Tutustu johto- ja kaapelimerkintöjen monipuolisiin ratkaisuihimme!

Joh­to tai kaa­pe­li, joka on väri­koo­dat­tu sel­keäs­ti on help­po tun­nis­taa, sääs­tää kulu­ja ja vähen­tää huol­to­kat­koi­hin tar­vit­ta­vaa aikaa.

Moni­puo­lis­ten kutis­te­suk­kien, kie­tai­su­mer­kin­tö­jen ja mui­den joh­to- ja kaa­pe­li­mer­kin­tö­jen avul­la voit hel­pos­ti ja nopeas­ti luo­da itse kaik­ki tar­vit­se­ma­si merkinnät.

Kutisteliitokset — johtosuojaukset

Kutis­te­ma­te­ri­aa­lim­me ovat teh­ty halo­gee­nit­to­mas­ta, palo­suo­ja­tus­ta ja vähä­sa­vui­ses­ta poly­ole­fin-mate­ri­aa­lis­ta. Kutis­te­su­kis­sa on erit­täin hyvä tulos­tus­pin­ta tun­nis­tei­den käyttöön.

Nimen­sä mukai­ses­ti kutis­te­suk­ka kutis­tuu läm­me­tes­sään ja puris­tuu joh­don tai kaa­pe­lin ympä­ril­le entis­tä tiu­kem­min , jot­ta mer­kin­tä ei pää­se liik­ku­maan tai putoa­maan. Tuo­te mah­dol­lis­taa nopeat, moni­puo­li­set ja kes­tä­vät mer­kin­nät joh­toi­hin ja kaapeleihin.

Asian­tun­ti­jam­me aut­ta­vat mie­lel­lään sinua valit­se­maan oikeat kaa­pe­li­mer­kin­nät projektiisi.

Lisä­tie­toa
TILAA NAYTEPAKKAUS
Pyy­dä mak­su­ton näytepakkaus!
Wikkellabels (wire-wraps)

Johtojen kietaisumerkinnät

Läpi­nä­ky­vät joh­to­mer­kin­nät tun­ne­taan myös kie­tai­su­mer­kin­töi­nä. Ne muo­dos­ta­vat joh­don pääl­le tiu­kan, suo­ja­la­mi­noi­dun mer­kin­nän , joka kes­tää vet­tä, öljy­jä sekä usei­ta mui­ta kemial­li­sia ainei­ta. Nii­den avul­la var­mis­tat, että mer­kin­nät ovat suo­jat­tu myös vaa­ti­vim­mis­sa olo­suh­teis­sa.

Mer­kin­tö­jä voi­daan käyt­tää myös maa­na­lai­siin käyt­tö­tar­pei­siin. Mer­kin­tö­jä on saa­ta­vil­la nel­jäs­sä eri koossa.

Lisä­tie­toa
TILAA NAYTEPAKKAUS

Lippumerkinnät

Voit tulos­taa ammat­ti­lais­käy­tön lip­pu­mer­kin­nät tehok­kaas­ti ja nopeas­ti tulos­ti­mil­lam­me. Tiu­kas­ti kiin­nit­ty­vät tar­ram­me ovat saa­ta­vil­la mones­sa eri väris­sä ja eri omi­nai­suuk­sil­la 10mm-100mm leveyk­sis­sä. Tulos­ti­mem­me ja mate­ri­aa­lim­me pär­jää­vät kai­kis­sa olo­suh­teis­sa lois­ta­vas­ti — halusit­pa tulos­taa vain muu­ta­man kap­pa­leen tai suu­rem­man määrän.

Voit tulos­taa lip­pu­mer­kin­nät nopeas­ti ja tehok­kaas­ti SMS-430 tulos­ti­mel­la ja SMS TAG-ID2 ‑tulos­ti­mel­la.
Haluat­ko tulos­taa pai­kan pääl­lä ilman tie­to­ko­net­ta? Tutus­tu kul­je­tet­ta­vaan TORO-tulos­ti­meen.

Lisä­tie­toa
TILAA NAYTEPAKKAUS

Kaapelimerkinnät

Rebol­la on laa­ja vali­koi­ma lii­mat­to­mia TAG-kaa­pe­li­mer­kin­tö­jä moneen eri käyt­tö­tar­koi­tuk­seen. Ne ovat käy­tän­nös­sä repey­ty­mät­tö­miä ja kes­tä­vät myös kor­kei­ta läm­pö­ti­lo­ja.

TAG-kaa­pe­li­mer­kin­tö­jä on saa­ta­vil­la useas­sa koos­sa ja väris­sä. Ne on help­po tulos­taa SMS-430 tai SMS TAG-ID2 ‑tulos­ti­mel­la.
Mer­kin­tö­jen kiin­nit­tä­mi­nen joh­toon tai kaa­pe­liin onnis­tuu nippusiteellä.

Yri­tyk­set ja val­tiot aset­ta­vat työn­te­ki­jöi­den ja työ­me­ne­tel­mien tur­val­li­suu­del­le yhä uusia ja kas­va­via vaatimuksia.
Asian­tun­ti­jam­me aut­ta­vat sinua vas­taa­maan näi­hin vaa­ti­muk­siin ja löy­tä­mään sinul­le sopi­vat vaih­toeh­dot kaa­pe­li- ja johtomerkintöihin.

Lisä­tie­toa
TILAA NAYTEPAKKAUS

Valitse tulostin johto- ja kaapelimerkinnöille

SMS TAG-ID 2

SMS TAG-ID2 tulostin
 • Tulos­ta jopa 104mm levyisesti

 • 300 DPI tulostusresoluutio

 • Tulos­tus­vauh­ti jopa 10cm sivu/s

 • USB & LAN ‑yhteys

Lisää tie­toa

SMS-430

 • Tulos­ta jopa 104 mm levyisesti

 • 300 DPI tulostusresoluutio

 • Auto­maat­ti­nen leikkuri

 • USB & LAN ‑yhteys

Lisää tie­toa

TORO

TORO tulostin
 • Tulos­ta jopa 101mm levyisesti

 • 300 DPI tulostusresoluutio

 • Kul­je­tet­ta­va ja IT-riippumaton

 • USB‑A & USB‑B ‑yhteys

Lisää tie­toa

SMS-R1

SMS-R1 tulostin
 • Tulos­ta yli 10 met­rin pituudelta

 • Moni­vä­ri­siä merk­ke­jä ja kylttejä

 • Leik­kaa mihin tahan­sa halut­tuun muotoon

 • Väri­nau­haa sääs­tä­vä teknologia

Lisää tie­toa

Heräsikö sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua projektisi aloittamiseen?
Asiantuntijamme ovat apunasi!

  Etu­ni­mi *
  Suku­ni­mi *
  Yri­tyk­sen nimi
  Säh­kö­pos­tio­soi­te *
  Puhe­lin­nu­me­ro *
  Pos­tio­soi­te
  Vies­ti