Tutustu tunnistetarrojen tulostamisen ratkaisuihimme!

Nopea tun­nis­tau­tu­mi­nen on tär­ke­ää, jot­ta tuot­teet, lait­teet tai koneet voi­daan nopeas­ti tar­kis­taa, kor­ja­ta tai vaih­taa toi­seen. Tun­nis­te­tar­ro­ja on saa­ta­vil­la monis­sa eri koos­sa, muo­dos­sa ja muo­toi­lus­sa käyt­tö­koh­tees­ta riip­puen. Voit tulos­taa tar­roi­hin sar­ja­nu­me­roi­ta, yhteys­tie­to­ja, logo­ja sekä vii­va­koo­de­ja, QR-koo­de­ja ja mui­ta graa­fi­sia elementtejä.

Tuotteiden ja välineiden tunnistetarrat

Tun­nis­te­tar­ro­jen tulee olla kes­tä­viä ja luet­ta­vis­sa vuo­sien­kin pääs­tä. Meil­tä löy­dät kor­kea­laa­tui­set mate­ri­aa­lit tar­roi­hin. Saa­ta­vil­la on myös suo­jat­tu­ja VOID-mate­ri­aa­le­ja sekä tar­ro­ja, jot­ka rik­kou­tu­vat jos nii­tä yri­te­tään irrottaa.
Eri­tyis­vah­va lii­ma (HT) pitää tar­rat pai­kal­laan hyvin pitkään. 

Tar­vit­sit­pa tar­ran tuot­teel­le, joka on osa laa­jaa tuo­tan­to­lin­jaa tai yksit­täi­sel­le tuot­teel­le, meil­tä löy­dät sopi­vat ratkaisut. 

Ota roh­keas­ti yhteyttä!

Lisä­tie­toa
TILAA NAYTEPAKKAUS
ID label
Pyy­dä ilmai­nen näytepakkaus!
ID labels voor Machine identificatie

Koneiden ja laitteiden tunnistetarrat

Uuden koneen tai lait­teen tulee täyt­tää pal­jon eri­lai­sia vaa­ti­muk­sia. Var­mis­ta siis, että lait­teis­sa­si on kaik­ki tar­vit­ta­vat lai­te­mer­kin­nät, CE-mer­kin­nät sekä käyttöohjeet.

Voit lisä­tä tar­roi­hin sar­ja­nu­me­roi­ta, val­mis­tus­tie­to­ja, eri­koi­so­mi­nai­suuk­sia sekä logo­ja, kuvi­tus­ta ja mui­ta graa­fi­sia elementtejä. 

Tun­nis­te­tar­ro­jen tulos­ta­mi­nen onnis­tuu hel­pos­ti Rebon tulos­ti­mil­la.

Eri­tyis­vah­va (HT) vinyy­lim­me on erin­omai­nen rat­kai­su haas­ta­vil­le pin­noil­le kuten esi­mer­kik­si ras­vai­sil­le pin­noil­le, jau­he­maa­la­tuil­le mate­ri­aa­leil­le ja likaa estä­vil­le muo­veil­le. Saa­ta­vil­la on myös mata­lia tai kor­kei­ta läm­pö­ti­lo­ja kes­tä­viä materiaaleja.

Lisä­tie­toa
TILAA NAYTEPAKKAUS

Tulosta merkinnät joillain näistä tulostimista

SMS TAG-ID 2

SMS TAG-ID2 tulostin
 • Tulos­ta jopa 104mm levyisesti

 • 300 DPI tulostusresoluutio

 • Tulos­tus­vauh­ti jopa 10cm sivu/s

 • USB & LAN ‑yhteys

Lisää tie­toa

SMS-430

 • Tulos­ta jopa 104 mm levyisesti

 • 300 DPI tulostusresoluutio

 • Auto­maat­ti­nen leikkuri

 • USB & LAN ‑yhteys

Lisää tie­toa

TORO

TORO tulostin
 • Tulos­ta jopa 101mm levyisesti

 • 300 DPI tulostusresoluutio

 • Kul­je­tet­ta­va ja IT-riippumaton

 • USB‑A & USB‑B ‑yhteys

Lisää tie­toa

SMS-R1

SMS-R1 tulostin
 • Tulos­ta yli 10 met­rin pituudelta

 • Moni­vä­ri­siä merk­ke­jä ja kylttejä

 • Leik­kaa mihin tahan­sa halut­tuun muotoon

 • Väri­nau­haa sääs­tä­vä teknologia

Lisää tie­toa

Heräsikö sinulle kysymyksiä tai kaipaatko apua projektin aloittamisen kanssa?
Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

  Etu­ni­mi *
  Suku­ni­mi *
  Yri­tyk­sen nimi
  Säh­kö­pos­tio­soi­te *
  Puhe­lin­nu­me­ro *
  Pos­tio­soi­te
  Vies­ti