer­keis­tä aina tie­to­kan­nois­ta tulos­tet­ta­viin eti­ket­tei­hin – SMS-430 toteut­taa sekä yksin­ker­tai­set että vaa­ti­vam­mat tuot­teet. Tulos­ta itse lai­te­kil­vet, put­ki­mer­kin­nät, tur­vaoh­jeet, kaa­pe­li­mer­kin­nät ja monet muut!

SMS-430 tulostimella tulostat laadukkaat etiketit.
Kuvassa SMS-430 tulostimen takaliitännät.

Kompakti ja käyttäjäystävällinen

Kaik­kien lait­tei­dem­me muka­na toi­mi­te­taan mark­ki­noi­den joh­ta­va suun­nit­te­lu- ja tuo­tan­to-ohjel­mis­to Nice­La­bel Pro, joka on pait­si teho­kas, myös help­po­käyt­töi­nen. Nice­La­bel Pro on Mic­ro­sof­tin hyväk­sy­mä, joten sen voi asen­taa ongel­mit­ta yri­tyk­sen verkkoympäristöön.

Tutustu monipuolisiin käyttömahdollisuuksiin

SMS-430 on yhteen­so­pi­va yli 40 mate­ri­aa­lin kans­sa. Sik­si sil­lä voi tulos­taa tar­ro­ja ja eti­ket­te­jä monen­lai­siin tar­koi­tuk­siin, kuten esi­mer­kik­si joh­din- ja kaa­pe­li­mer­kin­tään, kyl­män- tai kuu­man­kes­toa vaa­ti­viin koh­tei­siin, öljyi­sil­le tai muu­ten haas­ta­vil­le pin­noil­le, pysy­vään tai väliai­kai­seen käyt­töön, sekä tiloi­hin, jois­sa mer­kin­nän tulee kes­tää eri­vah­vui­sia kemikaaleja.

SMS-430 tulostimella tulostat yli 40 erilaiselle materiaalille. Kuvassa tulostin ja erilaisia teippejä.

Katso opetusvideot

Tar­vik­kei­den lataaminen

USB-aju­rei­den asennus

LAN-aju­rei­den asennus

Katso opetusvideot

Tar­vik­kei­den lataaminen

USB-aju­rei­den asennus

LAN-aju­rei­den asennus

Pyy­dä meil­tä ilmai­sia tarranäytteitä!

Tutustu SMS-430 ‑esitteeseen

Lataa Rebo SMS-430 esite!

Käyttökohteita:

 • Varas­to- ja sijaintipaikkamerkintä

 • Put­ki­mer­kin­tä

 • Kone- ja laitetunnukset

 • LEAN & 5S

 • Tur­vaoh­jeet

 • Tar­kas­tuse­ti­ke­tit

 • Huol­toe­ti­ke­tit

 • Lai­te­kil­vet

 • Osa­nu­me­roin­ti

 • GHS:n mukai­set etiketit

 • Joh­din- ja kaapelimerkintä

 • Mer­kin­tä­la­put

Tekniset tiedot

Tulos­tus­no­peus
101,6 mm sekunnissa

Reso­luu­tio
300 dpi

Tulos­tus­le­veys
Max. 104 mm

Tulos­tus­pi­tuus
Max. 2540 mm

Tulos­tin

Tulos­tin­tyyp­pi
Suo­ra­läm­pö & lämpösiirto
Reso­luu­tio
300 dpi
Tulos­tus­no­peus
50,8 – 101,6 mm sekunnissa
Tulos­tus­pi­tuus
Max. 2540 mm / Min. 5mm
Tulos­tus­le­veys
Max. 104 mm
Mitat
P 278 mm x L 220 mm x K 187 mm
Pai­no
2,4kg
Lii­tän­nät
Stan­dar­di: Cent­ro­nics, RS-232, USB, Ether­net | Valin­nai­nen: Blue­tooth, WiFi
Ohjaus­pa­nee­li
2 LED-valoa (Power/Ready) / 1 pai­ni­ke (Feed)
Sen­so­rit
1x Media gap /1x “Reflec­ti­ve” (movable) / 1x “Trans­mis­si­ve” / 1x “Print­head up” / 1x “Rib­bon out”

Vir­ran­syöt­tö

Tulo­jän­ni­te
100–240V—50–60HZ
Läh­tö­jän­ni­te
DC Out­put: 24V, 3.75A

Ympä­ris­tö

Käyt­tö­läm­pö­ti­la
5°C ~ 40°C
Ilman­kos­teus
0% – 90%, kondensoitumaton
Varas­toin­ti­läm­pö­ti­la
‑20°C ~ 60°C
Ser­ti­fioin­nit
CE, FCC, UL/cULus, CCC, RoHS, BSMI

Tulos­tus­ma­te­ri­aa­lit

Tar­rat
Perusmateriaalit

Teol­li­nen vinyy­li ”eco­no­my” (E300) – Perus­laa­tu, kes­toi­kä 3–5 vuot­ta, sopii useim­piin käyttökohteisiin.
Pre­mium Vinyy­li (ST700) – Kor­kea­laa­tui­nen tar­ra, kes­toi­kä 5–7 vuot­ta, sopii koh­tei­siin, jois­sa pitää kes­tää kovaa kulutusta.
High-Tack (HT700) – Erit­täin hyvä tart­tu­vuus, erin­omai­nen valin­ta nor­maa­lien alus­to­jen ohel­la myös han­ka­lil­le pin­noil­le kuten puul­le, beto­nil­le, likaa hyl­ki­väl­le muo­vil­le ja öljyi­sel­le pinnalle.
Polyes­te­ri (PT700) – Hyvä tart­tu­vuus, kes­tää kor­kei­ta läm­pö­ti­lo­ja – erin­omai­nen valin­ta lai­te­kil­piin ja putkimerkintään.
Kor­kean läm­pö­ti­lan tar­ra (H250) – Erit­täin hyvin tart­tu­va tar­ra, joka kes­tää jopa 250 °C lämpötilaa.
Kyl­män sään tar­ra (CW200) – Hyvä tart­tu­vuus. Voi­daan käyt­tää suo­raan erit­täin kyl­mil­le pin­noil­le (jopa ‑25°C).

Eri­kois­ma­te­ri­aa­lit
Remo­vable Tape (R300)– Irro­tet­ta­va tar­ra väliaikaismerkintöihin.
Reflec­ti­ve Tape (RT500) – Hei­jas­ta­va tar­ra sisä- ja ulkokäyttöön.
Fluo­rescent Tape (FL500) – Fluo­re­soi­va tar­ra, erit­täin hyvä näkyvyys.
Pho­to­lu­mi­nescent Tape (RG500) – Jäl­ki­va­lai­se­va tar­ra mer­kin­töi­hin, joi­den täy­tyy näkyä sil­loin­kin, kun valot ovat sammuneet.
Tags (T100) – Kiin­nit­ty­mä­tön, ei tar­ra­pin­taa. Repey­ty­mä­tön mer­kin­tä­lap­pu. Saa­ta­va­na rul­la­ta­va­ra­na ja val­miik­si muotoonleikattuna.
Wire-Wraps (WI100) – Itse­la­mi­noi­tu­va kie­tai­su­tar­ra joh­din- ja kaapelimerkintään.
Cable Tags (EC100) – Kor­kea­laa­tui­set nip­pusi­teil­lä kiin­ni­tet­tä­vät kaa­pe­li- ja letkumerkintälaput.
Cable Slee­ves / Shrink Tubes (ES100) – lii­ma­ton kutis­te­suk­ka joh­din- ja kaa­pe­li­mer­kin­tään, 3:1 laa­ja väri- ja kokovalikoima.
RPL Labels (RL100) – Koho­mer­kin­tä (RPL=Raised Pro­fi­le Labels). Nopea ja kus­tan­nuk­sia sääs­tä­vä vaih­toeh­to kai­ver­re­tuil­le merkinnöille.

Leveys
Max. 110mm

Väri­nau­ha
Laa­tu
Vaha, Hart­si, Vaha/Hartsi

Ladattavat ohjelmat

Haluatko tuote-esittelyn?

Tuo­te-esit­te­ly ei edel­ly­tä osto­pää­tös­tä. Lisä­tie­toa täältä!

Kokeile SMS-430 tulostinta!

Edus­ta­jam­me tar­jo­aa sinul­le ilmai­sen tuo­te-esit­te­lyn halua­mas­sa­si pai­kas­sa. Pää­set pereh­ty­mään SMS-430:n käyt­töön ja kokei­le­maan sen tar­joa­mia mahdollisuuksia.

Täy­tä alla ole­va loma­ke ja valit­se vali­kos­ta ”Olen kiin­nos­tu­nut tuote-esittelystä”

Onko sinulla kysymyksiä tai haluatko antaa palautetta? Täytä allaoleva lomake.

  Yri­tyk­sen nimi *
  Nimi *
  Säh­kö­pos­tio­soi­te *
  Puhe­lin­nu­me­ro *
  Pos­tio­soi­te *
  Olen kiin­nos­tu­nut *
  Vies­ti

  Lisää tarratulostimia

  SMS-R1

  SMS-R1 tulostin
  • Tulos­ta yli 10 met­rin pituudelta

  • Moni­vä­ri­siä merk­ke­jä ja kylttejä

  • Leik­kaa mihin tahan­sa halut­tuun muotoon

  • Väri­nau­haa sääs­tä­vä teknologia

  Lisää tie­toa

  SMS TAG-ID 2

  SMS TAG-ID2 tulostin
  • Tulos­ta jopa 104mm levyisesti

  • 300 DPI tulostusresoluutio

  • Tulos­tus­vauh­ti jopa 10cm sivu/s

  • USB & LAN ‑yhteys

  Lisää tie­toa

  TORO

  TORO tulostin
  • Tulos­ta jopa 101mm levyisesti

  • 300 DPI tulostusresoluutio

  • Kul­je­tet­ta­va ja IT-riippumaton

  • USB‑A & USB‑B ‑yhteys

  Lisää tie­toa

  LOBO

  LOBO tulostin
  • Tulos­ta jopa 50mm levyisesti

  • 203 dpi tulostusresoluutio
  • Täy­si­ko­koi­nen näppäimistö
  • Vir­ta­läh­tee­nä akku tai verkkovirta
  Lisää tie­toa