Omi­nai­suu­det
Esi­te
Käyt­tö­koh­teet
Tek­ni­set tiedot
Ladat­ta­vat ohjelmat

SMS TAG-ID2 Ammattilaisen tarratulostin 

Kuvassa SMS TAG-ID2 tulostin

SMS TAG-ID2 ‑tulos­tin on suun­ni­tel­tu paran­ta­maan välit­tö­mäs­ti yri­tyk­se­si Lock-out/­Tag-out ‑jär­jes­tel­mää – mer­kin­tä­lap­pu­jen väri­koo­daus sel­keyt­tää eri­tyyp­pis­ten ris­kien mer­kin­tää, ja muok­kaus­mah­dol­li­suu­den ansios­ta voit koh­den­taa varoi­tuk­set ja huo­miot juu­ri koh­tee­seen sopiviksi.

Lait­tei­den mer­kin­tä kes­tä­vil­lä tun­nis­te­la­puil­la, joi­ta on mil­tei mah­do­ton­ta tuho­ta, mah­dol­lis­taa parem­man seu­ran­nan ja inven­taa­rio­kont­rol­lin sekä var­mis­taa, että tun­nis­te ja tuo­te pysy­vät yhdes­sä niin kul­je­tuk­ses­sa kuin varastossa.

Pyy­dä tuote-esittelyä
Ilmai­nen näytepakkaus

TAG-ID ja homma hoituu!

Kun mer­kin­tä­lap­pu on jo väri­koo­dat­tu ris­ki­tyy­pin mukaan, ja koh­teen mukaan mukau­tet­ta­val­la teks­til­lä vie­lä anne­taan lisä­tie­toa, varoi­tus­mer­kin vies­ti on entis­tä sel­keäm­pi. Lisäk­si tulos­tet­tua teks­tiä on help­po lukea – vies­ti ei jää epä­sel­väk­si huo­non käsia­lan tai kir­joi­tus­vir­hei­den takia.

Riskityypin mukaan värikoodattu tarra lisää viestin selkeyttä.
SMS TAG-ID2 -tulostimella tulostat kohoetikettejä, kutistesukkia , itselaminoituvia kietaisutarroja, kaapelitunnisteita sekä erilaisia muotoonleikattuja tarroja.

Tarroista laitekilpiin

Tar­ro­jen lisäk­si SMS TAG-ID2 ‑tulos­ti­mel­la tulos­tat esi­mer­kik­si kohoe­ti­ket­te­jä, kutis­te­suk­kia , itse­la­mi­noi­tu­via kie­tai­su­tar­ro­ja, kaa­pe­li­tun­nis­tei­ta sekä eri­lai­sia muo­toon­lei­kat­tu­ja tar­ro­ja kuten GHS:n mukai­sia tar­ro­ja, lai­te­kil­piä ja kone- ja lai­te­tun­nuk­sia.

ReGLO Tag jälkivalaisevat merkintälaput vain Rebolla!

Mer­kin­tä­lap­pu­ma­te­ri­aa­liem­me uusin tulo­kas on ReGLO-mer­kin­tä­la­put. Jäl­ki­va­lai­se­vat varoi­tuk­set lisää­vät tur­val­li­suut­ta! Erin­omai­nen rat­kai­su, kun mer­kin­nän pitää erot­tua säh­kö­kat­kon tai eva­kuoin­nin aikana.

Jälkivalaisevat ReGLO-merkintälaput lisäävät turvallisuutta!

MUUTAKIN KUIN PELKKIÄ TARROJA

Muutakin kuin pelkkiä tarroja

Kutisteliitokset
Kaapelimerkinnät
Kietaisumerkinnat
Korkeaprofiilitarra
Putkimerkinnät
GHS-merkinnät

Tutustu uuteen SMS-TAG-ID2 ‑esitteeseen

Lataa esi­te
Pyy­dä mak­sut­to­mat näyt­teet tarroista!

Katso opetusvideot

Tar­vik­kei­den lataaminen

USB-aju­rei­den asennus

LAN-aju­rei­den asennus

Tekniset tiedot

Tulos­tus­no­peus
25.4 – 101.6mm sekunnissa

Reso­luu­tio
300 dpi

Tulos­tus­le­veys
Max. 104mm

Tulos­tus­pi­tuus
Max. 1270mm

Tulos­tin

Tulos­tin­tyyp­pi
Suo­ra­läm­pö & lämpösiirto
Reso­luu­tio
300 dpi
Tulos­tus­no­peus
50,8 – 101,6 mm sekunnissa
Tulos­tus­pi­tuus
Min 0.2” (5mm) // Max 2540mm / Min 5mm
Tulos­tus­le­veys
Max 104mm
Mitat
P 278mm x L 220mm x K 187mm
Pai­no
2,4kg
Lii­tän­nät
Stan­dar­di: Cent­ro­nics, RS-232, USB, Ether­net | Valin­nai­nen: Blue­tooth, WiFi
Ohjaus­pa­nee­li
2x LED valoa (Power/Ready) / 1x pai­ni­ke (Feed)
Sen­so­rit
1x Media gap /1x “Reflec­ti­ve” (movable) / 1x “Trans­mis­si­ve” / 1x “Print­head up” / 1x “Rib­bon out”

Vir­ran­syöt­tö

Tulo­jän­ni­te
100–240V50-60HZ
Läh­tö­jän­ni­te
DC Out­put: 24V, 3.75A

Ympä­ris­tö

Käyt­tö­läm­pö­ti­la
4°C ~ 38°C
Ilman­kos­teus
0% – 90%, kondensoitumaton
Varas­toin­ti­läm­pö­ti­la
‑20°C
Ser­ti­fioin­nit
CE, FCC, cTU­Vus, CCC, RoHS

Tulos­tus­ma­te­ri­aa­lit

SMS TAG-ID2 materiaalit
Die-cut Tags (T300 & TT300) - Muo­toon­lei­kat­tu­ja ja val­miik­si rei’itettyjä mer­kin­tä­lap­pu­ja on saa­ta­vil­la laa­ja väri­va­li­koi­ma, mukaan lukien Hi-Vis ‑huo­mio­vä­ri sekä ReGLO ‑jäl­ki­va­lai­se­va.
Tags (T100)* — Samaa erit­täin kes­tä­vää mer­kin­tä­lap­pu­ma­te­ri­aa­lia samois­sa väreis­sä kuin muo­toon­lei­ka­tut mer­kin­tä­la­put, mut­ta toi­mi­tet­tu­na rullassa.
Wire-Wraps (WI100) — Itse­la­mi­noi­tu­va kie­tai­su­tar­ra kaa­pe­li- ja joh­din­mer­kin­tään. Lami­noin­ti suo­jaa mer­kin­tää kemi­kaa­leil­ta ja kulumiselta.
Cable Slee­ves (ES100) — Kutis­te­suk­ka kaa­pe­li- ja joh­din­mer­kin­tään. Erit­täin hyvä­laa­tui­nen kutis­te­suk­ka, kutis­tuu suh­tees­sa 3:1. Saa­ta­va­na usei­ta väre­jä ja koko­ja. Kuu­men­ta­mal­la kutis­te­suk­kaa saat sen muo­tou­tu­maan täy­del­li­ses­ti kaa­pe­lin tai joh­ti­men ympärille.
Cable Tags (EC100) — Kaa­pe­li­tun­nis­teet. Kor­kea­laa­tui­set kaa­pei­li- ja let­ku­tun­nis­teet kiin­ni­te­tään käte­väs­ti nip­pusi­teil­lä. Saa­ta­va­na usei­ta väre­jä ja koko­ja. Halo­gee­nit­to­mia ja palonestokäsiteltyjä.
Rai­sed Panel Labels / Reso­La­bels (RL100) — RPL ‑kohoe­ti­ke­tit. Suun­nit­te­le omat kohoe­ti­ket­ti­si! Kor­vaat niil­lä edul­li­ses­ti kai­ver­re­tut kil­vet. Kohoe­ti­ket­tien val­mis­ta­mi­nen käy huo­mat­ta­vas­ti kai­ver­ruk­sia nopeam­min, eikä nii­tä atr­vit­se tila­ta varas­toon, vaan voit tulos­taa vaik­ka yhden kerrallaan.
GHS Labels – Kemi­kaa­le­ja kes­tä­vät GHS:n mukai­set eti­ke­tit. Saa­ta­va­na usei­ta eri­lai­sia mal­le­ja eri kokoisina.
Tar­kas­tuse­ti­ke­tit — Tar­kas­tus- ja kali­broin­tie­ti­ke­tit omal­la logol­la­si ja halua­mil­la­si tie­doil­la. Saa­ta­va­na useis­sa eri väreis­sä, muo­dois­sa ja eri kokoisina.
Put­ki­mer­kin­nät — Valit­se tar­koi­tuk­see­si sopi­vin rat­kai­su laa­jas­ta val­miik­si­lei­kat­tu­jen put­ki­mer­kin­tö­jen valikoimastamme.
Die-cuts – Muo­toon­lei­ka­tut tar­rat. Saa­ta­va­na useis­sa eri väreis­sä, muo­dois­sa ja eri kokoisina.

Perus­ma­te­ri­aa­lit*
Teol­li­nen vinyy­li ”eco­no­my” (E300) – Perus­laa­tu, kes­toi­kä 3–5 vuot­ta, sopii useim­piin käyttökohteisiin.
Pre­mium Vinyy­li (ST700) – Kor­kea­laa­tui­nen tar­ra, kes­toi­kä 5–7 vuot­ta, sopii koh­tei­siin, jois­sa pitää kes­tää kovaa kulutusta.
High-Tack (HT700) – Erit­täin hyvä tart­tu­vuus, erin­omai­nen valin­ta nor­maa­lien alus­to­jen ohel­la myös han­ka­lil­le pin­noil­le kuten puul­le, beto­nil­le, likaa hyl­ki­väl­le muo­vil­le ja öljyi­sel­le pinnalle.
Polyes­te­ri (PT700) – Hyvä tart­tu­vuus, kes­tää kor­kei­ta läm­pö­ti­lo­ja – erin­omai­nen valin­ta lai­te­kil­piin ja putkimerkintään.
Kor­kean läm­pö­ti­lan tar­ra (H250) – Erit­täin hyvin tart­tu­va tar­ra, joka kes­tää jopa 250 °C lämpötilaa.
Kyl­män sään tar­ra (CW200) – Hyvä tart­tu­vuus. Voi­daan käyt­tää suo­raan erit­täin kyl­mil­le pin­noil­le (jopa ‑25°C).

Eri­kois­ma­te­ri­aa­lit*
Remo­vable tape (R300) — Irro­tet­ta­va tar­ra väliaikaismerkintöihin.
Reflec­ti­ve tape (RT500) — Hei­jas­ta­va tar­ra sisä- ja ulkokäyttöön.
Fluo­rescent tape (FL500) — Fluo­re­soi­va tar­ra, erit­täin hyvä näkyvyys.
Pho­to­lu­mi­nescent tape (RG500) — Jäl­ki­va­lai­se­va tar­ra mer­kin­töi­hin, joi­den täy­tyy näkyä sil­loin­kin, kun valot ovat sammuneet.
VOID polyes­ter (PV500) — Hyvä tart­tu­vuus, tur­va­mer­kin­töi­hin. Eti­ke­tin pois­ta­mi­nen jät­tää pin­taan VOID-teks­tin. Pit­kä­ai­kai­seen teol­li­seen sisäkäyttöön.

    * Jos haluat käyt­tää lei­kat­ta­via tulos­tus­ma­te­ri­aa­le­ja, päi­vi­tä SMS-TAG-ID2 ‑tulos­ti­me­si leikkurilla.

Väri­nau­ha
Laa­tu
Vaha, Hart­si, Vaha/Hartsi

Ladattavat ohjelmat

Haluatko tuote-esittelyn?

Kokeile SMS-TAG-ID2 ‑tulostinta!

Edus­ta­jam­me tar­jo­aa sinul­le ilmai­sen tuo­te-esit­te­lyn halua­mas­sa­si pai­kas­sa. Pää­set pereh­ty­mään SMS-TAG-ID2:n käyt­töön ja kokei­le­maan sen tar­joa­mia mahdollisuuksia.

Täy­tä alla ole­va loma­ke ja valit­se vali­kos­ta ”Olen kiin­nos­tu­nut tuote-esittelystä”

Onko sinulla kysymyksiä tai haluatko antaa palautetta? Täytä allaoleva lomake.

  Yri­tyk­sen nimi *
  Nimi *
  Säh­kö­pos­tio­soi­te *
  Puhe­lin­nu­me­ro *
  Pos­tio­soi­te *
  Olen kiin­nos­tu­nut *
  Vies­ti

  Lisää tarratulostimia

  SMS-R1

  Tutustu SMS-R1 tulostimeen!
  • Tulos­ta yli 10 met­rin pituudelta

  • Moni­vä­ri­siä merk­ke­jä ja kylttejä

  • Leik­kaa mihin tahan­sa halut­tuun muotoon

  • Väri­nau­haa sääs­tä­vä teknologia

  Lisää tie­toa

  SMS-430

  SMS-430 tarratulostimessa on sisäänrakennettu katkaisuleikkuri
  • Tulos­ta jopa 104 mm levyisesti
  • 300 DPI tulostusresoluutio

  • Auto­maat­ti­nen leikkuri
  • USB & LAN ‑yhteys

  Lisää tie­toa

  TORO

  TORO tulostin kulkee helposti mukana.
  • Tulos­ta jopa 101mm levyisesti

  • 300 DPI tulostusresoluutio

  • Kul­je­tet­ta­va ja IT-riippumaton

  • USB‑A & USB‑B ‑yhteys

  Lisää tie­toa

  LOBO

  LOBO soveltuu pienempiin merkintöihin!
  • Tulos­ta jopa 50mm levyisesti

  • 203 dpi tulostusresoluutio
  • Täy­si­ko­koi­nen näppäimistö
  • Vir­ta­läh­tee­nä akku tai verkkovirta
  Lisää tie­toa