Omi­nai­suu­det
Esi­te
Käyt­tö­koh­teet
Tek­ni­set tiedot
Videot
Latauk­set
Kuvassa SMS-R1 Muotoonleikkaava moniväritulostin

LOBO kannettava tarratulostin

LOBO kannettava etikettitulostin

Teol­li­suu­den, toi­mis­to­jen, varas­to­jen ja kaik­kien lai­tos­ten ”pak­ko saa­da” ‑eti­ket­ti­tu­los­tin. Tar­vit­set­ko sit­ten eti­ket­te­jä arkis­toin­tiin, kaa­pe­li­mer­kin­tään tai vaik­ka­pa pik­to­gram­mia, nap­paa LOBO kai­na­loo­si ja tulosta!

LOBO on uuden­lai­nen eti­ke­töin­ti­lai­te! Näp­päi­mis­tö on täy­si­ko­koi­nen – ei pik­ku nap­pu­loi­ta pai­nel­ta­vak­si. Toi­min­ta­pai­nik­keet ovat loo­gi­sia – ei han­ka­lia vali­koi­ta selat­ta­vak­si. All-in-one ‑kase­tit – ei sot­tai­sia eril­li­siä nau­ho­ja ja tar­ro­ja. Vir­ta­läh­tee­nä sekä akku että verk­ko­vir­ta – voit käyt­tää LOBOa mis­sä vain. Tulos­tus­le­veys 13–50 mm – erin­omai­nen sekä toi­mis­toon että teol­li­siin sovel­luk­siin. Yli 25 teol­li­suus­laa­tuis­ta tulos­tus­ma­te­ri­aa­lia – tulos­ta eti­ke­tit arkis­to­kaa­pin reu­naan ja putkimerkintään.

Voit jopa yhdis­tää sen tie­to­ko­nee­see­si ja tulos­taa suo­raan sieltä!

PYYDÄ TUOTE-ESITTELY
Ilmai­nen näytepakkaus
TILAA
LOBO - Helppo käyttää!

Helppo käyttää

Vaih­da kokoa ja väriä het­kes­sä käyt­täen vinyy­li­tar­ra­ka­set­te­ja (kts. kuva). Kir­joi­ta halua­ma­si teks­ti näp­pä­räs­ti täy­si­ko­koi­sel­la näp­päi­mis­töl­lä. Selaa vali­koi­ta 3,5” värinäytöllä.

Paljon suunnittelutyökaluja!

Peräk­käi­set vii­va­koo­dit, iso tai pie­ni kir­jain­ko­ko ja yli 1200 varoi­tus- ja tur­va­mer­kin­tä­ku­va­ket­ta käden ulottuvilla.

LOBO - Paljon suunnittelutyökaluja!
LOBO - Kannettava ja itsenäinen!

Kannettava

LOBO ei tar­vit­se joh­to­ja. Kun akku (lisä­tar­vi­ke) on ladat­tu täy­teen, vir­taa riit­tää kol­men tun­nin yhtä­mit­tai­seen tulos­ta­mi­seen, mikä vas­taa monen päi­vän nor­maa­lia tulostusta.

YKSI JÄRJESTELMÄ, LOPUTTOMASTI MAHDOLLISUUKSIA

LOBOn avul­la voit hel­pos­ti luo­da kaik­ki alla ole­vat tarrat.
Eikö etsi­mää­si löy­dy tääl­tä? Ota mei­hin yhteyttä!

(Nap­sau­ta kuvaa suu­ren­taak­se­si sitä) 

Pyy­dä meil­tä ilmai­sia näytteitä!

Tutustu LOBO-esitteeseen

Lataa esi­te

Tekniset tiedot

Tulos­tus­no­peus
Yli 5 cm sekunnissa

Reso­luu­tio
203 dpi

Tulos­tus­le­veys
Yli 4,5 cm

Tulos­tus­pi­tuus
2,5 m

Tulos­tin

Tulos­tin­tyyp­pi
Lämpösiirto
Reso­luu­tio
203 dpi
Tulos­tus­no­peus
50,8 mm/s
Tulos­tus­pi­tuus
Max. 2540 mm
Tulos­tus­le­veys
Max. 45,5 mm
Mitat
P 295 mm x L 311 mm x K 110 mm
Pai­no
2,27 kg, ilman tar­vik­kei­ta ja akkua
Muis­ti
1920KB Flash ROM
Lii­tän­nät
USB‑B, SD-card
Ohjaus­pa­nee­li
QWER­TY-näp­päi­mis­tö, 1 ON/OFF painike
Näyt­tö
3.5″ LCD-näyttö

Vir­ran­syöt­tö

Tulo­jän­ni­te
100–240V—2.5A, 50–60Hz
Läh­tö­jän­ni­te
19V DC, 4.73A

Ympä­ris­tö

Käyt­tö­läm­pö­ti­la
5°C – 40°C
Ilman­kos­teus
25% – 85%, kondensoitumaton
Varas­toin­ti­läm­pö­ti­la
‑40°C – 60°C
Ilman­kos­teus varastoinnissa
10% – 90%, kondensoitumaton
Tuu­le­tus
Ilmajäähdytteinen
Ser­ti­fioin­nit
CE, RoHS, WEEE

Tar­vik­keet

Tar­rat
Laadut

Pre­mium vinyl — Sisä- ja ulko­käyt­töön, kes­tää mie­to­ja kemi­kaa­le­ja, vet­tä ja UV-valoa.
High Tack polyes­ter — Erit­täin hyvä tart­tu­vuus, kes­tää hyvin kor­kei­ta läm­pö­ti­lo­ja. Ihan­teel­li­nen lai­te­kil­piin ja ‑eti­ket­tei­hin.
LN2 Poly TM — Eri­tyi­ses­ti laboratoriosovelluksiin.
Wire-Wraps — Itse­la­mi­noi­tu­vat kaa­pe­li­mer­kin­tä­tar­rat. Täy­del­li­nen valin­ta kaa­pe­lien tun­nis­tuk­seen – kes­tä­vät ja värikoodatut.
Shrink tubes — 3:1 shrink tubing — Kutis­te­suk­ka, joka kutis­tuu 3:1. Lois­to­va­lin­ta ylei­seen kaa­pe­lien tunnistusmerkintään.

Tulos­tus­ma­te­ri­aa­lin leveys
12,7 mm – 50,8 mm

Väri­nau­ha
Laa­tu
Hartsi
Leveys
25,9 mm – 51,6 mm

Tutus­tu LOBOon

Katso LOBO videoita!

– ja näet miten helppoa sitä on käyttää!

Katso LOBO videoita!

Tulos­tus­ma­te­ri­aa­lin lisääminen

Puh­dis­tus

Haluatko tuote-esittelyn?

Tuo­te-esit­te­ly ei edel­ly­tä osto­pää­tös­tä. Lisä­tie­toa täältä!

Saammeko esitellä – TORO!

Edus­ta­jam­me tar­jo­aa sinul­le ilmai­sen tuo­te-esit­te­lyn halua­mas­sa­si pai­kas­sa. Pää­set pereh­ty­mään TOROn käyt­töön ja kokei­le­maan sen tar­joa­mia mahdollisuuksia.

PYYDÄ TUOTE-ESITTELY!

Onko sinulla kysymyksiä tai haluatko antaa palautetta? Täytä allaoleva lomake.

  Yri­tyk­sen nimi *
  Nimi *
  Säh­kö­pos­tio­soi­te *
  Puhe­lin­nu­me­ro *
  Pos­tio­soi­te *
  Olen kiin­nos­tu­nut *
  Vies­ti

  Lisää tarra- ja etikettitulostimia

  SMS-R1

  SMS-R1 tulostin
  • Tulos­ta yli 10 met­rin pituudelta

  • Moni­vä­ri­siä merk­ke­jä ja kylttejä

  • Leik­kaa mihin tahan­sa halut­tuun muotoon

  • Väri­nau­haa sääs­tä­vä teknologia

  Lisää tie­toa

  SMS TAG-ID 2

  SMS TAG-ID2 tulostin
  • Tulos­ta jopa 104mm levyisesti

  • 300 DPI tulostusresoluutio

  • Tulos­tus­vauh­ti jopa 10cm sivu/s

  • USB & LAN ‑yhteys

  Lisää tie­toa

  SMS-430

  • Tulos­ta jopa 104 mm levyisesti

  • 300 DPI tulostusresoluutio

  • Auto­maat­ti­nen leikkuri

  • USB & LAN ‑yhteys

  Lisää tie­toa

  TORO

  TORO tulostin
  • Tulos­ta jopa 101mm levyisesti

  • 300 DPI tulostusresoluutio

  • Kul­je­tet­ta­va ja IT-riippumaton

  • USB‑A & USB‑B ‑yhteys

  Lisää tie­toa