Alasajon ja huoltoseisokin tarrat

Jokai­se­na päi­vä­nä kun lait­teet eivät ole käyn­nis­sä, tuo­tan­to sei­soo ja rahaa mene­te­tään. Huol­to­jen tuli­si sen vuok­si olla mah­dol­li­sim­man nopei­ta ja tehok­kai­ta. Sel­keät ja jär­ke­vät tun­nis­teet voi­vat teh­dä mer­kit­tä­vän eron lopputulokseen.

Mes­suil­la ja semi­naa­reis­sa käy­ty­jen kes­kus­te­lu­jen poh­jal­ta olem­me pääs­seet sel­vit­tä­mään, miten voim­me par­hai­ten tukea huol­lon ammat­ti­lai­sia tun­nis­tei­den ja tur­va­mer­kin­tö­jen avul­la. Voim­me esi­mer­kik­si toi­mia tuke­na alas­ajon ja huol­to­sei­so­kin aikaan tär­keil­lä tunnistemerkinnöillä.

Esi­merk­ke­jä tästä:

Ennak­ko­val­mis­te­lu­jen aikaan (ennen alasajoa)

Laitteiden tunnisteet

Laitteiden tunnisteet

Tun­nis­te­tar­ro­jen tulos­tus logoil­la, QR-koo­deil­la ja muil­la mahdollisuuksilla!

Lue lisää

Laippatarrat / tarkastusmerkinnät

Laippatarrat / tarkastusmerkinnät

Tulos­ti­met naar­mu­ja kes­tä­vil­le laip­pa­tar­roil­le ja/tai tarkastusmerkinnöille

Lue lisää

LOTO-merkinnät

LOTO-merkinnät

Tulos­ta mer­kin­nät LOTO-mene­tel­mään (esto- ja lukitus)

Lue lisää

Terveys- ja turvallisuustarrat

Terveys- ja turvallisuustarrat

Tulos­ta tur­va­tar­rat teks­teil­lä ja kuvakkeilla!

Lue lisää

Tarkistus- ja kalibrointitarrat

Tarkistus- ja kalibrointitarrat

Voit tulos­taa kai­ken pyö­reis­tä tar­kis­tus­tar­rois­ta rää­tä­löi­tyi­hin tar­kis­tus- ja kalibrointitarroihin

Lue lisää

Lattiamerkinnät

Lattiamerkinnät

Tutus­tu vali­koi­mas­tam­me löy­ty­viin lat­tia­pin­noit­tei­siin ja ‑mer­kin­töi­hin!

Lue lisää

Laitteiden tunnisteet
Laitetagien ja ‑tarrojen perustoiminnot

1. Seu­raa laitteita
Mis­sä lait­tee­ni on?

Lait­teet ja työ­ka­lut liik­ku­vat työ­ka­lu­pa­kis­ta työ­maal­le, varas­tois­ta labo­ra­to­rioon ja huo­nees­ta toi­seen — tagien avul­la tie­dät aina, mis­sä lait­tee­si sijait­see. Tagien tuli­si aina pysyä tuot­teen mukana.

2. Varas­ton­hal­lin­ta
Mitä tuot­tei­ta meil­lä on varastossa? 

Mikä­li haluat teh­dä sään­nöl­li­siä tar­kis­tuk­sia tuo­te- ja lai­te­va­ras­too­si, tagit ovat oikea ratkaisu.

3. Estä tava­roi­den katoa­mi­nen ja varkaudet
Palaa­vat­ko tava­rat paikoilleen?

Tagien avul­la lait­tei­den palaut­ta­mi­nen nii­den omis­ta­jal­le on helppoa.

4. MMRO (huol­to- ja kunnossapitotoiminnot)
Mitä huol­toa lai­te tarvitsee?

Vii­va­koo­din avul­la näet hel­pos­ti lait­teen vir­he­koo­dit, kor­jaus­oh­jeet tai huoltoaikataulut.

Lisää laitteisiin QR-koodi

Lisä­tie­toa
TILAA NAYTEPAKKAUS

Käy­tän­nön tilanne:
Huol­to­tek­ni­kot ja insi­nöö­rit haluai­si­vat näh­dä nopeas­ti lait­teen huol­to­tie­dot, jot­ta he voi­vat tark­kail­la toi­min­ta­häi­riöi­tä ja yllä­pi­tää koneen toimintaa.

Seu­raus:
Tie­to­jen etsi­mi­nen ja lisää­mi­nen manu­aa­li­ses­ti vie pal­jon aikaa ja voi aiheut­taa virheitä.

Rat­kai­su:
Tulos­ta QR-koo­di lait­teen tar­raan, jol­loin koo­di voi­daan lukea tie­to­ko­neel­la, table­til­la tai puhe­li­mel­la ja huol­to­hen­ki­lös­tö saa suo­raan yhtey­den huol­to­jär­jes­tel­mään. Koo­dit voi­daan tulos­taa myös eril­li­se­nä lisä­nä, jol­loin tie­to­ja voi­daan tar­kas­tel­la esi­mer­kik­si huol­to­kat­ko­jen aika­na. Tar­rat voi­daan kiin­nit­tää useil­le eri­lai­sil­le pin­noil­le. Suo­sit­te­lem­me eri­kois­lu­ja­lii­mais­ten High­tack-tar­ro­jen käyt­töä, jol­loin tar­rat pysy­vät pai­kal­laan haas­ta­vis­sa­kin olosuhteissa.

Suo­si­tel­lut mate­ri­aa­lit: HT700 High­tack vinyy­li tai PT700 High­tack kiil­tä­vä polyes­te­ri erit­täin kor­keal­la adheesiolla.

Suositellut tulostimet:

SMS TAG-ID 2

SMS TAG-ID2 tulostin
 • Tulos­ta jopa 104mm levyisesti

 • 300 DPI tulostusresoluutio

 • Tulos­tus­vauh­ti jopa 10cm sivu/s

 • USB & LAN ‑yhteys

Lisää tie­toa

SMS-R1

SMS-R1 tulostin
 • Tulos­ta yli 10 met­rin pituudelta

 • Moni­vä­ri­siä merk­ke­jä ja kylttejä

 • Leik­kaa mihin tahan­sa halut­tuun muotoon

 • Väri­nau­haa sääs­tä­vä teknologia

Lisää tie­toa

TORO

TORO tulostin
 • Tulos­ta jopa 101mm levyisesti

 • 300 DPI tulostusresoluutio

 • Kul­je­tet­ta­va ja IT-riippumaton

 • USB‑A & USB‑B ‑yhteys

Lisää tie­toa

SMS-430

 • Tulos­ta jopa 104 mm levyisesti

 • 300 DPI tulostusresoluutio

 • Auto­maat­ti­nen leikkuri

 • USB & LAN ‑yhteys

Lisää tie­toa

Alas­ajon ja huol­to­sei­so­kin aikana:

Lisä­tie­toa
TILAA NAYTEPAKKAUS

LO/TO ‑merkinnät Lockout/Tagout ‑menettelyssä

Sijoi­ta varoi­tus­mer­kit (Tag-out) kun ener­gian­läh­teet ovat lukit­tu­ja, jot­ta lukon tar­koi­tus on kai­kil­le selkeä.

Näin hyö­dyt omien tagien tulostamisesta:

Rebon tulos­tet­ta­vat tagit:

 • Sel­keäs­ti luet­ta­vat tulosteet
 • Tar­kat ja yksi­tyis­koh­tai­set tiedot
 • Saa­ta­vil­la eri väreissä

Val­miik­si tulos­te­tut tagit:

 • Perus­muo­toi­set tekstit
 • Perin­tei­set väriyhdistelmät

Varoi­tus­mer­kin­täm­me ovat sään­kes­tä­viä, eivät repey­dy ja kes­tä­vät käyt­töä sekä teol­li­suu­den olosuhteita.

Suositellut tulostimet:

SMS TAG-ID 2

SMS TAG-ID2 tulostin
 • Tulos­ta jopa 104mm levyisesti

 • 300 DPI tulostusresoluutio

 • Tulos­tus­vauh­ti jopa 10cm sivu/s

 • USB & LAN ‑yhteys

Lisää tie­toa

TORO

TORO tulostin
 • Tulos­ta jopa 101mm levyisesti

 • 300 DPI tulostusresoluutio

 • Kul­je­tet­ta­va ja IT-riippumaton

 • USB‑A & USB‑B ‑yhteys

Lisää tie­toa

Mui­ta käyttötarkoituksia:

Tarkistus- ja kalibrointitarrat

Rebon merk­ki- ja tar­ra­tu­los­ti­mil­la voit teh­dä omat tar­rat omal­la logol­la ja yksi­tyis­koh­dil­la­si — oli­pa kyse NEN 3140 ‑tes­ti­tar­rois­ta, kali­broin­ti­tar­rois­ta tai tar­kis­tus­tar­rois­ta. Saa­ta­vil­la­si on aina oikeat mate­ri­aa­lit monil­la eri värivaihtoehdoilla.

Suo­sit­ko perin­tei­siä pyö­rei­tä kali­broin­ti­tar­ro­ja vai haluat­ko luo­da oman mal­li­si? Molem­mat onnis­tu­vat tulos­ti­mil­lam­me. Tar­joam­me rää­tä­löi­ty­jä rat­kai­su­ja niin yksit­täi­sil­le tulos­teil­le kuin suu­rem­mil­le erille.

Suositellut tulostimet:

SMS TAG-ID 2

SMS TAG-ID2 tulostin
 • Tulos­ta jopa 104mm levyisesti

 • 300 DPI tulostusresoluutio

 • Tulos­tus­vauh­ti jopa 10cm sivu/s

 • USB & LAN ‑yhteys

Lisää tie­toa

SMS-430

 • Tulos­ta jopa 104 mm levyisesti

 • 300 DPI tulostusresoluutio

 • Auto­maat­ti­nen leikkuri

 • USB & LAN ‑yhteys

Lisää tie­toa

SMS-R1

SMS-R1 tulostin
 • Tulos­ta yli 10 met­rin pituudelta

 • Moni­vä­ri­siä merk­ke­jä ja kylttejä

 • Leik­kaa mihin tahan­sa halut­tuun muotoon

 • Väri­nau­haa sääs­tä­vä teknologia

Lisää tie­toa

TORO

TORO tulostin
 • Tulos­ta jopa 101mm levyisesti

 • 300 DPI tulostusresoluutio

 • Kul­je­tet­ta­va ja IT-riippumaton

 • USB‑A & USB‑B ‑yhteys

Lisää tie­toa

Laippatarrat (tarkastusmerkinnät)
Laippayhteyksien huollon tarpeen tarkastukseen

Laip­pa­tar­ran avul­la pää­set hel­pos­ti tar­kas­te­le­maan huol­to­pro­ses­sia. Jos put­kes­sa on laip­po­ja ja käyt­tö hoi­tuu tulp­pien avul­la, voit hel­pos­ti kat­kais­ta käy­tön väliai­kai­ses­ti. Tämä tekee myös huol­to­töis­tä turvallisempia.

Laip­pa­tar­ro­jen irti revit­tä­vät osat aut­ta­vat sinua seu­raa­maan pro­ses­sin jokais­ta askel­ta. Laip­pa­tar­ro­ja on saa­ta­vil­la monis­sa eri väriyh­dis­tel­mis­sä ja eri väre­jä voi­daan käyt­tää huol­lon tai kor­jauk­sen eri vai­hei­den osoittamiseen.

Väri­mer­kin­tä voi­daan rää­tä­löi­dä sinul­le sopi­vak­si logoil­la, teks­teil­lä, kuvak­keil­la ja vii­va­koo­deil­la. Tämä vähen­tää vir­hei­den mää­rää, sääs­täen aikaa ja rahaa. 

Lisä­tie­toa
TILAA NAYTEPAKKAUS

Suositellut tulostimet:

SMS TAG-ID 2

SMS TAG-ID2 tulostin
 • Tulos­ta jopa 104mm levyisesti

 • 300 DPI tulostusresoluutio

 • Tulos­tus­vauh­ti jopa 10cm sivu/s

 • USB & LAN ‑yhteys

Lisää tie­toa

SMS-R1

SMS-R1 tulostin
 • Tulos­ta yli 10 met­rin pituudelta

 • Moni­vä­ri­siä merk­ke­jä ja kylttejä

 • Leik­kaa mihin tahan­sa halut­tuun muotoon

 • Väri­nau­haa sääs­tä­vä teknologia

Lisää tie­toa

TORO

TORO tulostin
 • Tulos­ta jopa 101mm levyisesti

 • 300 DPI tulostusresoluutio

 • Kul­je­tet­ta­va ja IT-riippumaton

 • USB‑A & USB‑B ‑yhteys

Lisää tie­toa

SMS-430

 • Tulos­ta jopa 104 mm levyisesti

 • 300 DPI tulostusresoluutio

 • Auto­maat­ti­nen leikkuri

 • USB & LAN ‑yhteys

Lisää tie­toa

Yleiset turvaohjeistukset ja väliaikaiset merkit

Tur­val­li­suus on tär­keä osa alas­ajo­ja. Sel­keät mer­kin­nät ja tur­vaoh­jeis­tuk­set vaa­di­taan, sil­lä alal­la on pal­jon uusia toimijoita.

Suositellut tulostimet:

SMS-430

 • Tulos­ta jopa 104 mm levyisesti

 • 300 DPI tulostusresoluutio

 • Auto­maat­ti­nen leikkuri

 • USB & LAN ‑yhteys

Lisää tie­toa

SMS-R1

SMS-R1 tulostin
 • Tulos­ta yli 10 met­rin pituudelta

 • Moni­vä­ri­siä merk­ke­jä ja kylttejä

 • Leik­kaa mihin tahan­sa halut­tuun muotoon

 • Väri­nau­haa sääs­tä­vä teknologia

Lisää tie­toa

TORO

TORO tulostin
 • Tulos­ta jopa 101mm levyisesti

 • 300 DPI tulostusresoluutio

 • Kul­je­tet­ta­va ja IT-riippumaton

 • USB‑A & USB‑B ‑yhteys

Lisää tie­toa
ReLINE | Floor marking
ReLINE | Hazard stripes
ReLINE | Floor signs
ReLINE | Printed floor marking
Lisä­tie­toa
TILAA NAYTEPAKKAUS

ReLINE — paremmat lattiamerkinnät

ReLI­NE on hel­poin, nopein, edul­li­sin ja kat­ta­vin lat­tia­mer­kin­tä­ko­ko­nai­suus teol­li­suu­den käyttöön.
ReLI­NE tar­jo­aa kor­kean laa­dun lat­tia­mer­kin­tö­jä monis­sa eri väreis­sä ja koos­sa. ReLI­NE on mark­ki­noi­den koko­nais­val­tai­sin lat­tia­mer­kin­tö­jen ja ‑pin­noit­tei­den tarjoaja.


Ihan­teel­li­nen merkitsemään:

 • Vaa­ral­li­sia reittejä
 • Kul­je­tus­reit­te­jä
 • Väliai­kai­sia väli­nei­den säilytyspaikkoja
 • Työ­pis­tei­tä

 • Ylei­siä (väliai­kai­sia) tekstejä