Omi­nai­suu­det
Esi­te
Käyt­tö­koh­teet
Tek­ni­set tiedot
Video
Latauk­set
Kuvassa SMS-R1 Muotoonleikkaava moniväritulostin
Kuvassa SMS-900 tulostin

SMS-900 sarja
Suuren koon tarra- ja etikettitulostimet

SMS-900 sar­ja on täy­del­li­nen rat­kai­su oman tar­peen mukais­ten suu­ri­ko­kois­ten mer­kin­tö­jen teke­mi­seen. Nopean ja help­po­käyt­töi­sen SMS-900 avul­la saat tär­keät tur­val­li­suus­vies­tit ja mer­kin­nät pai­kal­leen minuuteissa.

Tuke­va tulos­tus­pää ja ja vah­va kat­kai­su­leik­ku­ri sekä laa­ja vali­koi­ma mate­ri­aa­le­ja teke­vät SMS-900:sta pit­käi­käi­sen. SMS-900 tuo mer­kit­tä­vää etua, kun tar­vit­set tar­ro­ja ja eti­ket­te­jä nopeasti.

Pyy­dä tuote-esittely
Ilmai­nen näytepakkaus

Suuria mahdollisuuksia


Suun­ni­tel­tu tuot­ta­maan suu­ria ja pit­kä­kes­toi­sia tar­ra­mer­kin­tö­jä. SMS-920 ja SMS-930 ovat jäme­räs­ti raken­net­tu­ja jär­jes­tel­miä, jot­ka on teh­ty teol­li­suus­käyt­töön suu­ria työ­mää­riä varten.

SMS-900 tulostin on suunniteltu tuottamaan suuria ja pitkäkestoisia tarramerkintöjä.
Kuvassa SMS-900 tarvikkeita.

Täyttää toiveesi

Täy­den­nä koko­nai­suus Microsoft®-hyväksytyllä suun­nit­te­luoh­jel­mal­la ja kat­ta­val­la sym­bo­li- ja merk­ki­kir­jas­tol­la. SMS-900 ‑sar­jal­la on laa­ja vali­koi­ma kor­kea­laa­tui­sia ja kes­tä­viä mate­ri­aa­le­ja. Voit luo­da moni­vä­ri­siä merk­ke­jä hel­pos­ti käyt­tä­mäl­lä esi­pai­net­tu­ja A4 ja A5 ‑kokoi­sia tarrapohjia.

Helppo käyttää

Tuke­van leik­ku­rin ansios­ta SMS-900 ‑sar­ja pys­tyy tuot­ta­maan jopa 22 cm levei­tä tar­ro­ja yli 11 met­rin pituu­del­ta*. SMS-900 on suun­ni­tel­tu help­po­käyt­töi­sek­si ja mate­ri­aa­lien vaih­ta­mi­nen on nopeaa.

* SMS-920 tulos­taa yli 11 met­riä / SMS-930 tulos­taa yli 5 metriä.

SMS-900 on suunniteltu helppokäyttöiseksi ja materiaalien vaihtaminen on nopeaa. Kuvassa SMS-900 tulostin kansi avattuna.

Tutustu uuteen SMS-900 ‑esitteeseen

Click to open the brochure!

Kat­so esi­te klik­kaa­mal­la kuvaa.

Pyy­dä ilmai­sia näyt­tei­tä etiketeistämme!

Käyttökohteita:

 • A4 eva­kuoin­tioh­jeet
 • Säi­liö­eti­ke­tit
 • Varas­to- & sijaintietiketit
 • Kone- & varustetunnisteet
 • ADR & GHS ‑eti­ke­tit
 • Opas­teet
 • Jäl­ki­va­lai­se­vat poistumisreitit
 • Suu­ret turvallisuuskyltit
 • Sym­bo­lit

Tekniset tiedot

Tulos­tus­no­peus
4 tuu­maa sekunnissa

Reso­luu­tio
300 dpi

Tulos­tus­le­veys
Max. 8.6″

Tulos­tus­pi­tuus
Max. 106″

Tulos­tin

Tulos­tin­tyyp­pi
Suo­ra läm­pö & lämpösiirto
Reso­luu­tio
SMS-920 — 203dpi
SMS-930 — 300dpi
Tulos­tus­no­peus
SMS-920 – Max. 6 ips (152mm/s)
SMS-930 – Max. 4 ips (102mm/s)
Tulos­tus­pi­tuus
SMS-920 – Max. 450″ (11,430mm)
SMS-930 – Max. 200″ (5,080mm)
Tulos­tus­le­veys
SMS-920 ‑Max. 8.5″ (216m)
SMS-930 ‑Max. 8.64″ (219.5mm)
Mitat
L 514mm x W 440mm x H 336mm/span>
Pai­no
23.7kg
Muis­ti
512 MB Flash ja 256 MB SDRAM muisti
Lii­tän­nät
Cent­ro­nics, RS-232, USB 2.0, Ether­net, SD-paikka
LCD
16 bitin väri, 480 x 272 pik­se­liä, taus­ta­va­loil­la, kes­tä­vä kosketusnäyttö
Ohjaus­pa­nee­li
1x päälle/pois / 6x pai­nik­keet (Valik­ko, Tau­ko, Syö­tä, Ylös, Alas, Valitse)

Sen­so­rit
1x “Hei­jas­ta­va” (väli) / 1x “Siir­to” (mus­ta mer­kin­tä) / 1x “Kir­joi­tus­pää ylös” / 1x “Väri­nau­ha pois” / 1x ”Väri­nau­han koodain”

Vir­ran­syöt­tö

Tulo­jän­ni­te
AC 100~240V, 3.0A, 50~60Hz
Läh­tö­jän­ni­te
DC 24V, 8.33A, 200W

Ympä­ris­tö

Käyt­tö­läm­pö­ti­la
41°F — 104°F (5°C – 40°C)
Käyt­tö­kos­teus
20% – 85%, tiivistymätön
Varas­toin­ti­läm­pö­ti­la
-40°F – 140°F (-40°C – 60°C)
Säi­ly­tys­kos­teus
10% – 90%, tiivistymätön

Ser­ti­fioin­nit
CE, FCC, cTU­Vus, UL, CUL, RoHS, WEEE

Tulos­tus­ma­te­ri­aa­lit

Tei­pit
Perus­ma­te­ri­aa­lit
Teol­li­nen vinyy­li ”eco­no­my” (E300) – Perus­laa­tu, kes­toi­kä 3–5 vuot­ta, sopii useim­piin käyttökohteisiin.

Pre­mium Vinyy­li (ST700) – Kor­kea­laa­tui­nen tar­ra, kes­toi­kä 5–7 vuot­ta, sopii koh­tei­siin, jois­sa pitää kes­tää kovaa kulutusta.
High-Tack (HT700) – Erit­täin hyvä tart­tu­vuus, erin­omai­nen valin­ta nor­maa­lien alus­to­jen ohel­la myös han­ka­lil­le pin­noil­le kuten puul­le, beto­nil­le, likaa hyl­ki­väl­le muo­vil­le ja öljyi­sel­le pinnalle.
Polyes­te­ri (PT700) – Hyvä tart­tu­vuus, kes­tää kor­kei­ta läm­pö­ti­lo­ja – erin­omai­nen valin­ta lai­te­kil­piin ja putkimerkintään.
Kor­kean läm­pö­ti­lan tar­ra (H250) – Erit­täin hyvin tart­tu­va tar­ra, joka kes­tää jopa 250 °C lämpötilaa.
Kyl­män sään tar­ra (CW200) – Hyvä tart­tu­vuus. Voi­daan käyt­tää suo­raan erit­täin kyl­mil­le pin­noil­le (jopa ‑25°C).

Eri­kois­ma­te­ri­aa­lit
Siir­ret­tä­vä tar­ra (RE300) — Täydel­li­nen vaih­toeh­to mag­neet­ti­sel­le kyl­teil­le. Uudel­leen siir­ret­tä­vä tar­ra joka pysyy niin metal­lis­sa kuin muovi‑, pah­vi- ja puu­pin­noil­la. Erin­omai­nen logis­tii­kas­sa käytettäväksi.

Pois­tet­ta­va tar­ra (R300)Irro­tet­ta­va tar­ra väliaikaismerkintöihin.
Hei­jas­ta­va tar­ra (RT500)Hei­jas­ta­va tar­ra sisä- ja ulkokäyttöön.
Fluo­re­soi­va tar­ra (FL500)Fluo­re­soi­va tar­ra, erit­täin hyvä näkyvyys.
Jäl­ki­va­lai­se­va tar­ra (RG500)Jäl­ki­va­lai­se­va tar­ra mer­kin­töi­hin, joi­den täy­tyy näkyä sil­loin­kin, kun valot ovat sammuneet.
Mer­kin­tä­lap­pu (T100)Samaa erit­täin kes­tä­vää mer­kin­tä­lap­pu­ma­te­ri­aa­lia samois­sa väreis­sä kuin muo­toon­lei­ka­tut mer­kin­tä­la­put, mut­ta toi­mi­tet­tu­na rullassa.
Muo­toon­lei­ka­tutMuo­toon­lei­ka­tut tar­rat. Saa­ta­va­na useis­sa eri väreis­sä, muo­dois­sa ja eri kokoisina.

Väri­nau­ha
Laa­tu
Vaha, Hart­si, Vaha/Hartsi

Katso ohjevideo

Ja hämmästy tulostuksen vaivattomuudesta

Lait­teen varustaminen

Ladattavat ohjelmat

Haluatko tuote-esittelyn?

Tuo­te-esit­te­ly ei edel­ly­tä osto­pää­tös­tä. Lisä­tie­toa täältä!

Kokeile SMS-900 tulostinta!

Edus­ta­jam­me tar­jo­aa sinul­le ilmai­sen tuo­te-esit­te­lyn halua­mas­sa­si pai­kas­sa. Pää­set pereh­ty­mään SMS-900:n käyt­töön ja kokei­le­maan sen tar­joa­mia mahdollisuuksia.

PYYDÄ TUOTE-ESITTELY!

Onko sinulla kysymyksiä tai haluatko antaa palautetta? Täytä allaoleva lomake.

  Yri­tyk­sen nimi *
  Nimi *
  Säh­kö­pos­tio­soi­te *
  Puhe­lin­nu­me­ro *
  Pos­tio­soi­te *
  Olen kiin­nos­tu­nut *
  Vies­ti

  Lisää tarratulostimia

  Valitse tarpeeseesi sopiva tulostin!

  SMS TAG-ID 2

  SMS TAG-ID2 tulostimen kuva
  • Tulos­ta jopa 104mm levyisesti

  • 300 dpi tulostusresoluutio
  • Tulos­tus­vauh­ti jopa 10cm sivu/s
  • USB & LAN ‑yhteys
  Lisää tie­toa

  SMS-430

  Kuvassa SMS-430 tulostin
  • Tulos­ta jopa 104 mm levyisesti
  • 300 dpi tulostusresoluutio
  • Auto­maat­ti­nen leikkuri
  • USB & LAN ‑yhteys
  Lisää tie­toa

  DURALABEL TORO

  TORO tuotesivu
  • Tulos­ta jopa 101mm levyisesti
  • 300 dpi tulostusresoluutio
  • Kul­je­tet­ta­va ja IT-riippumaton
  • USB‑A & USB‑B ‑yhteys
  Lisää tie­toa