Katso laadukkaat ratkaisumme varastomerkintöihin!

Varas­to­mer­kin­nöis­sä jokai­nen tilan­ne on eri­lai­nen ja dynaa­mi­nen — sen vuok­si Rebon tun­nis­te- ja tar­ra­tu­los­ti­met tar­joa­vat sinul­le loput­to­mat mah­dol­li­suu­det varas­ton aset­te­lun visualisointiin!

Kaikki tarrat varastoihin ja niiden ympärille

Tar­vit­set­ko moni­ta­soi­sia sijain­ti­mer­kin­tö­jä, työ­ka­lu­jen tun­nis­ta­mis­tar­ro­ja tai sel­keäs­ti erot­tu­via varoi­tus­mer­kin­tö­jä? Tulos­ti­mel­lam­me voit teh­dä kaik­ki nämä itse — hel­pos­ti ja nopeasti.
Erit­täin help­po­käyt­töi­set tulos­ti­mem­me ja nii­den laa­jo­jen käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sien ansios­ta et ole enää riip­pu­vai­nen toi­mit­ta­jis­ta, kor­keis­ta kuluis­ta ja pit­kis­tä toimitusajoista.

SMS-R1 on pöy­tä­ko­neil­le tar­koi­tet­tu tulos­tin ja piir­rin, jon­ka avul­la voit tulos­taa tar­ro­ja monis­sa eri väreis­sä ja lei­ka­ta ne halua­maa­si muo­toon. Täs­tä läh­tien voit hel­pos­ti tulos­taa omat:
 • moni­ta­soi­set sijain­ti­mer­kin­nät / hyllymerkinnät
 • kone- ja tuotetunnisteet
 • varoi­tus- ja turvatarrat
 • reit­ti­mer­kin­nät (väliai­kai­set tai pysyvät)
 • put­kis­to­tun­nis­teet / putkistomerkinnät.
Pyy­dä mak­su­ton ver­kos­sa jär­jes­tet­tä­vä demo asiantuntijaltamme.
tai lue täs­tä lisää tie­toa ainut­laa­tui­ses­ta tulostimestamme.
Lisä­tie­toa
TILAA NAYTEPAKKAUS

Sijainti- ja hyllymerkinnät

Luo visu­aa­li­set tun­nis­te­mer­kin­nät itse.
Voit päät­tää mer­kin­tö­jen pituu­den, kor­keu­den ja sisäl­lön itse tai hyö­dyn­tää val­mii­ta poh­jiam­me. Älyk­käät omi­nai­suu­det ja/tai tulos­ti­men yhdis­tä­mi­nen tie­to­jär­jes­tel­mään­ne/WMS-jär­jes­tel­mään teke­vät tulos­ti­mes­ta erit­täin käyttöystävällisen.
Mer­kin­tö­jen avul­la voit tehos­taa varas­to­si toi­min­taa ja sääs­tää kuluis­sa — voit esi­mer­kik­si luo­da jokai­sel­le muu­tok­sel­le vas­taa­van sijain­ti­tar­ran välittömästi.

 • Moni­ta­soi­set sijain­ti­tar­rat (yksi- tai monivärisenä)
 • Hyl­ly­jen sijaintitarrat
 • Kuor­ma­la­vo­jen sijaintitarrat
 • Tilaus­va­lin­to­jen sijaintitarrat
 • Kan­ban sijaintitarrat
 • Ulko­ti­lo­jen varas­to­jen tarrat
Lisä­tie­toa
TILAA NAYTEPAKKAUS

Tekniset varastot

Tek­ni­set varas­tot ovat erit­täin dynaa­mi­sia ympä­ris­tö­jä, jon­ka vuok­si vauh­dis­sa muka­va kul­ke­va tulos­tin on taivaanlahja!
Voit tulos­taa kan­ban sijain­ti­tar­rat ja hyl­ly­jen sijain­ti­tar­rat mones­sa eri muo­dos­sa ja mallissa.

Hyö­dyn­nä mag­neet­ti­kal­vo­ja tai irro­tet­ta­via vinyy­li­rat­kai­su­ja ja siir­rä tun­nis­te­tar­rat tuot­teen muka­na uuteen sijain­tiin. Meil­tä löy­dät myös usei­ta eri rat­kai­su­ja tuo­te­tun­nis­tei­siin esi­mer­kik­si kes­tä­vil­lä tar­ra­mer­kin­nöil­lä tai tageil­la, tar­kas­tuss­ta­tuk­sel­la ja ohjeil­la..

Lisä­tie­toa
TILAA NAYTEPAKKAUS

Varastomerkinnät

Varas­to­mer­kin­nät visua­li­soi­vat kaik­kia siel­lä tapah­tu­via prosesseja.
Tar­jon­nas­tam­me löy­dät monia rat­kai­su­ja sijain­ti­mer­kin­nöil­le. Mer­kin­nät ovat saa­ta­vil­la pit­kä­ai­kai­si­na ja heijastinpintaisina.
Varas­to­mer­kin­nät sopi­vat myös sisäi­siin mer­kin­töi­hin ja ohjeis­tuk­siin esi­mer­kik­si las­taus- ja pur­ku­lai­tu­reil­le, käy­tä­vil­le, käve­ly­rei­teil­le, BIN-sijain­neil­le, kuor­ma­la­vo­jen sijain­nil­le, Lean 5S & turvallisuusmerkintöihin.

Rää­tä­löi varas­to­si teil­le sopi­vak­si ja hyö­dyn­nä mer­kin­tö­jen tuo­ma tehok­kuus ja turvallisuus.

Lisä­tie­toa
TILAA NAYTEPAKKAUS
Pyy­dä ilmai­nen näytepakkaus!

Ainutlaatuiset viivakoodit lattiaan

Sel­keät ja tar­kat lat­tia­vii­va­koo­dim­me on help­po skan­na­ta. Ne aut­ta­vat ymmär­tä­mään työym­pä­ris­töä parem­min. Vii­va­koo­dit ovat myös yhtä kes­tä­viä kuin muut­kin tuot­teem­me — lat­tian vii­va­koo­dit ovat täy­del­li­nen pit­kän ajan ratkaisu.

Lat­tia­vii­va­koo­dit ovat osa kor­kea­laa­tui­sia lat­tia­mer­kin­tä­tuo­te­sar­jaam­me, ReLI­NE lat­tia­mer­kin­tö­jä. ReLI­NE tar­jo­aa laa­jan vali­koi­man lat­tia­mer­kin­tö­jä eri muo­dois­sa. Ne pitä­vät työym­pä­ris­tön tur­val­li­se­na ja aut­ta­vat työn­te­ki­jöi­tä nou­dat­ta­maan Lean 5S/Six Sig­ma ‑stan­dar­de­ja. Lat­tia­vii­va­koo­de­ja on saa­ta­vil­la useis­sa eri väreis­sä, koos­sa ja muo­toi­luis­sa. Kysy asian­tun­ti­joil­tam­me lisä­tie­to­ja kat­ta­vis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta tai vie­rai­le ReLI­NE-sivul­lam­me!

Lisä­tie­toa
TILAA NAYTEPAKKAUS
Vloermarkering

Irrotettavat tai siirrettävät merkinnät

Mag­neet­ti­nau­ha ei ole enää ainoa vaih­toeh­to siir­ret­tä­vil­le mer­kin­nöil­le. M300 tai R300 ‑sar­jan tulos­tin­ten irro­tet­ta­vil­la vinyy­li­tar­roil­la voit hel­pos­ti käyt­tää uudel­leen varas­to­si tar­rat, jät­tä­mät­tä min­kään­lais­ta liimajälkeä.

Lisä­tie­toa
TILAA NAYTEPAKKAUS

Ulkona varastointi & äärimmäiset olosuhteet

Aiheut­ta­vat­ko tar­vi­te­ma­si sijain­ti­tar­rat haas­tei­ta? Ken­ties varas­to­si sijait­see ulko­ti­lois­sa ja tar­vit­set rat­kai­sun, joka pysyy haas­teel­li­sel­la­kin alus­tal­la kuten beto­nis­sa tai käsit­te­le­mät­tö­mäs­sä puus­sa. Olet­ko miet­ti­nyt rat­kai­su­ja, joi­den ei tar­vit­se liimautua?

Meil­lä on kat­ta­va vali­koi­ma kes­tä­viä rat­kai­su­ja äärim­mäi­siin tilan­tei­siin. Esi­merk­ke­jä ovat UV-sätei­lyä, sään­vaih­te­lui­ta ja läm­pöä kes­tä­vät mate­ri­aa­lit tai repey­ty­mät­tö­mät, jous­ta­vat ja vah­vat muo­vi­mer­kin­nät tai high-tack lii­mai­set tarrat.

Pyy­dä näy­te­pak­kaus ja kokei­le ratkaisujamme!

Lisä­tie­toa
TILAA NAYTEPAKKAUS

Valitse tulostin varastomerkinnöille, sijaintitunnisteille ja viivakooditarroille

SMS TAG-ID 2

SMS TAG-ID2 tulostin
 • Tulos­ta jopa 104mm levyisesti

 • 300 DPI tulostusresoluutio

 • Tulos­tus­vauh­ti jopa 10cm sivu/s

 • USB & LAN ‑yhteys

Lisää tie­toa

SMS-430

 • Tulos­ta jopa 104 mm levyisesti

 • 300 DPI tulostusresoluutio

 • Auto­maat­ti­nen leikkuri

 • USB & LAN ‑yhteys

Lisää tie­toa

TORO

TORO tulostin
 • Tulos­ta jopa 101mm levyisesti

 • 300 DPI tulostusresoluutio

 • Kul­je­tet­ta­va ja IT-riippumaton

 • USB‑A & USB‑B ‑yhteys

Lisää tie­toa

SMS-R1

SMS-R1 tulostin
 • Tulos­ta yli 10 met­rin pituudelta

 • Moni­vä­ri­siä merk­ke­jä ja kylttejä

 • Leik­kaa mihin tahan­sa halut­tuun muotoon

 • Väri­nau­haa sääs­tä­vä teknologia

Lisää tie­toa

Heräsikö sinulla kysymyksiä tai kaipaatko apua projektin suunnittelussa?
Asiantuntijamme ovat käytettävissänne.

Kii­tos mie­len­kiin­nos­ta­si tuo­tet­tam­me koh­taan. Täy­tä tie­to­si alla ole­vaan lomak­kee­seen, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä mah­dol­li­sim­man pian.

  Etu­ni­mi *
  Suku­ni­mi *
  Yri­tyk­sen nimi
  Säh­kö­pos­tio­soi­te *
  Puhe­lin­nu­me­ro *
  Pos­tio­soi­te
  Vies­ti