ReLINE – ensiluokkaista lattiamerkintää

ReLINE-lattiamerkintätuotteet on kattavin teollisuustiloihin tarkoitettu lattiamerkintäkokonaisuus.

ReLI­NE-lat­tia­mer­kin­tä­tuot­teet ovat hel­poin, nopein, edul­li­sin ja kat­ta­vin teol­li­suus­ti­loi­hin tar­koi­tet­tu lat­tia­mer­kin­tä­ko­ko­nai­suus. Kor­kean laa­dun sekä run­saan väri- ja koko­va­li­koi­man yhdis­tel­mä tekee ReLI­NEs­ta ainoa kai­ken­kat­ta­van lat­tia­mer­kin­tä­jär­jes­tel­män! ReLI­NE sovel­tuu mai­nios­ti yhteen 5S ‑laa­tu­jär­jes­tel­män ja Lean-mal­lin kanssa.

Ota yhteyt­tä myyn­tie­dus­ta­jaam­me – saat asian­tun­ti­ja­neu­vo­ja löy­tääk­se­si par­haan rat­kai­sun yrityksellesi!

Tar­tu haasteeseen!
Pyy­dä mak­su­ton näytepakkaus
Tuot­teet
ReLI­NE vai maali
Esi­te
Tar­ra­laa­dut
Käyt­tö­alu­eet

Lattiamerkintä

ReLI­NE-lat­tia­mer­kin­tä­tuot­tei­ta on saa­ta­vil­la usei­ta eri koko­ja, väre­jä ja laa­tu­ja. Tar­ro­ja on vali­koi­mas­sa 5 cm leveäs­tä nau­has­ta aina 86,5 cm leve­ään tar­ra­nau­haan. Se, min­kä­lais­ta mer­kin­tää tar­vit­set, riip­puu käyt­tö­tar­koi­tuk­ses­ta ja tilas­ta, jos­sa mer­kin­tää aio­taan käyt­tää. Rebon tar­ra­laa­dut tart­tu­vat napa­kas­ti alus­taan ja pysy­vät pai­koil­laan, ja ne on eri­tyi­ses­ti suun­ni­tel­tu käy­tet­tä­vik­si kar­keil­la pin­noil­la. Vali­koi­mas­sam­me on tar­jol­la myös tar­ra­laa­tu, joka sopii käy­tet­tä­väk­si sileäl­lä pin­nal­la, mis­sä tar­ran ei tar­vit­se kes­tää kovaa kulutusta.

ReLINE tarrarullia
Kuvassa ReLINE varoitustarranauhoja.

Varoitustarranauhat

Rebon ReLI­NE varoi­tus­tar­ra­nau­hat ovat omi­aan kun halu­taan mer­ki­tä ja erot­taa sel­keäs­ti tiet­ty­jä aluei­ta vaa­ral­lis­ten tilan­tei­den välttämiseksi.
Vali­koi­maam­me kuu­luu varoi­tus­tar­ra­nau­ho­ja eri­le­vyi­si­nä ja useis­sa väriyh­dis­tel­mis­sä: mus­ta-kel­tai­nen, mus­ta-val­koi­nen, val­ko-punai­nen, vih­reä-val­koi­nen ja vihreä-keltainen.

In-line tulostus

In-Line tulos­tus on oikea valin­ta sil­loin, kun haluat lat­tia­mer­kin­tään teks­tin tai muun kuvion val­miik­si tulos­tet­tu­na. Tulos­tam­me tar­raan halua­ma­si teks­tin. Tar­ran pin­ta vii­meis­tel­lään lami­noin­nil­la, joka suo­jaa teks­tiä vaurioilta.
Tilaa lat­tian­mer­kin­tä­tar­roi­hin yri­tyk­se­si nimi tai logo, kuvia tai mui­ta kuvioita!

ReLINE in-line tulostus
Varoitusmerkit ja -tarrat

Varoitusmerkit ja ‑tarrat

Voit vali­ta sadois­ta tar­kois­ta eri­vä­ri­sis­tä ja ‑kokoi­sis­ta lat­tia­mer­keis­tä ja ‑tar­rois­ta. Voit tila­ta meil­tä myös itse­suun­nit­te­le­ma­si lat­tia­mer­kin. Kun­han suun­ni­tel­ma on hyväk­syt­ty, saat oman, mit­ta­ti­laus­työ­nä teh­dyn merkin!

Lattiatarrat

Rebon lat­tia­tar­rat ovat olen­nai­nen osa Lean, 5S ja Six Sig­ma ‑jär­jes­tel­miä. Ne aut­ta­vat työ­pai­kan orga­ni­soi­mi­ses­sa, lisää­vät työ­tur­val­li­suut­ta ja paran­ta­vat näky­vyyt­tä. Valit­se sopi­vat ReLI­NE-lat­tia­tar­rat monis­ta eri väreis­tä ja tar­ra­laa­duis­ta. Kuvio­vaih­toeh­to­ja ovat: Pis­teet, Nuo­let, Jalan­kul­ki­jat, T ja X‑kulmista, Tar­ra­nau­hat, Nume­rot ja Kirjaimet.

Lattiatarrat

Merkinnät etäisyyksien säilyttämiseen / COVID-19 ‑lattiamerkinnät

Fyy­si­sen etäi­syy­den säi­lyt­tä­mis­tä vaa­di­taan yhä. Valit­se kes­tä­vä vaih­toeh­to ja sijoi­ta pit­kä­ai­kai­seen rat­kai­suun. Etäi­syy­den säi­lyt­tä­mis­tä ohjaa­vat mer­kin­täm­me paran­ta­vat sinun, työn­te­ki­jöi­de­si ja asiak­kai­de­si turvallisuutta!

 • Help­po asentaa
 • Pit­kä eli­ni­kä (2 vuo­den takuu)
 • Val­mis­tet­tu kes­tä­väs­tä PVC:stä
 • Erit­täin ohuet, eivät muo­dos­ta kompastumisvaaraa
 • Saa­ta­vil­la rat­kai­sut myös ulko­käyt­töön tai räätälöidysti

Lisä­tie­to­ja suo­men COVID-19 tilan­tees­ta löy­tyy tääl­tä.

ReLINE ReGLO (pimeässä hohtava)


Kaik­kia ReLI­NE-merk­ke­jä on saa­ta­va­na myös pimeäs­sä hoh­ta­vi­na ReGLO-ver­sioi­na. ReLI­NE ReGLO ‑sar­ja on ihan­teel­li­nen mer­kit­täes­sä eva­kuoin­ti­reit­te­jä, ensia­pu­vä­li­nei­tä, palo­sam­mut­ti­mia ja hätä­ulos­käyn­te­jä.

ReLINE ReGLO

ReLINE vai maali

Lat­tia­mer­kin­nöis­sä käy­te­tään pää­asias­sa kah­ta eri tapaa – tar­raa ja maa­lia. Tar­ra­ma­te­ri­aa­lien kehit­ty­mi­nen ja maa­laa­mi­seen kulu­va aika ovat kak­si suu­rin­ta yksit­täis­tä syy­tä, mik­si yhä useam­mat teol­li­suu­den toi­mi­jat valit­se­vat tarran.

ReLINE-lattiamerkintä

 • Ei hai­tal­li­sia höyryjä

 • Ei kui­vu­mi­sai­kaa

 • Ei rois­kei­ta

 • Etu­kä­teis­val­mis­te­luk­si riit­tää pelk­kä lat­tian puhdistus

 • Vähän asen­nus­työ­ka­lu­ja

 • Asen­ta­mi­nen ei yleen­sä kes­key­tä töitä

 • Sovel­tuu epä­ta­sai­sil­le pin­noil­le, kuten beto­ni, asfalt­ti, tii­li ja laatta

 • Help­po poistaa

 • Help­po ja nopea asen­taa väliai­kai­seen käyt­töön, kuten mer­kit­se­mään nesteroiskeita

Maali

 • Hai­tal­li­set höy­ryt vaa­ti­vat hyvää ilmas­toin­tia, suo­ja­vaa­te­tus­ta ja mah­dol­li­ses­ti teh­taan seisokkia

 • Vaa­tii kuivumisajan

 • Maa­li­rois­keet todennäköisiä

 • Etu­kä­teis­val­mis­te­luun kuluu aikaa

 • Usein tar­vi­taan pal­jon väli­nei­tä ja val­mis­te­lu­ja: pens­se­lit, telat, teip­pauk­set, suo­ja­kan­kaat jne.

 • Kes­keyt­tää yleen­sä työt jok­si­kin aikaa

 • Epä­ta­sai­set pin­nat saat­ta­vat tar­vi­ta poh­jus­tus­kä­sit­te­lyn, jot­ta niil­le voi maalata

 • Pois­ta­mi­nen vaa­tii väke­viä kemi­kaa­le­ja tai hiontakoneita

 • Ei sovel­lu nopeas­ti teh­tä­vään väliai­kai­seen merkintään

Tutustu ReLINE-esitteeseen!

Lataa esi­te

ReLINE-tarralaadut

X‑TREME

Tämä uusi järeä ReLI­NE X‑Treme ‑tar­ra on teh­ty vaa­ti­viin olo­suh­tei­siin ja ympä­ris­töi­hin, jois­sa aje­taan esi­mer­kik­si tru­kil­la. Sii­nä on eri­tyi­nen pin­noi­te, joka hel­pot­taa puh­taa­na­pi­tä­mis­tä. X‑Treme ‑tar­ras­sa on viis­to­tut reu­nat, mikä hel­pot­taa kuor­ma­la­vo­jen siirtelyä.

SUPREME

ReLI­NE Supre­me ‑tar­ra on yli­voi­mai­ses­ti paras rat­kai­su han­ka­lil­le lat­tia­ma­te­ri­aa­leil­le. Tar­ran reu­nois­sa on ohen­nus­viis­teet, jot­ka vähen­tä­vät kom­pas­tu­mis- ja tör­mäys­ris­kiä. ReLI­NE Supre­me on teh­ty kes­tä­mään kovaa kulutusta.

LEAN

ReLI­NE Lean on paras rat­kai­su lat­tia­mer­kin­töi­hin tilois­sa, jois­sa teh­dään kevyt­tä työ­tä ja vain har­voin käy­te­tään ras­kaam­paa kalustoa.
ReLI­NE Lean ‑tar­ra toi­mi­te­taan 300 met­rin rul­lis­sa. Vali­koi­mas­sam­me on seit­se­mää eri väriä ja seit­se­mää eri leveyt­tä (2″, 3″, 4″, 6″, 12″, 24″, 34″).

MEAN LEAN

ReLI­NE Mean Lean ‑tar­ra on par­haim­mil­laan mer­kit­täes­sä lat­tioi­ta tilas­sa, jos­sa teh­dään kes­ki­ras­kas­ta työ­tä ja ras­kas­ta kalus­toa käy­te­tään toisinaan.
ReLI­NE Mean Lean toi­mi­te­taan 300 met­rin rul­lis­sa, joi­ta on saa­ta­va­na seit­se­mää eri väriä ja kol­mea eri leveyt­tä (12″, 17″, 24″).

ReLINE-tuotteiden käyttökohteita

ReLINE Floor plan

Lattiamerkintä 

1 Vio­let­ti tar­ra – val­miit tuotteet
2 Val­koi­nen tar­ra – 5S-mukai­nen kär­ry­jen säilytys
3 Sini­nen tar­ra – kom­po­nent­tien järjestely
4 Tulos­tet­tu tar­ra – kul­ku­reit­tien merkintä
5 Val­koi­nen tar­ra – työ­alu­een merkintä
6 Vih­reä tar­ra – kom­po­nent­tien järjestely
7 Mus­ta tar­ra – kom­po­nent­tien järjestely
8 Kel­tai­nen tar­ra – kuor­ma­la­vo­jen pai­kan merkintä

9 ReLI­NE T ja X‑tarrat
10
Puna-val­koi­nen tar­ra – mer­kit­see aluei­ta, jot­ka on pidet­tä­vä avoimina
11 Stop-merk­ki – ohjaa liikennettä
12 Mus­ta-kel­tai­nen tar­ra – vaa­ra­lis­ten aluei­den merkintä
13 Kel­tai­nen tar­ra – lii­ken­teen ohjaus
14 Mus­ta-val­koi­nen tar­ra – mer­kit­see aluei­ta, jot­ka on pidet­tä­vä avoimina
15 Mus­ta-kel­tai­nen tar­ra – säh­kö­lait­tei­den merkintä
16 Vih­reä tar­ra – tur­va-alu­een osoittaminen
17 ReLI­NE jalan­jäl­kiä ja jalankulkija-merkit
18 ReGLO pimeäs­sä hoh­ta­va lattiamerkintä

Eti­ket­tien käyttöesimerkkejä

19 Palo­tur­val­li­suus­mer­kin­nät
20 Tur­vao­vi­mer­kin­tä
21 Sil­mä­suih­ku-tar­ra
22 Kuor­maus­lai­tu­rin tunnistus
23 Trukkiturvatarra
24 Varas­to­pai­kan nimeäminen
25 Mer­ki­tyt inventaaripaikat
26 Hyl­ly- ja säilytyspaikkamerkinnät

Ota yhteyttä edustajaamme!

Lisä­tie­toa täällä.

Ota yhteyttä edustajaamme!

Kysy neu­voa asiantuntijaltamme!
Asian­tun­ti­jam­me aut­taa valit­se­maan oikean tuot­teen juu­ri Sinun käyttötarkoitukseesi.

Täy­tä allao­le­va loma­ke ja klik­kaa ”Ota yhteyttä”

Onko sinulla kysymyksiä tai haluatko antaa palautetta? Täytä allaoleva lomake.

  Etu­ni­mi *
  Suku­ni­mi *
  Yri­tyk­sen nimi
  Säh­kö­pos­tio­soi­te *
  Puhe­lin­nu­me­ro *
  Pos­tio­soi­te
  Vies­ti