Omi­nai­suu­det
Esi­te
Käyt­tö­koh­teet
Tek­ni­set tiedot
Latauk­set

SMS TAG-ID2 Ammattilaisen tarratulostin 

Kuvassa SMS TAG-ID2 tulostin

SMS TAG-ID2 ‑tulos­tin on suun­ni­tel­tu paran­ta­maan välit­tö­mäs­ti yri­tyk­se­si Lock-out/­Tag-out ‑jär­jes­tel­mää – mer­kin­tä­lap­pu­jen väri­koo­daus sel­keyt­tää eri­tyyp­pis­ten ris­kien mer­kin­tää, ja muok­kaus­mah­dol­li­suu­den ansios­ta voit koh­den­taa varoi­tuk­set ja huo­miot juu­ri koh­tee­seen sopiviksi.

Lait­tei­den mer­kin­tä kes­tä­vil­lä tun­nis­te­la­puil­la, joi­ta on mil­tei mah­do­ton­ta tuho­ta, mah­dol­lis­taa parem­man seu­ran­nan ja inven­taa­rio­kont­rol­lin sekä var­mis­taa, että tun­nis­te ja tuo­te pysy­vät yhdes­sä niin kul­je­tuk­ses­sa kuin varastossa.

Pyy­dä tuote-esittelyä
Ilmai­nen näytepakkaus