Katso laadukkaat ratkaisumme varastomerkintöihin!

Varas­to­mer­kin­nöis­sä jokai­nen tilan­ne on eri­lai­nen ja dynaa­mi­nen — sen vuok­si Rebon tun­nis­te- ja tar­ra­tu­los­ti­met tar­joa­vat sinul­le loput­to­mat mah­dol­li­suu­det varas­ton aset­te­lun visualisointiin!

Kaikki tarrat varastoihin ja niiden ympärille

Tar­vit­set­ko moni­ta­soi­sia sijain­ti­mer­kin­tö­jä, työ­ka­lu­jen tun­nis­ta­mis­tar­ro­ja tai sel­keäs­ti erot­tu­via varoi­tus­mer­kin­tö­jä? Tulos­ti­mel­lam­me voit teh­dä kaik­ki nämä itse — hel­pos­ti ja nopeasti.
Erit­täin help­po­käyt­töi­set tulos­ti­mem­me ja nii­den laa­jo­jen käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sien ansios­ta et ole enää riip­pu­vai­nen toi­mit­ta­jis­ta, kor­keis­ta kuluis­ta ja pit­kis­tä toimitusajoista.

SMS-R1 on pöy­tä­ko­neil­le tar­koi­tet­tu tulos­tin ja piir­rin, jon­ka avul­la voit tulos­taa tar­ro­ja monis­sa eri väreis­sä ja lei­ka­ta ne halua­maa­si muo­toon. Täs­tä läh­tien voit hel­pos­ti tulos­taa omat:
  • moni­ta­soi­set sijain­ti­mer­kin­nät / hyllymerkinnät
  • kone- ja tuotetunnisteet
  • varoi­tus- ja turvatarrat
  • reit­ti­mer­kin­nät (väliai­kai­set tai pysyvät)
  • put­kis­to­tun­nis­teet / putkistomerkinnät.
Pyy­dä mak­su­ton ver­kos­sa jär­jes­tet­tä­vä demo asiantuntijaltamme.
tai lue täs­tä lisää tie­toa ainut­laa­tui­ses­ta tulostimestamme.
Lisä­tie­toa