Omi­nai­suu­det
Esi­te
Käyt­tö­koh­teet
Tek­ni­set tiedot
Videot
Latauk­set
Kuvassa SMS-R1 Muotoonleikkaava moniväritulostin

TORO kannettava tarratulostin

TORO kannettava tarra- ja etikettitulostin

TORO on ainut­laa­tui­nen ja val­lan­ku­mouk­sel­li­nen rat­kai­su teol­li­suu­den tar­ra- ja eti­ket­ti­tar­pei­siin. Se on täy­sin itse­näi­ses­ti käy­tet­tä­vä lai­te: se toi­mii omal­la sisään­ra­ken­ne­tul­la käyt­tö­jär­jes­tel­mäl­lä ja voit käyt­tää sekä verk­ko­vir­taa että akkua. TORO kul­kee sin­ne min­ne sinä­kin ja täyt­tää vaa­ti­vim­man­kin käyt­tä­jän odotukset.

TORO on hin­ta-laa­tusuh­teel­taan lyö­mä­tön ‘stand alone’-laite. Sii­nä on laa­du­kas 9” kos­ke­tus­näyt­tö, lan­ga­ton hii­ri, täy­si­ko­koi­nen näp­päi­mis­tö, esia­sen­net­tu suun­nit­te­luoh­jel­mis­to, PDF-lukuoh­jel­ma, tau­luk­ko­las­ken­taoh­jel­ma sekä audio video ‑ohjel­ma.

PYYDÄ TUOTE-ESITTELY
Ilmai­nen näytepakkaus
TILAA

Kaikki samassa laitteessa

TOROs­sa on kaik­ki tar­vit­ta­vat toi­min­not samas­sa lait­tees­sa – täy­si­ko­koi­nen lait­teen kyl­jes­tä esiin­tai­tet­ta­va näp­päi­mis­tö, sää­det­tä­vä kos­ke­tus­näyt­tö, mukau­tet­tu ohjel­mis­to sekä luo­tet­ta­va läm­pö­siir­to­tu­los­tus­tek­niik­ka. Sinun tar­vit­see vain aset­taa mate­ri­aa­lit pai­koil­leen, suun­ni­tel­la halua­ma­si eti­ket­ti tai tar­ra, ja tulos­taa se hyvä­laa­tui­se­na väri­tu­los­tee­na suo­raan käyt­töön. Tulos­tus­le­veys 13 — 100 mm.

TORO - Tulostaa jopa 10 cm leveänä!
TORO - Tulostaa missä vain, milloin vain!

Missä vain, milloin vain!

TORO on mark­ki­noi­den ensim­mäi­nen täy­sin itse­näi­nen, kor­kea­laa­tui­nen läm­pö­siir­to­tu­los­tin tar­ro­jen ja eti­ket­tien tulos­ta­mi­seen. Sen litiu­mio­nia­kun (han­kit­ta­va lisä­tar­vik­kee­na) ansios­ta voit tulos­taa yhtä­jak­soi­ses­ti kol­me tun­tia ilman vir­ta­joh­toa tai tie­to­ko­net­ta lähi­mail­la­kaan – varas­ton perim­mäi­ses­sä nur­kas­sa, syr­jäi­sel­lä met­sä­tai­pa­leel­la tai mis­sä iki­nä liikut.

Näin helppoa se voi olla!

TOROn yksin­ker­tai­sen, käyt­tä­jäys­tä­väl­li­sen desig­nin ansios­ta, sen käyt­töö­not­ta­mi­nen käy hel­pos­ti. TOROs­sa on samas­sa pake­tis­sa pait­si kos­ke­tus­näyt­tö ja piir­rin, myös ohjel­mis­to, joka on eri­tyi­ses­ti suun­ni­tel­tu sel­lai­sek­si, että voi­sit suun­ni­tel­la juu­ri sel­lai­sen kyl­tin tai eti­ke­tin mitä tar­vit­set mah­dol­li­sim­man helposti.

TORO - Helppokäyttöinen ja kompakti!

Tutustu TORO-esitteeseen

Lataa esi­te
Pyy­dä meil­tä ilmai­sia näytteitä!

Käyttökohteita:

 • LEAN and 5S

 • Put­ki­mer­kin­tä

 • Tur­vaoh­jeet

 • Kone- ja laitetunnukset

 • Tar­kas­tuse­ti­ke­tit

 • Huol­toe­ti­ke­tit

 • Kaa­pe­li- ja johdinmerkintä

 • Mer­kin­tä­la­put

 • Varas­to- ja sijaintipaikkamerkintä

Tekniset tiedot

Tulos­tus­no­peus
Jopa 7 cm sekunnissa

Reso­luu­tio
300 dpi

Tulos­tus­le­veys
Max. 10 cm

Tulos­tus­pi­tuus
Ei enimmäispituutta

Tulos­tin

Tulos­tin­tyyp­pi
Lämpösiirto
Reso­luu­tio
300 dpi
Tulos­tus­no­peus
Max. 76 mm/s
Tulos­tus­pi­tuus
Ei enimmäispituutta
Tulos­tus­le­veys
Max. 101,6 mm
Mitat
P 260 mm x L 342 mm x K 223 mm
Pai­no
6,26 kg
Muis­ti
1GB SDRAM / 4GB Flash ROM
Lii­tän­nät
USB‑A, USB‑B
Ohjaus­pa­nee­li
On/Off-pai­ni­ke / 4 muu­ta pai­ni­ket­ta (Feed, Key­board, Screen, Battery)
Näyt­tö
9” moni­vä­ri­nen kosketusnäyttö

Vir­ran­syöt­tö

Tulo­jän­ni­te
24V DC, 5A (Maa­il­man­laa­jui­set jännitevalmiudet)

Ympä­ris­tö

Käyt­tö­läm­pö­ti­la
5°C – 40°C
Ilman­kos­teus
30% – 85%, kondensoitumaton
Varas­toin­ti­läm­pö­ti­la
‑20°C – 50°C
Ilman­kos­teus varastoinnissa
10% – 90%, kondensoimaton
Tuu­le­tus
Tuuletin
Ser­ti­fioin­nit
RoHS, WEEE

Tar­vik­keet

Tar­rat
Perus­ma­te­ri­aa­lit
Teol­li­nen vinyy­li ”eco­no­my” (E300) – Perus­laa­tu, kes­toi­kä 3–5 vuot­ta, sopii useim­piin käyttökohteisiin.
Pre­mium Vinyy­li (ST700) – Kor­kea­laa­tui­nen tar­ra, kes­toi­kä 5–7 vuot­ta, sopii koh­tei­siin, jois­sa pitää kes­tää kovaa kulutusta.
High-Tack (HT700) – Erit­täin hyvä tart­tu­vuus, erin­omai­nen valin­ta nor­maa­lien alus­to­jen ohel­la myös han­ka­lil­le pin­noil­le kuten puul­le, beto­nil­le, likaa hyl­ki­väl­le muo­vil­le ja öljyi­sel­le pinnalle.
Polyes­te­ri (PT700) – Hyvä tart­tu­vuus, kes­tää kor­kei­ta läm­pö­ti­lo­ja – erin­omai­nen valin­ta lai­te­kil­piin ja putkimerkintään.
Kor­kean läm­pö­ti­lan tar­ra (H250) – Erit­täin hyvin tart­tu­va tar­ra, joka kes­tää jopa 250 °C lämpötilaa.

Eri­kois­ma­te­ri­aa­lit
Remo­vable Tape (R300) — Irro­tet­ta­va tar­ra väliaikaismerkintöihin.
Reflec­ti­ve Tape (RT500) — Hei­jas­ta­va tar­ra sisä- ja ulkokäyttöön.
Fluo­rescent Tape (FL500) — Fluo­re­soi­va tar­ra, erit­täin hyvä näkyvyys.
Pho­to­lu­mi­nescent Tape (RG500) — Jäl­ki­va­lai­se­va tar­ra mer­kin­töi­hin, joi­den täy­tyy näkyä sil­loin­kin, kun valot ovat sammuneet.
Tags (T100) — Kiin­nit­ty­mä­tön, ei tar­ra­pin­taa. Repey­ty­mä­tön mer­kin­tä­lap­pu. Saa­ta­va­na rul­la­ta­va­ra­na ja val­miik­si muotoonleikattuna.
Wire-Wraps (WI100) — Itse­la­mi­noi­tu­va kie­tai­su­tar­ra joh­din- ja kaapelimerkintään.
Metal Detec­table Tape — Metal­lin­pal­jas­ti­mel­la havait­ta­va tar­ra, ihan­teel­li­nen ruokateollisuudessa.
GHS Labels — Esi­pai­ne­tut GHS-eti­ke­tit. Saa­ta­vil­la usei­ta eri koko­ja, valit­ta­va­na enin­tään nel­jä punais­ta timanttia.

Mate­ri­aa­lin leveys
104 mm

Väri­nau­ha
Laa­tu
Hart­si, Vaha/hartsi

Katso TORO-videoita!

Näet kuinka helppoa sitä on käyttää!

Tutus­tu TOROon

Ladattavat ohjelmat

Haluatko tuote-esittelyn?

Tuo­te-esit­te­ly ei edel­ly­tä osto­pää­tös­tä. Lisä­tie­toa täältä!

Saammeko esitellä – TORO!

Edus­ta­jam­me tar­jo­aa sinul­le ilmai­sen tuo­te-esit­te­lyn halua­mas­sa­si pai­kas­sa. Pää­set pereh­ty­mään TOROn käyt­töön ja kokei­le­maan sen tar­joa­mia mahdollisuuksia.

PYYDÄ TUOTE-ESITTELY!

Onko sinulla kysymyksiä tai haluatko antaa palautetta? Täytä allaoleva lomake.

  Yri­tyk­sen nimi *
  Nimi *
  Säh­kö­pos­tio­soi­te *
  Puhe­lin­nu­me­ro *
  Pos­tio­soi­te *
  Olen kiin­nos­tu­nut *
  Vies­ti

  Lisää tarra- ja etikettitulostimia

  SMS-R1

  SMS-R1 tulostin
  • Tulos­ta yli 10 met­rin pituudelta

  • Moni­vä­ri­siä merk­ke­jä ja kylttejä

  • Leik­kaa mihin tahan­sa halut­tuun muotoon

  • Väri­nau­haa sääs­tä­vä teknologia

  Lisää tie­toa

  SMS TAG-ID 2

  SMS TAG-ID2 tulostin
  • Tulos­ta jopa 104mm levyisesti

  • 300 DPI tulostusresoluutio

  • Tulos­tus­vauh­ti jopa 10cm sivu/s

  • USB & LAN ‑yhteys

  Lisää tie­toa

  SMS-430

  • Tulos­ta jopa 104 mm levyisesti

  • 300 DPI tulostusresoluutio

  • Auto­maat­ti­nen leikkuri

  • USB & LAN ‑yhteys

  Lisää tie­toa

  LOBO

  LOBO tulostin
  • Tulos­ta jopa 50mm levyisesti

  • 203 dpi tulostusresoluutio
  • Täy­si­ko­koi­nen näppäimistö
  • Vir­ta­läh­tee­nä akku tai verkkovirta
  Lisää tie­toa