Katso ratkaisumme Lock-Out/Tag-Out- sekä huoltomerkinnöille!

Huol­to­mer­kin­töi­hin sekä Lock-Out/­Tag-Out-mer­kin­töi­hin Rebol­la on laa­ja vali­koi­ma eri mate­ri­aa­le­ja. Lii­mau­tu­mat­to­mat roik­ku­vat mer­kit ovat vah­vo­ja ja kes­tä­vät käyt­töä, UV-sätei­lyä, kos­teut­ta sekä kemi­kaa­le­ja. Mer­kin­nät sopi­vat niin ulko- kuin sisäkäyttöön.
Hyö­dyn­täes­sä­si ammat­ti­lais­käyt­töön tar­koi­tet­tu­ja rat­kai­su­jam­me , et ole enää riip­pu­vai­nen ulko­puo­li­sis­ta toimittajista. 

Huolto- ja tarkistusmerkinnät

Yllä­pi­to- tai tar­kis­tu­mer­kin­nät ovat erin­omai­sia rat­kai­su­ja kun tun­nis­tus­mer­kin­tää tar­vit­se­vaan tuot­teen pin­nal­le on vai­kea kiin­nit­tää tai saa­da pysy­mään mitään. Jos haluat esi­mer­kik­si luki­ta vent­tii­lin pidem­mäk­si aikaa, eri­tyis­vah­vat ja lii­mau­tu­mat­to­mat mer­kin­täm­me eivät repey­dy irti. Eivät vaik­ka käyt­täi­sit kiris­ti­mes­sä rautalankaa.

Mer­kin­tö­jen toi­nen ylei­nen käyt­tö­ta­pa on hih­no­jen, konei­den tai työ­ka­lu­jen tun­nis­tus tai tarkistus. 

Voim­me toi­mit­taa mate­ri­aa­lit mer­kin­töi­hin mones­sa eri väris­sä joko val­miik­si rei’itettynä tai jat­ku­va­na rul­la­na, jos­ta Rebo mer­kin­tä- ja tar­ra­tu­los­tin voi lei­ka­ta mer­kin­nät halua­maa­si kokoon.

Lisä­tie­toa