Katso lyhyt yhteenveto tarjoamistamme erilaisista tarrojen käyttökohteista. Etkö löydä tarvitsemaasi? Kysy meiltä lisää!

Sarjanumerolaatat CE-merkinnällä

Rebo tar­jo­aa usei­ta rat­kai­su­ja eri tyyp­pis­ten laat­to­jen ja mui­den konei­siin tar­koi­tet­tu­jen CE-mer­kin­tö­jen, logo­jen ja tun­nis­tei­den tulostamiseen.

Lue lisää
UL-sertifioidut tarrat

Var­mis­ta UL 508A ‑direk­tii­vin nou­dat­ta­mi­nen ja tulos­ta per­so­noi­dut laa­tat ja tar­rat UL-lis­ta­tul­le val­koi­sil­le ja alu­mii­nin väri­sil­le polyesteritarroillemme.

Lue lisää
CE-merkinnät teräsrakenteissa

Teol­li­suus­käyt­töön tar­koi­te­tut tar­ra­tu­los­ti­met ja kes­tä­vät mate­ri­aa­lit, joil­la saat CE-mer­kin­nän teräs­ra­ken­tei­siin. Nou­dat­taa NEN-EN 1090 suositusta.

Lue lisää
Vahva tunnistautuminen

Vah­vat teol­li­suus­käyt­töön tar­koi­te­tut tulos­ti­mem­me ja kes­tä­vät tar­ra­ma­te­ri­aa­lim­me ovat oikea rat­kai­su sinul­le, jos konee­si ja tuot­tee­si altis­tu­vat anka­ril­le olosuhteille.

Lue lisää
Lämmöltä ja huijauksilta suojattu tunnistautuminen

Kor­kea­laa­tui­set tar­rat VOID- sekä irroi­tet­taes­sa sär­ky­vät tur­va­tar­rat ovat erin­omai­nen rat­kai­su tava­roi­den tun­nis­ta­mi­seen ja mer­kin­tö­jen vää­rin­käy­töl­tä suojautumiseen.

Lue lisää
Resolabels — Resopal-tunnistautuminen

Kor­kea­pro­fiil­set Reso­la­bel-tar­rat ovat toi­mi­va vaih­toeh­to kai­ver­re­tuil­le (reso­pal) laa­toil­le ja arvioin­ti­kor­teil­le. Vah­vis­te­tus­ta mate­ri­aa­lis­ta teh­dyt Reso­La­bel-tar­rat on help­po tulos­taa järjestelmillämme.

Lue lisää
Arviointi- ja asennuskortit

Voit tulos­taa arvioin­ti­laa­tat ja asen­nus­kor­tit sisäi­ses­ti ja PED-ser­ti­fi­kaa­tin mukai­ses­ti tulos­ti­mil­lam­me. Tulos­teet eivät naar­mu­tu ja kes­tä­vät UV-säteilyä.

Lue lisää
Tunnistustarrat

Tutus­tu tar­ra­tu­los­ti­miim­me ja mate­ri­aa­lei­hin, joil­la voit tulos­taa kor­kea­laa­tui­sia ja suo­jat­tu­ja tun­nis­tus­tar­ro­ja. Tar­roi­hin voi lisä­tä mukaan rää­tä­löi­dys­ti logo­ja, seu­rat­ta­via QR-koo­de­ja ja pal­jon muuta!

Lue lisää
Tuote- ja konetarrat

Tar­ro­ja on monen muo­toi­sia ja mal­li­sia. Ulko­muo­to riip­puu niin käyt­tö­tar­pees­ta kuin tiet­ty­jen stan­dar­dien nou­dat­ta­mi­ses­ta. Tulos­ta omat tuo­te- ja kone­tar­rat helposti.

Lue lisää
Moniväriset sijaintitarrat

Värie­rot var­mis­ta­vat välit­tö­män tun­nis­ta­mi­sen ja nopeam­man toi­min­nan. Tutus­tu moni­toi­mi­seen jär­jes­tel­määm­me, joka täyt­tää kaik­ki tar­pee­si varas­to­mer­kin­tö­jen ja sijain­ti­tar­ro­jen suhteen.

Lue lisää
Yksiväriset sijaintitarrat

Tar­joam­me edul­li­sia rat­kai­su­ja hyl­ly- ja sijain­ti­tar­ro­jen tuot­ta­mi­seen yksi­vä­ri­si­nä. Kat­so, mikä tulos­tin sopii par­hai­ten tilanteeseesi!

Lue lisää
Irrotettavat ja siirrettävät merkinnät

Väliai­kais­ten sijain­ti­tar­ro­jen luon­tiin tar­jon­nas­tam­me löy­tyy usei­ta rat­kai­su­ja — esi­mer­kik­si irro­tet­ta­via ja uudel­leen­käy­tet­tä­viä tai mag­neet­ti­sia tar­ro­ja. Voit tulos­taa ne helposti!

Lue lisää
Kanban ja hyllytarrat

Tek­ni­sen alan varas­to on vauh­di­kas ympä­ris­tö. Tar­vit­set siis tulos­ti­men, joka on nopea, jous­ta­va ja tehokas.

Lue lisää
Ulkosäilytys / erikoisolosuhteet

Etsit­kö tar­ro­ja, jot­ka pysy­vät pai­kal­laan vai­keil­la­kin pin­noil­la kuten beto­nis­sa tai käsit­te­le­mät­tö­mäs­sä puus­sa? Löy­dät meil­tä sopi­vat mate­ri­aa­lit kaik­kiin tilanteisiin.

Lue lisää
Varastomerkinnät

Varas­to­mer­kin­nät aut­ta­vat visua­li­soi­maan sijain­te­ja ja toi­min­nan eri vai­hei­ta. Meil­tä löy­dät usei­ta rat­kai­su­ja varas­ton tur­va- ja sijaintimerkintöihin.

Lue lisää
Kietaisumerkinnät

Itse­la­mi­noi­tu­vat kie­tai­su­mer­kin­nät suo­jaa­vat kaa­pe­lei­ta kovil­ta olo­suh­teil­ta ja toi­mi­vat samal­la pysy­vi­nä merkintöinä.

Lue lisää
Kutistesukka

Lii­mau­tu­mat­to­mat, tulos­tet­ta­vat kutis­te­su­kat muo­tou­tu­vat tar­kas­ti joh­to­jen ympä­ril­le. Ne toi­mi­vat pysy­vi­nä mer­kin­töi­nä sekä eris­te­suo­ja­na johdolle.

Lue lisää
Kaapelimerkintä tagit

Vali­koi­mas­tam­me löy­tyy repeä­mät­tö­miä tag-kaa­pe­li­mer­kin­tö­jä, jot­ka kes­tä­vät kor­kei­ta läm­pö­ti­lo­ja. Mer­kin­nät kiin­nit­ty­vät hel­pos­ti kaa­pe­lei­hin esi­mer­kik­si nippusiteillä.

Lue lisää
Lippumerkinnät

Ammat­ti­käyt­töön tar­koi­tet­tu­jen tulos­ti­miem­me avul­la tuo­tat lip­pu­mer­kin­nät tehok­kaas­ti ja nopeas­ti. Tulos­tin sääs­tää mer­kit­tä­väs­ti aikaa, kun asen­nat vaik­ka­pa tie­to­verk­koa tai vaihteita.

Lue lisää
Putkistomerkinnät monivärisinä ja ‑muotoisina

Haluat­ko tulos­taa moni­vä­ri­siä ja val­miik­si muo­toon lei­kat­tu­ja put­kis­to­mer­kin­tö­jä? Tutus­tu SMS-R1 tulos­ti­meen ja putkistomerkintäpohjiimme!

Lue lisää
Kaksiväriset putkistomerkinnät

Tulos­ta teol­li­suus­käyt­töön tar­koi­tet­tu­ja laa­duk­kai­ta put­kis­to­mer­kin­tö­jä entis­tä hel­pom­min ainut­laa­tui­sel­la put­kis­to­mer­kin­tä­oh­jel­mal­lam­me. Voit tulos­taa put­kis­to­mer­kin­nät eri levyi­sil­le ja väri­sil­le tarroille.

Lue lisää
Kalibrointi- ja testitarrat

Meil­tä löy­dät usei­ta eri vaih­toeh­to­ja NEN3140 ‑tes­ti­tar­ro­jen ja kali­broin­ti­tar­ro­jen tulos­ta­mi­seen. Voit rää­tä­löi­dä tar­rat omil­la tie­doil­la­si ja logolla!

Lue lisää
Tarkastustarrat

Tar­kis­tus­mer­kin­nät on tär­ke­ää tulos­taa kes­tä­vil­le mate­ri­aa­leil­le, jot­ka pysy­vät hyvin vai­keil­la­kin pin­noil­la ja sie­tä­vät myös erikoisolosuhteita.

Lue lisää
Tarkastusmerkinnät — laippatarrat

Väri­koo­dauk­sen avul­la sta­tuk­sen tun­nis­ta­mi­nen on nope­aa. Laip­pa­tar­rois­ta irro­tet­ta­vien osien avul­la pro­ses­sin jokai­nen vai­he tulee huomioitua.

Lue lisää
Lock-out / Tag-out

Meil­tä löy­dät usei­ta eri väre­jä ja koko­ja Lock-out/­Tag-out ‑mer­kin­töi­hin. Ne sopi­vat lois­ta­vas­ti voi­ma­läh­tei­den, tilo­jen ja konei­den LO-TO merkitsemiseen.

Lue lisää
Huoltomerkinnät

Mones­sa eri väris­sä ja koos­sa saa­ta­vil­la ole­vat huol­to­mer­kin­tä­li­puk­keet (lii­mat­to­mat ripus­tet­ta­vat lipu­ke­mer­kin­nät) ovat erit­täin vah­vo­ja sekä kes­tä­vät UV-sätei­lyä, kos­teut­ta ja kemikaaleja.

Lue lisää
Vaihteiden ja ohjauspaneelien merkinnät (ResoLabel)

Reso­la­bel on erin­omai­nen rat­kai­su ulko- ja sisä­käyt­töön tar­koi­te­tuil­le vaih­de- ja ohjaus­pa­nee­leil­le sekä luk­sus­tuot­tei­den/-konei­den tunnistukseen.

Lue lisää
GHS/CLP merkinnät

Rebo on kump­pa­ni­si, kun tar­vit­set GHS/CLP ‑mer­kin­tö­jä tai kemal­lis­ten ainei­den mer­kin­tö­jä. Asian­tun­ti­jam­me aut­ta­vat sinua mielellään.

Lue lisää
Säiliö- ja konttitarrat

Säi­liö- ja kont­ti­tar­rat ISO 6346 ‑stan­dar­dien ja CDC-laat­to­jen mukai­ses­ti. Voit tulos­taa tar­rat itse käyt­tö­olo­suh­tei­ta kes­tä­vil­le materiaaleille.

Lue lisää

Onko sinul­la kysy­myk­siä tai haluat­ko antaa palau­tet­ta? Täy­tä allao­le­va lomake.

  Etu­ni­mi *
  Suku­ni­mi *
  Yri­tyk­sen nimi
  Säh­kö­pos­tio­soi­te *
  Puhe­lin­nu­me­ro *
  Pos­tio­soi­te
  Vies­ti