Rebon ratkaisut selkeään tunnistukseen koneille ja laitteille!

Nii­ta­tut metal­li­laa­tat, ruos­te ja kal­lis hin­ta ovat men­nei­syyt­tä. Hyö­dyn­tä­mäl­lä kor­kea­laa­tuis­ta metal­li­po­lyes­te­ria voit luo­da ja tulos­taa kone­kil­vet, sar­ja­nu­me­ro­laa­tat ja väli­ne­mer­kin­nät nopeas­ti, hel­pos­ti ja huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­mil­lä kus­tan­nuk­sil­la ja toi­mi­tus­ajoil­la. Enää sinun ei tar­vit­se koho­ku­vioi­da tai kai­ver­taa yksi­tyis­koh­tia laat­toi­hin — Rebon tulos­ti­met tulos­ta­vat mer­kin­nät koko­nai­suu­des­saan kai­kil­la vaa­di­tuil­la tie­doil­la, luet­ta­vas­ti ja kestävästi.

Tulosta räätälöidyt konekilvet

Voit vali­ta mate­ri­aa­leis­tam­me kiil­to­pin­nan tai mat­ta­vaih­toeh­don sekä eri­tyi­sen kes­tä­vän lii­man, jol­la var­mis­tat mer­kin­tö­jen kiin­ni­py­sy­mi­sen eri alustoissa.

Tar­rat näyt­tä­vät metal­lil­ta ja niis­sä on metal­lin laa­duk­kuus mut­ta ne ovat help­po­lu­kui­sia, help­po­ja tuot­taa ja voit vali­ta mer­kin­töi­hin jous­ta­vas­ti halua­ma­si muo­toi­lun, sisäl­lön ja koon. Sinun ei tar­vit­se enää säi­lyt­tää val­miik­si teh­ty­jä kone­kil­piä varas­tos­sa tai huo­leh­tia kal­liis­ta hukas­ta, jos vaih­dat mer­kin­tö­jen muo­toi­lua tai asettelua.

Rebon tulos­tet­ta­via mer­kin­tä­rat­kai­su­ja hyö­dyn­ne­tään jo auto­teol­li­suu­des­sa, öljy- ja kaa­su­teol­li­suu­des­sa sekä logis­tii­kas­sa- ja meren­ku­lus­sa. Näil­lä toi­mia­loil­la on jo todet­tu tulos­tuk­sen hyö­dyt tehok­kuu­des­sa ja kulu­jen pienentämisessä.

Lisä­tie­toa
Typeplaat
Pyy­dä mak­su­ton näytepakkaus!