Tutustu tunnistetarrojen tulostamisen ratkaisuihimme!

Nopea tun­nis­tau­tu­mi­nen on tär­ke­ää, jot­ta tuot­teet, lait­teet tai koneet voi­daan nopeas­ti tar­kis­taa, kor­ja­ta tai vaih­taa toi­seen. Tun­nis­te­tar­ro­ja on saa­ta­vil­la monis­sa eri koos­sa, muo­dos­sa ja muo­toi­lus­sa käyt­tö­koh­tees­ta riip­puen. Voit tulos­taa tar­roi­hin sar­ja­nu­me­roi­ta, yhteys­tie­to­ja, logo­ja sekä vii­va­koo­de­ja, QR-koo­de­ja ja mui­ta graa­fi­sia elementtejä.

Tuotteiden ja välineiden tunnistetarrat

Tun­nis­te­tar­ro­jen tulee olla kes­tä­viä ja luet­ta­vis­sa vuo­sien­kin pääs­tä. Meil­tä löy­dät kor­kea­laa­tui­set mate­ri­aa­lit tar­roi­hin. Saa­ta­vil­la on myös suo­jat­tu­ja VOID-mate­ri­aa­le­ja sekä tar­ro­ja, jot­ka rik­kou­tu­vat jos nii­tä yri­te­tään irrottaa.
Eri­tyis­vah­va lii­ma (HT) pitää tar­rat pai­kal­laan hyvin pitkään. 

Tar­vit­sit­pa tar­ran tuot­teel­le, joka on osa laa­jaa tuo­tan­to­lin­jaa tai yksit­täi­sel­le tuot­teel­le, meil­tä löy­dät sopi­vat ratkaisut. 

Ota roh­keas­ti yhteyttä!

Lisä­tie­toa