Koronan / COVID-19 torjuminen ja sosiaalisen etäisyyden visualisointi
Tarjonnastamme löytyy niin valmiita lattiatarroja “säilytä turvaväli” ‑kehotuksella kuin lattiamerkintöjä symboleilla ja/tai ohjeistuksilla.

Koro­nan (COVID-19) tor­ju­mi­nen on ajan­koh­tai­nen ja tär­keä tee­ma. Tar­joam­me usei­ta eri­lai­sia rat­kai­su­ja tur­vaoh­jei­den sel­ke­ään viestimiseen.
Tar­jon­nas­tam­me löy­tyy niin val­mii­ta lat­tia­tar­ro­ja “säi­ly­tä tur­va­vä­li” ‑keho­tuk­sel­la kuin lat­tia­mer­kin­tö­jä sym­bo­leil­la ja/tai ohjeistuksilla.

Tar­ra­tu­los­ti­mil­lam­me toi­min­ta on jous­ta­vaa eikä sinun tar­vit­se mureh­tia ulko­puo­li­sis­ta toi­mit­ta­jis­ta, kor­keis­ta kuluis­ta ja pit­kis­tä toi­mi­tus­ajois­ta. Jär­jes­tel­mäm­me mah­dol­lis­ta­vat välit­tö­män tuo­tan­non ja täy­sin rää­tä­löi­dyt turva‑, varoi­tus- ja lattiamerkinnät.

Täs­sä joi­tain saa­ta­vil­la ole­via rat­kai­sua. Kysy roh­keas­ti, jos et löy­dä tar­vit­se­maa­si — saa­ta­vil­la on usei­ta eri ratkaisuja.

Lattiamerkinnät ja
lattiatarrat

Sosiaalisen etäisyyden merkit / COVID-19-lattiamerkit

Käyt­tö­val­miit varoi­tus­tar­rat ja COVID-19 lattiamerkinnät.

Lat­tia­tar­rat, lat­tia­mer­kin­nät ja lat­tia­mer­kit | Koro­na / COVID-19 torjuminen

Lisä­tie­to­ja

Yksiväriset
varoitukset

Varoitusmerkit ja turvatarrat

Sääs­tä aikaa ja kulu­ja tulos­ta­mal­la COVID-19 mer­kit sisäisesti.

Lat­tia­tar­rat, lat­tia­mer­kin­nät ja lat­tia­mer­kit | Koro­na / COVID-19 torjuminen

Lisä­tie­to­ja

Tulosta monivärisiä
merkintöjä

Moniväriset varoitustarrat ja turvamerkit

Suun­nit­te­le ja tulos­ta moni­vä­ri­siä mer­kin­tö­jä hel­pos­ti mis­sä tahan­sa muo­dos­sa halua­mal­la­si tekstillä.

Lat­tia­tar­rat, lat­tia­mer­kin­nät ja lat­tia­mer­kit | Koro­na / COVID-19 torjuminen

Lisä­tie­to­ja

Lataa ja tulosta
mallipohjia

Moniväriset varoitustarrat ja turvamerkit

Lataa rajat­tu vali­koi­ma vapaas­ti käy­tet­tä­viä mal­li­poh­jia COVID-19 tor­ju­mi­sen sym­bo­leil­la ja teksteillä.

Lat­tia­tar­rat, lat­tia­mer­kin­nät ja lat­tia­mer­kit | Koro­na / COVID-19 torjuminen

Näy­tä mallipohjat