ISO 20560–1 ‑standardin mukaiset putkistomerkinnät

ISO 20560–1 stan­dar­din pää­tar­koi­tus on luo­da kan­sain­vä­li­nen stan­dar­di, joka kor­vaa mai­den omat sää­dök­set tai alu­eel­li­set sään­nöt. Värien käyt­tö tun­nis­tee­na ja varoi­tus­sym­bo­leis­sa tekee put­kis­ton sisäl­lön ja vaa­ro­jen tun­nis­ta­mi­ses­ta nopeampaa.

Sel­kei­den ja ylei­ses­ti tun­nis­tet­tu­jen put­kis­to­mer­kin­tö­jen käyt­tö on ehdot­to­man tär­ke­ää glo­baa­lin ja pai­kal­li­sen tur­val­li­suu­den sekä huol­to­toi­men­pi­tei­den kannalta.

Tärkeimmät huomiot

Put­kis­to­mer­kin­tö­jen tyy­liin ja mal­liin vai­kut­taa monet eri teki­jät kuten kemi­kaa­lin tyyp­pi (kate­go­ria), put­ken hal­kai­si­ja ja virtaussuunta.

Putkistomerkintöjen peruselementit

Alan stan­dar­dien mukai­set put­kis­to­mer­kin­nät muo­dos­tu­vat nel­jäs­tä peruselementistä:

 1. Perin­tei­nen tunnisteväri
 2. Aineen/sisällön nimi
 3. Vir­taus­suun­nan osoit­ta­mi­nen (nuo­let)
 4. Varoi­tus­sym­bo­lit, GHS-sym­bo­lit (tai molemmat)
 • Vaa­ral­li­set aineet (alka­li)
 • Kaa­su (nes­te­mäi­nen tai kaasumainen)
 • sam­mu­tusai­ne
 • Nes­teet ja kiin­teät aineet (jauhemainen/rakeinen)
 • Vesi
 • Hapot
 • Ilma

Ainekategoriat väreittäin (perinteiset tunnistevärit)

ISO 20560–1 ‑stan­dar­din yksi kes­kei­sim­mis­tä hyö­dyis­tä on tun­nis­te­vä­rien vakiin­nut­ta­mi­nen. Samo­ja väri­koo­de­ja käy­te­tään maa­il­man­laa­jui­ses­ti. Tämä on tär­ke­ää niin toi­mia­lal­le kuin pelastuslaitoksille.

Putkistomerkintöjä on olemassa kolmessa eri koossa. Väritunnisteen leveys määrittyy putken halkaisijan mukaan.

Put­ket 150mm tai alle

Put­kis­sa, jois­sa hal­kai­si­ja on 150mm tai vähem­män, tun­nis­te­vä­rin tuli­si olla vähin­tään 85mm leveä.

Put­ket 150mm-500mm

150mm-500mm hal­kai­si­jan put­kis­sa tun­nis­te­vä­rin tuli­si olla vähin­tään 120mm leveä.

Put­ket yli 500mm

Put­kis­sa, joi­den hal­kai­si­ja on 500mm tai enem­män, tun­nis­te­vä­rin tuli­si olla vähin­tään 200mm leveä.

Muut ohjeistukset ja säännöt

Lisä­oh­jeis­tuk­set vai­kut­ta­vat put­kis­to­mer­kin­tö­jen sijoit­te­luun, paik­kaan ja näkyvyyteen.

 • Kir­jain­koon tulee olla vähin­tään 7mm ja sym­bo­lien tulee olla vähin­tään 20mm korkeita
 • Vir­taus­suun­nan osoit­ta­vien nuo­lien tulee olla vähin­tään 10mm korkeita
 • Kah­del­ta eri puo­lel­ta näky­vis­sä ole­vis­sa put­kis­sa tulee olla mer­kin­nät molem­mil­la puolilla
 • Put­kis­to­mer­kin­nät tuli­si aset­taa tär­keim­piin paik­koi­hin, esi­mer­kik­si lii­tok­siin tai vent­tii­lien ja haa­rau­mien yhtey­teen sei­nien molem­min puo­lin. Mer­kin­nät tuli­si löy­tyä myös muil­ta alue­ra­joil­ta ja put­ki­te­li­nei­den alus­ta ja lopusta.

Lisä­tie­to­ja löy­dät ISO 20560–1 viral­li­sil­ta verk­ko­si­vuil­ta: https://www.iso.org/standard/71570.html

Tulosta omat putkistomerkintäsi tai tilaa valmiit

Tar­joam­me usei­ta eri rat­kai­su­ja put­kis­to­mer­kin­töi­hin. Tulos­ti­mel­lam­me voit tulos­taa kaik­ki tar­vit­se­ma­si put­kis­to­mer­kin­nät itse, yksi- tai moni­vä­ri­si­nä. Voit käyt­tää ainut­laa­tuis­ta SMS-R1 ‑put­kis­to­mer­kin­tä­oh­jel­mis­toa ISO 20560–1 ‑stan­dar­dien mukais­ten put­kis­to­mer­kin­tö­jen tulos­ta­mi­seen nopeas­ti ja helposti.

Ihanteellinen tulostin putkistomerkinnöille

SMS-R1 on edis­ty­nyt ja help­po­käyt­töi­nen tulos­tin put­kis­to­mer­kin­tö­jen tulos­ta­mi­seen. Tämän tulos­ti­men avul­la voit tulos­taa put­kis­to­mer­kin­tö­jä nopeas­ti mones­sa eri väris­sä ja koossa.

Jot­ta put­kis­to­mer­kin­tö­jen tulos­ta­mi­nen oli­si mah­dol­li­sim­man help­poa, olem­me kehit­tä­neet ainut­laa­tui­sen Put­kis­to­mer­kin­tä-appli­kaa­tion, jon­ka avul­la voit huo­let­ta tulos­taa ISO 20560–1:2020 ‑stan­dar­din mukai­sia putkistomerkintöjä.

Lisä­tie­toa
TILAA NAYTEPAKKAUS

Rebon ainutlaatuinen putkitunnisteiden tulostusapplikaatio

Rebon ainut­laa­tui­sel­la put­kis­to­mer­kin­tö­jen tulos­tus­oh­jel­mis­tol­la put­kien tun­nis­te­mer­kin­tö­jen tulos­ta­mi­nen on hel­pom­paa kuin kos­kaan ennen. Ohjel­mis­to on tar­koi­tet­tu SMS-R1 ‑tulos­ti­mel­le.
Ohjel­mis­ton avul­la voit tulos­taa NEN-ISO 20560–1 ‑stan­dar­din mukai­set putkistomerkinnät.

 • Tulos­ta kol­mes­sa standardimallissa
 • Hal­lit­se ainei­den tie­to­kan­taa itse
 • Eri­lai­set vir­taus­suun­nan osoittajat
 • Valit­se kuvi­tus­ten ja nuo­lien tyylit
 • Lisää halua­mia­si tekstejä

Voit hal­li­ta kemi­kaa­lien tie­to­kan­taa ja hel­pos­ti lisä­tä tie­dot uusis­ta aineis­ta, vaih­taa nykyi­siä ainei­ta tai pois­taa nii­den tiedot.

Heti kun tie­dät, mikä put­ki tar­vit­see mer­kin­tö­jä, voit hel­pos­ti vali­ta oikean kokoi­set mer­kin­nät ohjel­mis­ton avulla.

Voit vali­ta vir­taus­suun­nan osoi­tus­mer­kin­nät taus­ta­vä­ril­lä tai ilman taus­taa ja vali­ta sym­bo­lien taus­ta­vä­rin itse.

Haluat­ko kaik­ki put­kis­to­mer­kin­nät samal­la vir­taus­suun­nal­la vai vaih­te­le­vil­la vir­taus­suun­nil­la? Mer­kin­nät on help­po teh­dä ohjel­mis­ton avulla.

Oikei­den GHS- ja varoi­tus­sym­bo­lien valin­ta on erit­täin help­poa kuvi­tus­ten seli­tys­ten avulla.

Hyö­dyn­nä lisä­teks­tien tila ja lisää tar­ken­nuk­sia, ohjei­ta ja mui­ta lisä­tie­to­ja merkintöihin.

Tulosta perinteisiä putkistomerkintöjä

Vaih­toeh­toi­ses­ti voit tulos­taa put­kis­to­mer­kin­nät jat­ku­val­le tar­ra­rul­lal­le, jos­sa tar­ran väri ja lius­kan värit yhdes­sä muo­dos­ta­vat oikean väriyhdistelmän.
Tar­ra­rul­lat ovat saa­ta­vil­la useis­sa eri väreis­sä ja stan­dar­din mukai­sis­sa leveyk­sis­sä: 15mm, 30mm, 60mm ja 100mm. Tar­ra­rul­lat kat­kais­taan vaa­ti­muk­set täyt­tä­vään pituu­teen tulostimella.

Yksi­vä­ris­ten put­kis­to­mer­kin­tö­jen tulos­ta­mi­seen suo­sit­te­lem­me SMS-430 ‑tulos­tin­ta tai kul­je­tet­ta­vaa TORO tar­ra­tu­los­tin­ta.

Lisä­tie­toa
TILAA NAYTEPAKKAUS

Valitse tulostin putkistomerkinnöille

SMS-430

 • Tulos­ta jopa 104 mm levyisesti

 • 300 DPI tulostusresoluutio

 • Auto­maat­ti­nen leikkuri

 • USB & LAN ‑yhteys

Lisää tie­toa

TORO

TORO tulostin
 • Tulos­ta jopa 101mm levyisesti

 • 300 DPI tulostusresoluutio

 • Kul­je­tet­ta­va ja IT-riippumaton

 • USB‑A & USB‑B ‑yhteys

Lisää tie­toa

Tilaa valmiit putkistomerkinnät

Putkistomerkinnät tarrarullana

Val­miik­si tulos­te­tut put­ki­tar­rat tar­ra­rul­la­na on lois­ta­va valin­ta suu­riin pro­jek­tei­hin kuten uuden teh­taan tai raken­nuk­sen sijoit­te­lui­hin. Tar­ra­rul­la sääs­tää aikaa ja kuluja.

Val­miik­si tulos­te­tut tar­ra­rul­lat on lami­noi­tu ja ne kes­tä­vät UV-sätei­lyä sekä altis­tu­mis­ta kemial­li­sil­le aineil­le. Tar­rat ovat hel­pos­ti puh­dis­tet­ta­via, jous­ta­via ja vedenpitäviä.

Tar­vit­set­ko apua pro­jek­ti­si kans­sa? Asian­tun­ti­jam­me aut­ta­vat sinua mielellään!

Lisä­tie­toa

Nuolitarrat

Voit sel­keyt­tää ja koros­taa put­ken vir­taus­suun­taa käyt­tä­mäl­lä nuolitarrojamme.

Nuo­li­tar­rat ovat saa­ta­vil­la tar­ra­rul­la­na useis­sa eri väreis­sä ja koossa.

Haluat­ko kuul­la lisää käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sis­ta? Kysy roh­keas­ti, miten voi­sim­me aut­taa juu­ri sinua.

Lisä­tie­toa

Onko sinulla kysyttävää tai tarvitsetko apua projektisi kanssa?
Asiantuntijamme auttavat sinua mielellään!

  Etu­ni­mi *
  Suku­ni­mi *
  Yri­tyk­sen nimi
  Säh­kö­pos­tio­soi­te *
  Puhe­lin­nu­me­ro *
  Pos­tio­soi­te
  Vies­ti