Alasajon ja huoltoseisokin tarrat

Jokai­se­na päi­vä­nä kun lait­teet eivät ole käyn­nis­sä, tuo­tan­to sei­soo ja rahaa mene­te­tään. Huol­to­jen tuli­si sen vuok­si olla mah­dol­li­sim­man nopei­ta ja tehok­kai­ta. Sel­keät ja jär­ke­vät tun­nis­teet voi­vat teh­dä mer­kit­tä­vän eron lopputulokseen.

Mes­suil­la ja semi­naa­reis­sa käy­ty­jen kes­kus­te­lu­jen poh­jal­ta olem­me pääs­seet sel­vit­tä­mään, miten voim­me par­hai­ten tukea huol­lon ammat­ti­lai­sia tun­nis­tei­den ja tur­va­mer­kin­tö­jen avul­la. Voim­me esi­mer­kik­si toi­mia tuke­na alas­ajon ja huol­to­sei­so­kin aikaan tär­keil­lä tunnistemerkinnöillä.

Esi­merk­ke­jä tästä:

Ennak­ko­val­mis­te­lu­jen aikaan (ennen alasajoa)

Laitteiden tunnisteet

Laitteiden tunnisteet

Tun­nis­te­tar­ro­jen tulos­tus logoil­la, QR-koo­deil­la ja muil­la mahdollisuuksilla!

Lue lisää

Laippatarrat / tarkastusmerkinnät

Laippatarrat / tarkastusmerkinnät

Tulos­ti­met naar­mu­ja kes­tä­vil­le laip­pa­tar­roil­le ja/tai tarkastusmerkinnöille

Lue lisää

LOTO-merkinnät

LOTO-merkinnät

Tulos­ta mer­kin­nät LOTO-mene­tel­mään (esto- ja lukitus)

Lue lisää