Rebo Systems

Rebo Sys­tems on perus­tet­tu vuon­na 1976. Hen­ki­lö­kun­tam­me on luo­tet­ta­vaa ja asian­tun­te­vaa. Yri­tyk­sem­me on Euroo­pan joh­ta­via teol­li­suu­den tar­ra- ja kylt­ti­jär­jes­tel­mien val­mis­ta­jia ja hankkijoita.

Rebo on eri­kois­tu­nut vas­taa­maan teol­li­suu­den ja ener­gia­sek­to­rin mer­kin­tä­tar­pei­siin. Nyky­päi­vä­nä eri­lai­sia tuo­te- ja tur­val­li­suus­mer­kin­tö­jä vaa­di­taan entis­tä enem­män. Tuot­tei­dem­me avul­la hal­lit­set koko pro­ses­sia kylt­tien ja tar­ro­jen suun­nit­te­lus­ta val­mis­tuk­seen ja toi­mi­tuk­seen asti. Myös kulut pysy­vät kuris­sa, kun kai­ken tämän voi teh­dä oman yri­tyk­sen sisäl­lä, ilman välikäsiä.

Rebon vuo­si­kym­men­ten koke­mus ja mark­ki­noi­den tun­te­mus tar­koit­taa, että pys­tym­me tar­joa­maan asiak­kail­lem­me par­haat rat­kai­sut juu­ri hei­dän tar­pei­siin­sa – kau­pan­pääl­li­si­nä ystä­väl­li­nen hymy, asia­kas­läh­töi­nen pal­ve­lu, ja ”can do” ‑asen­ne.

Ota yhteyttä

  Etu­ni­mi *
  Suku­ni­mi *
  Yri­tyk­sen nimi
  Säh­kö­pos­tio­soi­te *
  Puhe­lin­nu­me­ro *
  Pos­tio­soi­te
  Vies­ti