Tarra- ja etikettilaitteistot

Löydät valikoimastamme erityyppisiä ammattilaiskäyttöön tarkoitettuja tarratulostimia teolliseen ja tekniseen käyttöön. Valikoimamme kattaa niin pienikokoiset ja yksinkertaiset tarratulostimet kuin moniväristen tarrojen ja kaikenlaiset leikkaukset mahdollistavat tulostimet. Selvitä tarpeeseesi parhaiten sopiva tulostin tai pyydä asiantuntijamme apuun.

Katsauksen tarrojen eri käyttötarkoituksiin saat vierailemalla tällä sivulla.

SMS-R1® | Muotoonleikkaava moniväritulostin

Tulos­tin, joka on syn­ty­nyt vuo­sien koke­muk­ses­ta eti­ket­tien saral­la ja halus­ta tuo­da mark­ki­noil­le uusi teho­kas ja suo­ri­tus­ky­kyi­nen jär­jes­tel­mä ammat­ti­käyt­töön. SMS-R1 on moni­vä­ri­tu­los­tin, joka tulos­taa veit­sen­te­rä­väs­ti ja leik­kaa tar­ra­si halua­maa­si muotoon.

Tulos­ti­mes­ta teke­vät eri­tyi­sen tehok­kaan ja käyt­tä­jäys­tä­väl­li­sen sen ainut­laa­tui­nen väri­nau­haa sääs­tä­vä omi­nai­suus, auto­maat­ti­nen väri­nau­han ja tar­ran tun­nis­tuso­mi­nai­suus, mah­dol­li­suus tulos­taa yli 10m pitui­sia koko­nai­suuk­sia sekä sisään­ra­ken­net­tu kos­ke­tus­näyt­tö sel­keil­lä ohjeilla.

 • Edul­li­nen
 • Moni­puo­li­nen
 • Teho­kas
LISÄTIETOJA
ILMAINEN NÄYTEPAKKAUS
Kuva Rebo Systems SMS-R1 moniväritulostimesta

SMS-R1® | Muotoonleikkaava moniväritulostin

Kuva Rebo Systems SMS-R1 moniväritulostimesta

Tulos­tin, joka on syn­ty­nyt vuo­sien koke­muk­ses­ta eti­ket­tien saral­la ja halus­ta tuo­da mark­ki­noil­le uusi teho­kas ja suo­ri­tus­ky­kyi­nen jär­jes­tel­mä ammat­ti­käyt­töön. SMS-R1 on moni­vä­ri­tu­los­tin, joka tulos­taa veit­sen­te­rä­väs­ti ja leik­kaa tar­ra­si halua­maa­si muotoon.

Tulos­ti­mes­ta teke­vät eri­tyi­sen tehok­kaan ja käyt­tä­jäys­tä­väl­li­sen sen ainut­laa­tui­nen väri­nau­haa sääs­tä­vä omi­nai­suus, auto­maat­ti­nen väri­nau­han ja tar­ran tun­nis­tuso­mi­nai­suus, mah­dol­li­suus tulos­taa yli 10m pitui­sia koko­nai­suuk­sia sekä sisään­ra­ken­net­tu kos­ke­tus­näyt­tö sel­keil­lä ohjeilla.

 • Edul­li­nen
 • Moni­puo­li­nen
 • Teho­kas
LISÄTIETOJA
ILMAINEN NÄYTEPAKKAUS
Kuva Rebo Systems SMS-430 tulostimesta

SMS-430 | Monitoiminen tarra- ja etikettitulostin

SMS-430 on moni­puo­li­ses­ti toi­mi­va teol­li­nen tar­ra- ja eti­ket­ti­tu­los­tin kai­kil­le ylei­sil­le teol­li­suu­den mer­kin­nöil­le. Ammat­ti­lais­käyt­töön tar­koi­te­tul­la Nice­La­bel-jär­jes­tel­mäl­lä voit suun­ni­tel­la kaik­ki tar­vit­se­ma­si eti­ke­tit nopeas­ti ja helposti.

Tämä pie­ni mut­ta teho­kas tulos­tin sopii lois­ta­vas­ti ammat­ti­lais­käyt­töön tar­koi­te­tuil­le, max 10cm levyi­sil­le tarroille.

 • Työ­pöy­tä­ko­koi­nen
 • Verk­ko- ja USB-liitännät
 • 300 dpi

LISÄTIETOJA
ILMAINEN NÄYTEPAKKAUS

SMS-430 | Monitoiminen tarra- ja etikettitulostin

Kuva Rebo Systems SMS-430 tulostimesta

SMS-430 on moni­puo­li­ses­ti toi­mi­va teol­li­nen tar­ra- ja eti­ket­ti­tu­los­tin kai­kil­le ylei­sil­le teol­li­suu­den mer­kin­nöil­le. Ammat­ti­lais­käyt­töön tar­koi­te­tul­la Nice­La­bel-jär­jes­tel­mäl­lä voit suun­ni­tel­la kaik­ki tar­vit­se­ma­si eti­ke­tit nopeas­ti ja helposti.

Tämä pie­ni mut­ta teho­kas tulos­tin sopii lois­ta­vas­ti ammat­ti­lais­käyt­töön tar­koi­te­tuil­le, max 10cm levyi­sil­le tarroille.

 • Työ­pöy­tä­ko­koi­nen
 • Verk­ko- ja USB-liitännät
 • 300 dpi
LISÄTIETOJA
ILMAINEN NÄYTEPAKKAUS

SMS TAG-ID2 | TAG-ID tarra- ja etikettitulostin

Ainut­laa­tui­nen iden­ti­fi­kaa­tio- ja mer­kin­tä­tu­los­tin teol­li­suu­del­le. SMS TAG-ID2 on suun­ni­tel­tu paran­ta­maan ja yksin­ker­tais­ta­maan tämän­het­ki­siä mer­kin­tä- ja Lock-Out/­Tag-Out ‑menet­te­lyä. Täl­lä ammat­ti­mai­sel­la tulos­ti­mel­la tuo­tat kor­kea­laa­tui­sia LO/­TO-mer­kin­tö­jä ja tun­nis­te-eti­ket­te­jä. Voit myös suun­ni­tel­la nii­tä räätälöidysti.

 • Edul­li­nen
 • Moni­puo­li­nen
 • Kom­pak­ti
LISÄTIETOJA
ILMAINEN NÄYTEPAKKAUS
Kuva Rebo Systems SMS TAG-ID2 tulostimesta

SMS TAG-ID2 | TAG-ID tarra- ja etikettitulostin

Kuva Rebo Systems SMS TAG-ID2 tulostimesta

Ainut­laa­tui­nen iden­ti­fi­kaa­tio- ja mer­kin­tä­tu­los­tin teol­li­suu­del­le. SMS TAG-ID2 on suun­ni­tel­tu paran­ta­maan ja yksin­ker­tais­ta­maan tämän­het­ki­siä mer­kin­tä- ja Lock-Out/­Tag-Out ‑menet­te­lyä. Täl­lä ammat­ti­mai­sel­la tulos­ti­mel­la tuo­tat kor­kea­laa­tui­sia LO/­TO-mer­kin­tö­jä ja tun­nis­te-eti­ket­te­jä. Voit myös suun­ni­tel­la nii­tä räätälöidysti.

 • Edul­li­nen
 • Moni­puo­li­nen
 • Kom­pak­ti
LISÄTIETOJA
ILMAINEN NÄYTEPAKKAUS
Kuva Rebo Systems SMS-900 tulostimesta

SMS-900 SARJA | Suuren koon tarra- ja etikettitulostimet

SMS-900 sar­ja on täy­del­li­nen rat­kai­su oman tar­peen mukais­ten suu­ri­ko­kois­ten mer­kin­tö­jen teke­mi­seen. Nopean ja help­po­käyt­töi­sen SMS-900 avul­la saat tär­keät tur­val­li­suus­vies­tit ja mer­kin­nät pai­kal­leen minuuteissa.

Tuke­va tulos­tus­pää ja ja vah­va kat­kai­su­leik­ku­ri sekä laa­ja vali­koi­ma mate­ri­aa­le­ja teke­vät SMS-900:sta pit­käi­käi­sen. SMS-900 tuo mer­kit­tä­vää etua, kun tar­vit­set tar­ro­ja ja eti­ket­te­jä nopeasti.

 • Nopea ja helppokäyttöinen
 • Raken­teel­taan tukeva
 • Teol­li­suus­käyt­töön suunniteltu
LISÄTIETOJA
ILMAINEN NÄYTEPAKKAUS

SMS-900 SARJA | Suuren koon tarra- ja etikettitulostimet

Kuva Rebo Systems SMS-900 tulostimesta

SMS-900 sar­ja on täy­del­li­nen rat­kai­su oman tar­peen mukais­ten suu­ri­ko­kois­ten mer­kin­tö­jen teke­mi­seen. Nopean ja help­po­käyt­töi­sen SMS-900 avul­la saat tär­keät tur­val­li­suus­vies­tit ja mer­kin­nät pai­kal­leen minuuteissa.

Tuke­va tulos­tus­pää ja ja vah­va kat­kai­su­leik­ku­ri sekä laa­ja vali­koi­ma mate­ri­aa­le­ja teke­vät SMS-900:sta pit­käi­käi­sen. SMS-900 tuo mer­kit­tä­vää etua, kun tar­vit­set tar­ro­ja ja eti­ket­te­jä nopeasti.

 • Nopea ja helppokäyttöinen
 • Raken­teel­taan tukeva
 • Teol­li­suus­käyt­töön suunniteltu
LISÄTIETOJA
ILMAINEN NÄYTEPAKKAUS

DuraLabel Toro® | Kuljetettava etikettitulostin

Toro on kul­je­tet­ta­vien teol­li­suus­mer­kin­tö­jen alan teho­kas työ­juh­ta. Sen avul­la voit tulos­taa eti­ket­te­jä mis­sä ja mil­loin tahan­sa. Toro ei vaa­di verk­koa tai IT-tukea toimiakseen.

 • Itse­näi­nen järjestelmä
 • Kan­net­ta­va ja kestävä
 • 9 tuu­man kosketusnäyttö
LISÄTIETOJA
ILMAINEN NÄYTEPAKKAUS
Kuva Rebo Systems TORO tulostimesta

DuraLabel Toro® | Kuljetettava etikettitulostin

Kuva Rebo Systems TORO tulostimesta

Toro on kul­je­tet­ta­vien teol­li­suus­mer­kin­tö­jen alan teho­kas työ­juh­ta. Sen avul­la voit tulos­taa eti­ket­te­jä mis­sä ja mil­loin tahan­sa. Toro ei vaa­di verk­koa tai IT-tukea toimiakseen.

 • Itse­näi­nen järjestelmä
 • Kan­net­ta­va ja kestävä
 • 9 tuu­man kosketusnäyttö
LISÄTIETOJA
ILMAINEN NÄYTEPAKKAUS
Kuva Rebo Systems LOBO tulostimesta

DuraLabel Lobo® | Kuljetettava etikettitulostin

Täy­del­li­nen eti­ket­ti­tu­los­tin toi­mis­tol­le, works­ho­piin, varas­toon, labo­ra­to­rioon tai asen­ta­jil­le. Tar­vit­sit­pa arkis­toin­ti­tar­ro­ja, eti­ket­te­jä konee­seen, kaa­pe­li­mer­kin­tö­jä tai sym­bo­le­ja, LOBO on oikea rat­kai­su! Kes­tä­vä, kevyt ja kul­je­tet­ta­va tulos­tin integroi­dul­la kantokahvalla.

 • Kul­je­tet­ta­va ja itse­näi­nen kokonaisuus
 • Käyt­tä­jäys­tä­väl­li­nen
 • Teho­kas
LISÄTIETOJA
ILMAINEN NÄYTEPAKKAUS

DuraLabel Lobo® | Kuljetettava etikettitulostin

Kuva Rebo Systems LOBO tulostimesta

Täy­del­li­nen eti­ket­ti­tu­los­tin toi­mis­tol­le, works­ho­piin, varas­toon, labo­ra­to­rioon tai asen­ta­jil­le. Tar­vit­sit­pa arkis­toin­ti­tar­ro­ja, eti­ket­te­jä konee­seen, kaa­pe­li­mer­kin­tö­jä tai sym­bo­le­ja, LOBO on oikea rat­kai­su! Kes­tä­vä, kevyt ja kul­je­tet­ta­va tulos­tin integroi­dul­la kantokahvalla.

 • Kul­je­tet­ta­va ja itse­näi­nen kokonaisuus
 • Käyt­tä­jäys­tä­väl­li­nen

 • Teho­kas
LISÄTIETOJA
ILMAINEN NÄYTEPAKKAUS

Onko sinulla kysymyksiä tai haluatko antaa palautetta? Täytä allaoleva lomake.

  Etu­ni­mi *
  Suku­ni­mi *
  Yri­tyk­sen nimi
  Säh­kö­pos­tio­soi­te *
  Puhe­lin­nu­me­ro *
  Pos­tio­soi­te
  Vies­ti