Luo yrityksesi omat säiliö- ja konttitarrat.

Kon­tit, joi­ta kut­su­taan myös meri­kon­teik­si, ovat tär­keä ja näky­vä osa kan­sain­vä­lis­tä kaup­paa ja tava­ra­lii­ken­net­tä. Kon­tit kul­ke­vat ympä­ri maa­il­maa, ja sik­si on erit­täin tär­ke­ää, että nii­tä voi­daan seu­ra­ta ja että ne voi­daan tun­nis­taa nopeas­ti ja hel­pos­ti. Lisäk­si tun­nis­te­tar­ro­jen ja CDC ‑kil­pien on kes­tet­tä­vä äärim­mäi­siä sääolosuhteita.

Säiliö- ja konttitarrat (ISO 6346)

ISO 6346 ‑stan­dar­din mukai­sen meri­kont­tien tun­nis­te­tar­ran on täy­tet­tä­vä usei­ta kriteerejä.
Tun­nis­te­tar­ras­sa pitää olla:

  • Omis­ta­jan koodi
  • Luo­kan tunnus
  • Sar­ja­nu­me­ro
  • Tar­kis­tus­nu­me­ro

Konttien tunnistetarrojen suunnitteluohjelmisto

Käy­tä ainut­laa­tuis­ta säi­liön eti­ket­tioh­jel­mis­toam­me, jol­la voit hel­pos­ti tulos­taa omat säi­liö- ja konttitarrat.
Sel­keäl­lä näy­töl­lä näet tie­dot, jot­ka pitää täyt­tää ja näet myös esi­mer­kin sii­tä, mil­tä tar­ra­si näyttää.
Jot­kut näis­tä arvois­ta on myös mah­dol­lis­ta mää­rit­tää etu­kä­teen, jot­ta työ sujui­si entis­tä tehokkaammin.

CDC (Container Safety Certificate) labels

Toi­nen vält­tä­mä­tön osa kon­tin tun­nis­ta­mis­ta on CDC.
Aiem­min on käy­tet­ty enim­mäk­seen metal­li­le­vy­jä, mut­ta tar­joam­me sinul­le edul­li­sem­man ja tehok­kaam­man menetelmän:

Tulos­ta vas­te­des kor­kea­laa­tui­set CDC-tar­rat Rebon tulostimella!

Lisä­tie­toa
TILAA NAYTEPAKKAUS