Omi­nai­suu­det
Esi­te
Käyt­tö­koh­teet
Tek­ni­set tiedot
Video
Latauk­set
Kuvassa SMS-R1 Muotoonleikkaava moniväritulostin
Kuvassa SMS-900 tulostin

SMS-900 sarja
Suuren koon tarra- ja etikettitulostimet

SMS-900 sar­ja on täy­del­li­nen rat­kai­su oman tar­peen mukais­ten suu­ri­ko­kois­ten mer­kin­tö­jen teke­mi­seen. Nopean ja help­po­käyt­töi­sen SMS-900 avul­la saat tär­keät tur­val­li­suus­vies­tit ja mer­kin­nät pai­kal­leen minuuteissa.

Tuke­va tulos­tus­pää ja ja vah­va kat­kai­su­leik­ku­ri sekä laa­ja vali­koi­ma mate­ri­aa­le­ja teke­vät SMS-900:sta pit­käi­käi­sen. SMS-900 tuo mer­kit­tä­vää etua, kun tar­vit­set tar­ro­ja ja eti­ket­te­jä nopeasti.

Pyy­dä tuote-esittely
Ilmai­nen näytepakkaus