Luo yrityksesi omat säiliö- ja konttitarrat.

Kon­tit, joi­ta kut­su­taan myös meri­kon­teik­si, ovat tär­keä ja näky­vä osa kan­sain­vä­lis­tä kaup­paa ja tava­ra­lii­ken­net­tä. Kon­tit kul­ke­vat ympä­ri maa­il­maa, ja sik­si on erit­täin tär­ke­ää, että nii­tä voi­daan seu­ra­ta ja että ne voi­daan tun­nis­taa nopeas­ti ja hel­pos­ti. Lisäk­si tun­nis­te­tar­ro­jen ja CDC ‑kil­pien on kes­tet­tä­vä äärim­mäi­siä sääolosuhteita.

Säiliö- ja konttitarrat (ISO 6346)

ISO 6346 ‑stan­dar­din mukai­sen meri­kont­tien tun­nis­te­tar­ran on täy­tet­tä­vä usei­ta kriteerejä.
Tun­nis­te­tar­ras­sa pitää olla:

 • Omis­ta­jan koodi
 • Luo­kan tunnus
 • Sar­ja­nu­me­ro
 • Tar­kis­tus­nu­me­ro

Konttien tunnistetarrojen suunnitteluohjelmisto

Käy­tä ainut­laa­tuis­ta säi­liön eti­ket­tioh­jel­mis­toam­me, jol­la voit hel­pos­ti tulos­taa omat säi­liö- ja konttitarrat.
Sel­keäl­lä näy­töl­lä näet tie­dot, jot­ka pitää täyt­tää ja näet myös esi­mer­kin sii­tä, mil­tä tar­ra­si näyttää.
Jot­kut näis­tä arvois­ta on myös mah­dol­lis­ta mää­rit­tää etu­kä­teen, jot­ta työ sujui­si entis­tä tehokkaammin.

CDC (Container Safety Certificate) labels

Toi­nen vält­tä­mä­tön osa kon­tin tun­nis­ta­mis­ta on CDC.
Aiem­min on käy­tet­ty enim­mäk­seen metal­li­le­vy­jä, mut­ta tar­joam­me sinul­le edul­li­sem­man ja tehok­kaam­man menetelmän:

Tulos­ta vas­te­des kor­kea­laa­tui­set CDC-tar­rat Rebon tulostimella!

Lisä­tie­toa
TILAA NAYTEPAKKAUS
Container CDC labels
Pyy­dä mak­su­ton näytepakkaus!

Valitse tarpeisiisi sopiva tarratulostin

SMS TAG-ID 2

SMS TAG-ID2 tulostin
 • Tulos­ta jopa 104mm levyisesti

 • 300 DPI tulostusresoluutio

 • Tulos­tus­vauh­ti jopa 10cm sivu/s

 • USB & LAN ‑yhteys

Lisää tie­toa

SMS-430

 • Tulos­ta jopa 104 mm levyisesti

 • 300 DPI tulostusresoluutio

 • Auto­maat­ti­nen leikkuri

 • USB & LAN ‑yhteys

Lisää tie­toa

TORO

TORO tulostin
 • Tulos­ta jopa 101mm levyisesti

 • 300 DPI tulostusresoluutio

 • Kul­je­tet­ta­va ja IT-riippumaton

 • USB‑A & USB‑B ‑yhteys

Lisää tie­toa

SMS-R1

SMS-R1 tulostin
 • Tulos­ta yli 10 met­rin pituudelta

 • Moni­vä­ri­siä merk­ke­jä ja kylttejä

 • Leik­kaa mihin tahan­sa halut­tuun muotoon

 • Väri­nau­haa sääs­tä­vä teknologia

Lisää tie­toa

Heräsikö sinulla kysymyksiä tai kaipaatko apua projektin suunnittelussa?
Asiantuntijamme ovat käytettävissänne.

  Etu­ni­mi *
  Suku­ni­mi *
  Yri­tyk­sen nimi
  Säh­kö­pos­tio­soi­te *
  Puhe­lin­nu­me­ro *
  Pos­tio­soi­te
  Vies­ti