Tutustu johto- ja kaapelimerkintöjen monipuolisiin ratkaisuihimme!

Joh­to tai kaa­pe­li, joka on väri­koo­dat­tu sel­keäs­ti on help­po tun­nis­taa, sääs­tää kulu­ja ja vähen­tää huol­to­kat­koi­hin tar­vit­ta­vaa aikaa.

Moni­puo­lis­ten kutis­te­suk­kien, kie­tai­su­mer­kin­tö­jen ja mui­den joh­to- ja kaa­pe­li­mer­kin­tö­jen avul­la voit hel­pos­ti ja nopeas­ti luo­da itse kaik­ki tar­vit­se­ma­si merkinnät.

Kutisteliitokset — johtosuojaukset

Kutis­te­ma­te­ri­aa­lim­me ovat teh­ty halo­gee­nit­to­mas­ta, palo­suo­ja­tus­ta ja vähä­sa­vui­ses­ta poly­ole­fin-mate­ri­aa­lis­ta. Kutis­te­su­kis­sa on erit­täin hyvä tulos­tus­pin­ta tun­nis­tei­den käyttöön.

Nimen­sä mukai­ses­ti kutis­te­suk­ka kutis­tuu läm­me­tes­sään ja puris­tuu joh­don tai kaa­pe­lin ympä­ril­le entis­tä tiu­kem­min , jot­ta mer­kin­tä ei pää­se liik­ku­maan tai putoa­maan. Tuo­te mah­dol­lis­taa nopeat, moni­puo­li­set ja kes­tä­vät mer­kin­nät joh­toi­hin ja kaapeleihin.

Asian­tun­ti­jam­me aut­ta­vat mie­lel­lään sinua valit­se­maan oikeat kaa­pe­li­mer­kin­nät projektiisi.

Lisä­tie­toa