Koronan / COVID-19 torjuminen ja sosiaalisen etäisyyden visualisointi
Tarjonnastamme löytyy niin valmiita lattiatarroja “säilytä turvaväli” ‑kehotuksella kuin lattiamerkintöjä symboleilla ja/tai ohjeistuksilla.

Koro­nan (COVID-19) tor­ju­mi­nen on ajan­koh­tai­nen ja tär­keä tee­ma. Tar­joam­me usei­ta eri­lai­sia rat­kai­su­ja tur­vaoh­jei­den sel­ke­ään viestimiseen.
Tar­jon­nas­tam­me löy­tyy niin val­mii­ta lat­tia­tar­ro­ja “säi­ly­tä tur­va­vä­li” ‑keho­tuk­sel­la kuin lat­tia­mer­kin­tö­jä sym­bo­leil­la ja/tai ohjeistuksilla.

Tar­ra­tu­los­ti­mil­lam­me toi­min­ta on jous­ta­vaa eikä sinun tar­vit­se mureh­tia ulko­puo­li­sis­ta toi­mit­ta­jis­ta, kor­keis­ta kuluis­ta ja pit­kis­tä toi­mi­tus­ajois­ta. Jär­jes­tel­mäm­me mah­dol­lis­ta­vat välit­tö­män tuo­tan­non ja täy­sin rää­tä­löi­dyt turva‑, varoi­tus- ja lattiamerkinnät.

Täs­sä joi­tain saa­ta­vil­la ole­via rat­kai­sua. Kysy roh­keas­ti, jos et löy­dä tar­vit­se­maa­si — saa­ta­vil­la on usei­ta eri ratkaisuja.

Lattiamerkinnät ja
lattiatarrat

Sosiaalisen etäisyyden merkit / COVID-19-lattiamerkit

Käyt­tö­val­miit varoi­tus­tar­rat ja COVID-19 lattiamerkinnät.

Lat­tia­tar­rat, lat­tia­mer­kin­nät ja lat­tia­mer­kit | Koro­na / COVID-19 torjuminen

Lisä­tie­to­ja

Yksiväriset
varoitukset

Varoitusmerkit ja turvatarrat

Sääs­tä aikaa ja kulu­ja tulos­ta­mal­la COVID-19 mer­kit sisäisesti.

Lat­tia­tar­rat, lat­tia­mer­kin­nät ja lat­tia­mer­kit | Koro­na / COVID-19 torjuminen

Lisä­tie­to­ja

Tulosta monivärisiä
merkintöjä

Moniväriset varoitustarrat ja turvamerkit

Suun­nit­te­le ja tulos­ta moni­vä­ri­siä mer­kin­tö­jä hel­pos­ti mis­sä tahan­sa muo­dos­sa halua­mal­la­si tekstillä.

Lat­tia­tar­rat, lat­tia­mer­kin­nät ja lat­tia­mer­kit | Koro­na / COVID-19 torjuminen

Lisä­tie­to­ja

Lataa ja tulosta
mallipohjia

Moniväriset varoitustarrat ja turvamerkit

Lataa rajat­tu vali­koi­ma vapaas­ti käy­tet­tä­viä mal­li­poh­jia COVID-19 tor­ju­mi­sen sym­bo­leil­la ja teksteillä.

Lat­tia­tar­rat, lat­tia­mer­kin­nät ja lat­tia­mer­kit | Koro­na / COVID-19 torjuminen

Näy­tä mallipohjat

Sosiaalisen etäisyyden merkinnät / COVID-19 lattiamerkinnät

Sosi­aa­li­sen etäi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen on mer­kit­tä­vä tapa tor­jua koro­naa. Ohjeis­ta­mi­ses­sa kan­nat­taa olla varau­tu­nut nopei­siin muu­tok­siin jous­ta­vil­la sekä pit­kä­ai­kai­sil­la ratkaisuilla.
Saat meil­tä “Säi­ly­tä tur­vae­täi­syys” ‑lat­tia­mer­kin­nät, varoi­tus­mer­kit, rää­tä­löi­dyt lat­tia­mer­kit sym­bo­leil­la ja ohjeil­la. Kaik­ki mate­ri­aa­lim­me ovat erit­täin kes­tä­viä ja val­mii­na varastossa!

 • Help­po asentaa
 • Pit­kä käyt­töi­kä (2 vuo­den takuu)
 • Teh­ty kes­tä­väs­tä PVC:stä
 • Kes­tä­vä lii­maus, ei kompastumisvaaraa
 • Saa­ta­vil­la myös ulko­käyt­töön ja/tai räätälöitynä

Lisä­tie­to­ja suo­men koro­na­ti­lan­tees­ta: THL

Kuva ReLINE esitteestä
Kuva ReLINE esitteestä

Covid/Sosiaalinen etäisyys lattiatuotteet

Tutus­tu Covid/sosiaalinen etäi­syys ‑lat­tia­mer­kin­tö­jen vali­koi­maan. Kaik­ki tuot­teet löy­ty­vät varas­tos­tam­me ja ne toi­mi­te­taan pikatoimituksena.

Ker­ro meil­le, mikä­li et löy­dä tar­vit­se­maa­si. Tuo­tam­me jous­ta­vas­ti myös rää­tä­löi­ty­jä kokonaisuuksia.

Kat­so esite

Tulosta omat Covid & Sosiaalinen etäisyys ‑tarrasi

Käyt­tö­val­mii­den “säi­ly­tä tur­vae­täi­syys” ‑lat­tia­mer­kin­tö­jen lisäk­si tar­joam­me myös tulos­ti­mia, joil­la voit itse tulos­taa kaik­ki varoitus‑, tur­va- ja lat­tia­mer­kin­nät omis­sa tilois­sa­si ja tar­peen mukaan.
Tulos­ti­men mukaan kuu­lu­val­la jär­jes­tel­mäl­lä voit suun­ni­tel­la rää­tä­löi­dyt Covid-19 tar­rat ja tulos­taa ne halua­mas­sa­si koos­sa välil­tä 15mm-210mm. Mer­keis­säm­me käy­te­tään mate­ri­aa­li­na naar­mun­kes­tä­vää vinyy­lia ja polyes­te­ria, jot­ka ovat kor­ke­aa teol­li­suus­laa­tua ja tun­net­tu­ja pit­käs­tä iäs­tään ja vah­vas­ta liimakestostaan.

Pyy­dä mak­su­ton kokei­lue­rä ja tutus­tu laa­jaan ja kat­ta­vaan materiaalivalikoimaamme!

Lisä­tie­toa
Ilmai­nen näytepakkaus?
Lisä­tie­toa
Ilmai­nen näytepakkaus?

Tulostimillamme loputtomasti käyttömahdollisuuksia

Meil­lä on kom­pak­te­ja ja yksin­ker­tai­sia yhden värin tulos­ti­mia, jot­ka tulos­ta­vat jopa 10cm levyi­siä väril­li­siä mate­ri­aa­le­ja, muka­na kul­je­tet­ta­via ja IT-vapai­ta tulos­ti­mia, suu­rem­pia tulos­ti­mia jopa A4-kokoi­sil­le mer­kin­nöil­le sekä ainut­laa­tui­nen moni­vä­rien tulos­tin ja leik­kuu, joka voi tuot­taa merk­ki­tar­ro­ja jopa 14 eri väris­sä, mis­sä tahan­sa muo­dos­sa ja pituu­del­taan jopa 12 metriä!

Autam­me mie­lel­läm­me sinua valit­se­maan tilan­tee­see­si par­hai­ten sopi­van ratkaisun.

Lisä­tie­toa
Ilmai­nen näytepakkaus?

Tulostimillamme loputtomasti käyttömahdollisuuksia

Meil­lä on kom­pak­te­ja ja yksin­ker­tai­sia yhden värin tulos­ti­mia, jot­ka tulos­ta­vat jopa 10cm levyi­siä väril­li­siä mate­ri­aa­le­ja, muka­na kul­je­tet­ta­via ja IT-vapai­ta tulos­ti­mia, suu­rem­pia tulos­ti­mia jopa A4-kokoi­sil­le mer­kin­nöil­le sekä ainut­laa­tui­nen moni­vä­rien tulos­tin ja leik­kuu, joka voi tuot­taa merk­ki­tar­ro­ja jopa 14 eri väris­sä, mis­sä tahan­sa muo­dos­sa ja pituu­del­taan jopa 12 metriä!

Autam­me mie­lel­läm­me sinua valit­se­maan tilan­tee­see­si par­hai­ten sopi­van ratkaisun.

Haluatko kokeilla materiaalejamme?

Pyy­dä mak­su­ton kokei­lue­rä nyt ja tutus­tu kor­kea­laa­tui­siin mate­ri­aa­lei­him­me ja etikettitulostimiimme.

Näy­te­pak­kaus koos­tuu useis­ta eri väreis­tä ja laa­tu­tyy­peis­tä, jot­ka sopi­vat moneen eri teol­li­seen käyttötarpeeseen.

Kuva tarratulostin materiaalien näytepakkauksesta
Kuva tarratulostin materiaalien näytepakkauksesta
Pyy­dä näytepakkaus

Haluatko kokeilla materiaalejamme?

Pyy­dä mak­su­ton kokei­lue­rä nyt ja tutus­tu kor­kea­laa­tui­siin mate­ri­aa­lei­him­me ja etikettitulostimiimme.

Näy­te­pak­kaus koos­tuu useis­ta eri väreis­tä ja laa­tu­tyy­peis­tä, jot­ka sopi­vat moneen eri teol­li­seen käyttötarpeeseen.

Kuva tarratulostin materiaalien näytepakkauksesta
Pyy­dä näytepakkaus
Kuva tarratulostin materiaalien näytepakkauksesta

Koro­na / Covid-19 tarrapohjat

Hyö­dyn­nä käyt­tö­val­mii­ta koro­nan tor­ju­mi­seen ohjaa­via poh­jiam­me ja tulos­ta kaik­ki tar­vit­se­ma­si tar­rat hel­pos­ti, nopeas­ti ja maksuttomasti!

SÄILYTÄ 2M ETÄISYYS (V1)
(5cm ja 10cm levyi­set liuskat)

Lataa poh­ja

SÄILYTÄ 2M ETÄISYYS (V2)
(5cm ja 10cm levyi­set liuskat)

Lataa poh­ja

SÄILYTÄ 2M ETÄISYYS (V3)
(5cm ja 10 cm levyi­set liuskat)

Lataa poh­ja

USEITA COVID-OHJEITA
(5cm ja 10cm levyi­set liuskat)

Lataa poh­ja

ODOTA TÄSSÄ
(5cm ja 10cm levyi­set liuskat)

Lataa poh­ja

KORONAN HYGIENIASÄÄNNÖT
(kokoel­mat useis­sa eri koossa)

Lataa poh­ja

KORONAN HYGIENIASÄÄNNÖT
(mer­kit useis­sa eri koossa)

Lataa poh­ja

KORONAN HYGIENIASÄÄNNÖT
(sym­bo­lit useis­sa eri koossa)

Lataa poh­ja

ÄLÄ ISTU TÄSSÄ
(sym­bo­lit useis­sa eri koossa)

Lataa poh­ja

SÄILYTÄ 2M ETÄISYYS
(sym­bo­lit useis­sa eri koossa)

Lataa poh­ja

KÄYTÄ KASVOMASKIA
(sym­bo­lit useis­sa eri koossa)

Lataa poh­ja

KÄYTÄ KASVOMASKIA
(Mer­kit useis­sa eri koossa)

Lataa poh­ja

Sinulle suositeltuja tulostimia
COVID | Sosiaalisen etäisyyden merkit | Varoitusmerkit | Lattiatarrat:

SMS-R1

SMS-R1 tulostin
 • Tulos­ta yli 10 met­rin pituudelta

 • Moni­vä­ri­siä merk­ke­jä ja kylttejä

 • Leik­kaa mihin tahan­sa halut­tuun muotoon

 • Väri­nau­haa sääs­tä­vä teknologia

Lisää tie­toa

SMS TAG-ID 2

SMS TAG-ID2 tulostin
 • Tulos­ta jopa 104mm levyisesti

 • 300 DPI tulostusresoluutio

 • Tulos­tus­vauh­ti jopa 10cm sivu/s

 • USB & LAN ‑yhteys

Lisää tie­toa

SMS-430

SMS-430
 • Tulos­ta jopa 104 mm levyisesti

 • 300 DPI tulostusresoluutio

 • Auto­maat­ti­nen leikkuri

 • USB & LAN ‑yhteys

Lisää tie­toa

TORO

TORO tulostin
 • Tulos­ta jopa 101mm levyisesti

 • 300 DPI tulostusresoluutio

 • Kul­je­tet­ta­va ja IT-riippumaton

 • USB‑A & USB‑B ‑yhteys

Lisää tie­toa