Katso ratkaisumme Lock-Out/Tag-Out- sekä huoltomerkinnöille!

Huol­to­mer­kin­töi­hin sekä Lock-Out/­Tag-Out-mer­kin­töi­hin Rebol­la on laa­ja vali­koi­ma eri mate­ri­aa­le­ja. Lii­mau­tu­mat­to­mat roik­ku­vat mer­kit ovat vah­vo­ja ja kes­tä­vät käyt­töä, UV-sätei­lyä, kos­teut­ta sekä kemi­kaa­le­ja. Mer­kin­nät sopi­vat niin ulko- kuin sisäkäyttöön.
Hyö­dyn­täes­sä­si ammat­ti­lais­käyt­töön tar­koi­tet­tu­ja rat­kai­su­jam­me , et ole enää riip­pu­vai­nen ulko­puo­li­sis­ta toimittajista. 

Huolto- ja tarkistusmerkinnät

Yllä­pi­to- tai tar­kis­tu­mer­kin­nät ovat erin­omai­sia rat­kai­su­ja kun tun­nis­tus­mer­kin­tää tar­vit­se­vaan tuot­teen pin­nal­le on vai­kea kiin­nit­tää tai saa­da pysy­mään mitään. Jos haluat esi­mer­kik­si luki­ta vent­tii­lin pidem­mäk­si aikaa, eri­tyis­vah­vat ja lii­mau­tu­mat­to­mat mer­kin­täm­me eivät repey­dy irti. Eivät vaik­ka käyt­täi­sit kiris­ti­mes­sä rautalankaa.

Mer­kin­tö­jen toi­nen ylei­nen käyt­tö­ta­pa on hih­no­jen, konei­den tai työ­ka­lu­jen tun­nis­tus tai tarkistus. 

Voim­me toi­mit­taa mate­ri­aa­lit mer­kin­töi­hin mones­sa eri väris­sä joko val­miik­si rei’itettynä tai jat­ku­va­na rul­la­na, jos­ta Rebo mer­kin­tä- ja tar­ra­tu­los­tin voi lei­ka­ta mer­kin­nät halua­maa­si kokoon.

Lisä­tie­toa
TILAA NAYTEPAKKAUS
Onderhoudstags
Pyy­dä mak­su­ton näytepakkaus!

Lock-Out / Tag-Out ‑menetelmä

Yksi ylei­sim­mis­tä käyt­tö­koh­teis­ta mer­kin­tä­kor­teil­le on Lock-out / Tag-out ‑mene­tel­mä.

Voit luo­da mer­kin­nät itse LOTO-mer­kin­töi­hin tar­koi­te­tul­la tulos­ti­mel­lam­me. Tulos­ti­mel­la saat sel­keäs­ti luet­ta­vat mer­kin­nät oikeil­la tie­doil­la. Tämä lisää huol­to­kat­ko­jen ja ‑pro­ses­sin tehok­kuut­ta ja turvallisuutta.

Voit myös olla mei­hin yhtey­des­sä, jos tar­vit­set riip­pu­luk­ko­ja ja LOTO-luki­tus­jär­jes­tel­miä. Ole roh­keas­ti yhtey­des­sä, ker­rom­me mie­lel­läm­me lisää.

Lisä­tie­toa
TILAA NAYTEPAKKAUS

Valitse tulostin Lock-Out / Tag-Out ‑merkinnöille.

SMS-430

 • Tulos­ta jopa 104 mm levyisesti

 • 300 DPI tulostusresoluutio

 • Auto­maat­ti­nen leikkuri

 • USB & LAN ‑yhteys

Lisää tie­toa

SMS TAG-ID 2

SMS TAG-ID2 tulostin
 • Tulos­ta jopa 104mm levyisesti

 • 300 DPI tulostusresoluutio

 • Tulos­tus­vauh­ti jopa 10cm sivu/s

 • USB & LAN ‑yhteys

Lisää tie­toa

TORO

TORO tulostin
 • Tulos­ta jopa 101mm levyisesti

 • 300 DPI tulostusresoluutio

 • Kul­je­tet­ta­va ja IT-riippumaton

 • USB‑A & USB‑B ‑yhteys

Lisää tie­toa

Onko sinulla kysymyksiä tai haluatko antaa palautetta?
Täytä allaoleva lomake.

  Etu­ni­mi *
  Suku­ni­mi *
  Yri­tyk­sen nimi
  Säh­kö­pos­tio­soi­te *
  Puhe­lin­nu­me­ro *
  Pos­tio­soi­te
  Vies­ti