Laitemerkinnät, sarjanumerolaatat sekä UL- ja CE-merkinnät

Tyyp­pi­kil­piä on saa­ta­vil­la mones­sa eri muo­dos­sa ja koos­sa. Val­mis­ta­ja ja/tai tuo­te­toi­mit­ta­ja on vel­vol­li­nen ilmoit­ta­maan tar­kat tek­ni­set tie­dot sel­keäs­ti jokai­ses­sa konees­sa. Tie­to­jen täy­tyy olla näky­vil­lä ammat­ti­mai­sen ulkoa­sun, huol­lon sekä vaa­di­tun ser­ti­fioin­nin vuoksi.

Ammat­ti­lais­käyt­töön tar­koi­te­tuil­la tulos­tus­rat­kai­suil­lam­me sinun ei tar­vit­se enää hank­kia tyyp­pi­kil­piä kol­man­nel­ta osa­puo­lel­ta. Rebon tulos­ti­mil­la voit hel­pos­ti tulos­taa kes­tä­viä tyyp­pi­kil­piä, lai­te­mer­kin­tö­jä sekä mui­ta tunnistemerkintöjä.

Tulos­ti­miin kuuluu:

 • Mic­ro­soft® ‑ser­ti­fioi­tu suun­nit­te­luoh­jel­mis­to (voit myös käyt­tää omaasi)
 • Asen­nus ja ohjeet
 • 3 vuo­den takuu

Tulos­ti­men käyt­tö­koh­tei­ta voi­vat olla:

Koneiden ja laitteiden CE-merkinnät

Kaik­kien 1.1.1995 jäl­keen mark­ki­noil­le tuo­tu­jen tai käyt­töön otet­tu­jen konei­den tulee nou­dat­taa Kone­di­rek­tii­vi 2006/42/EC:n sään­nök­siä. Direk­tii­vi kos­kee kaik­kia yksit­täin toi­mi­via konei­ta omas­sa käy­tös­sä ja/tai kau­pal­li­ses­sa käy­tös­sä. Direk­tii­vin pii­riin kuu­lu­vat myös käy­te­tyt Euroo­pan talous­a­lu­een (EEA) ulko­puo­lel­ta tuo­dut koneet, muun­ne­tut koneet, jois­sa on eri­lai­sia ris­ke­jä ja vaa­ro­ja kuin alku­pe­räi­ses­sä ver­sios­sa sekä koneet, joi­den käyt­tö­tar­koi­tus poik­ke­aa alkuperäisestä.

Käy­tän­nön esimerkki:
Maa­han­tuo­tu­ja lait­tei­ta Aasias­ta mut­ta muu­tos­ten jäl­keen alku­pe­räis­ten tyyp­pi­kil­pien tek­ni­set tie­dot ja tur­va­sym­bo­lit eivät enää ole ajan­ta­sai­sia. EU:n CE-direk­tii­vien mukaan tie­dot kui­ten­kin vaaditaan.

Seu­raus:
Konei­ta­si ei voi­da toi­mit­taa ennen kuin tilan­ne on korjattu.

Rat­kai­su:
Rebon tulos­ti­mil­la voit hel­pos­ti suun­ni­tel­la ja tulos­taa omat rää­tä­löi­dyt tyyp­pi­kil­vet CE-mer­kin­näl­lä kor­kea­laa­tui­sel­le tar­ra­ma­te­ri­aa­lil­le. Eti­ket­tioh­jel­mis­tos­sam­me on kaik­ki NEN-7010 tur­va­sym­bo­lit, jot­ka voi­daan teh­dä samal­la tulos­ti­mel­la ja valit­se­mal­la­si kie­lel­lä sinun ohjei­de­si mukai­ses­ti. Vaih­da vain mate­ri­aa­lit ja tulosta!

Suo­si­tel­lut mate­ri­aa­lit: PT700 Matt Alu & Puo­li­kiil­tä­vä Alu Polyes­te­ri kor­keal­la adheesiolla.

Lisä­tie­toa
TILAA NAYTEPAKKAUS
Lisä­tie­toa
Tilaa näy­te­pak­kaus

CE-merkinnät teräsrakenteisiin (EN-1090–1)

Käy­tän­nön esimerkki:
1.7.2014 läh­tien kuor­maa kan­ta­vien teräs­ra­ken­tei­den kai­kis­sa osis­sa tulee olla NEN-EN 1090 ‑direk­tii­vin mukai­set CE-merkinnät.

Seu­raus:
Mikä­li raken­ne­tuot­teel­le on luo­tu yhte­näis­tet­ty euroop­pa­lai­nen stan­dar­di, tuo­tet­ta ei voi tuo­da mark­ki­noil­le ilman CE-mer­kin­tää. Sää­dös aset­taa kor­keat vaa­ti­muk­set raken­teis­sa käy­tet­tä­vien tuot­tei­den jäljitettävyydelle.

Rat­kai­su:
Jäl­ji­tet­tä­vyys­vaa­ti­mus edel­lyt­tää kor­kea­laa­tui­sen eti­ke­tin joka kes­tää käyt­töä, on vai­kea pois­taa ja kes­tää UV-sätei­lyä vuo­sia. Pys­tyt vas­taa­maan näi­hin vaa­ti­muk­siin hank­ki­mal­la raken­tei­siin High­tack ‑polyes­te­ri­tar­rat (val­koi­se­na tai alu­mii­nin väri­se­nä). Voit tulos­taa tar­rat SR10 värinauhalla.

Suo­si­tel­lut mate­ri­aa­lit: PT700 High­tack kiil­to­po­lyes­te­ri val­koi­se­na tai alu­mii­nin väri­se­nä ja eri­tyis­vah­val­la lii­mal­la (HT)

Lisää tie­toa NEN-EN 1090–1 ‑direk­tii­vis­tä? Kat­so sivu.

UL-merkinnät vientituotteissa

Käy­tän­nön tilanne:
Haluat vie­dä teol­li­suu­teen tar­koi­tet­tu­ja ohjaus­pa­nee­lei­ta Yhdys­val­toi­hin mut­ta nykyi­set CE-mer­kin­tä­si eivät sovel­lu sin­ne. Vie­däk­se­si tuot­teet niis­sä pitäi­si olla UL 508A ‑direk­tii­vin mukai­set mer­kin­nät. Myös ohjaus­pa­nee­li­si tulee olla direk­tii­vin mukai­nen ja eti­ke­tin tulee olla UL-sertifioitu.

Seu­raus:
Et voi toi­mit­taa tuot­tei­ta ennen kuin tilan­ne on ratkaistu.

Rat­kai­su:
Suun­nit­te­le rää­tä­löi­dyt tyyp­pi­kil­vet ja tulos­ta ne UL-ser­ti­fioi­duil­le tar­roil­lem­me. Tar­rat ovat saa­ta­vil­la val­koi­se­na ja alu­mii­nin väri­se­nä polyesterina.

Suo­si­tel­lut mate­ri­aa­lit: UL-lis­tat­tu PT700 val­koi­se­na tai alu­mii­nin väri­se­nä polyes­te­ri­na.

Tutus­tu viral­li­seen UL-verk­ko­si­vuun tääl­tä.

Lisä­tie­toa
Tilaa näy­te­pak­kaus
Lisä­tie­toa
Tilaa näy­te­pak­kaus

Tunnistemerkinnät jäähdytys- ja viilennyslaitteille

Käy­tän­nön esimerkki:
Osa­na vaa­dit­tua PED-ser­ti­fi­kaat­tia kai­kis­sa toi­mi­te­tuis­sa jääh­dy­tys- ja vii­len­nys­jär­jes­tel­mis­sä tulee olla tun­nis­te­kil­vet. Kil­ves­tä tulee löy­tyä tek­ni­set tar­ken­nuk­set ja tie­dot. Kil­ves­tä tulee tar­vit­taes­sa löy­tyä myös ohjeistukset.

Seu­raus:
Jos lait­tees­ta ei löy­dy tun­nis­te­kil­peä, se on rike eikä lai­te ole täl­löin PED-sertifioitu.

Rat­kai­su:
Voit tulos­taa kaik­ki tar­vit­ta­vat tie­dot ja logon käyt­töä ja UV-sätei­lyä kes­tä­vil­le tar­ra­ma­te­ri­aa­leil­le Rebon tulos­ti­mil­la. Tun­nis­te­kil­peen voi tar­vit­taes­sa lisä­tä myös ohjeis­tus­tie­dot tai ne voi­daan tulos­taa erikseen.

Suo­si­tel­lut mate­ri­aa­lit: Kes­tä­vä val­koi­nen tai puo­li­kiil­tä­vä alu­mii­ni­po­lyes­te­ri.

Lisää tie­toa PED-ser­ti­fioin­nis­ta tääl­tä

VINKKI! Kat­so sivul­tam­me kali­broin­ti- ja tar­kas­tus­tar­rat.
Typeplaat
Lisä­tie­toa
Tilaa näy­te­pak­kaus

Räätälöi koneiden tyyppikilvet 1D-viivakoodilla tai 2D QR-koodilla.

Käy­tän­nön tilanne::
Huol­to­tek­ni­kot ja insi­nöö­rit haluai­si­vat näh­dä nopeas­ti lait­teen huol­to­tie­dot, jot­ta he voi­vat tark­kail­la toi­min­ta­häi­riöi­tä ja yllä­pi­tää koneen toimintaa.

Seu­raus:
Tie­to­jen etsi­mi­nen ja lisää­mi­nen manu­aa­li­ses­ti vie pal­jon aikaa ja voi aiheut­taa virheitä.

Rat­kai­su:
Voit tulos­taa QR-vii­va­koo­din tyyp­pi­kil­peen, jol­loin koo­din voi­daan lukea tie­to­ko­neel­la, table­til­la tai puhe­li­mel­la ja huol­to­hen­ki­lös­tö saa suo­raan yhtey­den huol­to­jär­jes­tel­mään. Koo­dit voi­daan tulos­taa myös eril­li­se­nä lisä­nä, jol­loin tie­to­ja voi­daan tar­kas­tel­la esi­mer­kik­si huol­to­kat­ko­jen aika­na. Eti­ke­tit voi­daan kiin­nit­tää useil­le eri­lai­sil­le pin­noil­le. Suo­sit­te­lem­me eri­kois­lu­ja­lii­mais­ten High­tack-tar­ro­jen käyt­töä, jol­loin eti­ke­tit pysy­vät pai­kal­laan haas­ta­vis­sa­kin olosuhteissa.

Suo­si­tel­lut mate­ri­aa­lit: HT700 High­tack vinyy­li tai PT700 High­tack kiil­tä­vä polyes­te­ri erit­täin kor­keal­la adheesiolla.

Estä takuupetokset

Käy­tän­nön esimerkki:
Yri­tyk­se­si toi­mit­taa arvok­kai­ta lait­teis­to­ja tie­tyil­lä takuu­ajoil­la. Tämän takuu­ajan aika­na (esi­mer­kik­si toi­min­ta­häi­riön vuok­si) käyt­tä­jät teke­vät itse muu­tok­sia tai kor­jauk­sia, jot­ka vahin­goit­ta­vat lai­tet­ta tai konet­ta. Tuot­teen val­mis­ta­jan on kui­ten­kin vai­kea todis­taa, että vika on asiak­kaan itseaiheuttama.

Seu­raus:
Olet tie­tys­ti asiak­kaan puo­lel­la, kos­ka asia­kas on aina oikeas­sa. Kor­vaus­vaa­ti­mus on kui­ten­kin epäoikeudenmukainen.

Rat­kai­su:
Suo­sit­te­lem­me VOID-tar­ro­jen käyt­töä. VOID-tar­raa ei voi pois­taa lait­tees­ta ilman, että sii­tä jää havait­ta­va jäl­ki. Pois­to jät­tää lait­tee­seen VOID-teks­tin eikä eti­ket­tiä voi­da käyt­tää uudel­leen. Täl­löin voit todis­taa, että lait­teis­toon on kajot­tu ja kor­vaus­vaa­ti­mus ei ole asianmukainen.

Suo­si­tel­lut mate­ri­aa­lit: PV500 Void-polyes­te­ri

Lisä­tie­toa
Tilaa näy­te­pak­kaus
Lisä­tie­toa
Tilaa näy­te­pak­kaus

Resolabel — vaihtoehto kaiverretuille resopal-laatoille

Käy­tän­nön tilanne:
Olet hyväk­sy­nyt pro­jek­tin ja tar­kem­mis­sa tie­dois­sa mai­ni­taan reso­pal-mer­kin­nöis­tä. Näi­den kuvien tilaa­mi­nen on usein kal­lis­ta ja aikaavievää.

Seu­raus:
Olet riip­pu­vai­nen toi­mit­ta­ja­si pit­kis­tä toi­mi­tus­ajois­ta ja pie­nil­le tilause­ril­le tule­vis­ta kal­liis­ta tuotantokuluista.

Rat­kai­su:
Reso­la­bel-eti­ke­tit ovat lois­ta­va vaih­toeh­to, jot­ka useim­mi­ten hyväk­sy­tään vas­taa­vak­si tuot­teek­si. Eti­ket­tien mate­ri­aa­li on 2mm pak­su kor­kea­laa­tui­nen vaah­to­muo­vi­tar­ra, jos­sa on val­koi­nen tai hopea polyes­te­ri­kal­vo. Tuo­te on vah­vis­tet­tu eti­ket­ti, joka näyt­tää ja tun­tuu kai­ver­re­tul­ta kil­vel­tä. Tilaa­mi­ses­ta aiheu­tu­vien kulu­jen sijaan voit kui­ten­kin suun­ni­tel­la ja tulos­taa eti­ke­tin itse.
Mate­ri­aa­li on erit­täin kor­kea­laa­tui­nen, väri­nau­ha­na toi­mii SR-10 väri­nau­ha. Tulos­te kes­tää käyt­töä ja toi­mii vuo­sia teol­li­suus­käy­tös­sä niin sisäl­lä kuin ulkona.

Suo­si­tel­lut mate­ri­aa­lit: RL100 Reso­la­bels

Vahva tunnistautuminen äärimmäisiin olosuhteisiin

Käy­tän­nön tilanne::
Kehi­tät konei­ta, jot­ka altis­tu­vat karuil­le olo­suh­teil­le kuten mekaa­ni­sil­le kuor­mil­le, kor­kea­pai­nei­sel­le puh­dis­tuk­sel­le ja/tai kemi­kaa­leil­le, sään vai­ku­tuk­sil­le tai äärim­mäi­sen kuumille/kylmille lämpötiloille.

Seu­raus:
Etsit eti­ket­ti­ma­te­ri­aa­lia, joka on erit­täin kes­tä­vä ja pysyy kiin­ni lait­teis­sa ja myös täyt­tää suo­si­tuk­set ja vaatimukset.

Rat­kai­su:
PT700 alu­mii­ni­po­lyes­te­ri ‑sar­jam­me toi­mi­te­taan aina käyt­tö­olo­suh­tei­ta kes­tä­väl­lä pit­käi­käi­sel­lä lii­mal­la. Mate­ri­aa­li kes­tää kulu­tus­ta, kevyi­tä kemi­kaa­le­ja sekä UV-sätei­lyä ja vet­tä. Mate­ri­aa­le­ja saa myös High­Tack-lii­mal­la, jol­loin eti­ket­ti­si pysy­vät kiin­ni myös erit­täin haas­ta­vil­la pinnoilla.

Äärim­mäi­siä olo­suh­tei­ta var­ten olem­me kehit­tä­neet eril­li­sen pin­ta­la­mi­naa­tin, joka toi­mii lisä­suo­ja­na eti­ke­til­le. Lami­naa­tin avul­la eti­ket­ti kes­tää vie­lä parem­min UV-sätei­lyä ja kemikaaleja.

Suo­si­tel­lut mate­ri­aa­lit: PT700 polyes­te­ri

Lisä­tie­toa
Tilaa näy­te­pak­kaus

Sarjanumerolaatat oman yrityksesi ilmeellä??

Jos haluat käyt­tää yri­tyk­se­si väre­jä tyyp­pi­kil­vis­sä (esim. väril­li­nen logo), se on mah­dol­lis­ta. Voim­me esi­tu­los­taa tar­ra­ma­te­ri­aa­lei­hi­si halu­tun moni­vä­ri­sen infor­maa­tion, jon­ka jäl­keen voit tulos­taa mer­kin­nät nor­maa­lis­ti Rebon perus­tu­los­ti­mel­la. Tar­ra­ma­te­ri­aa­lin on olta­va myös val­miik­si mää­rä­ko­koon leiu­kat­tu, ns die-cut tar­ra. SMS R‑1 tulos­ti­mel­la voit tulos­taa moni­vä­ri­siä tar­ro­ja itse.

Suurikokoisten konelaattojen tulostus?

Ylei­sim­pien muo­toi­lu­jen lisäk­si SMS-900 ‑sar­ja mah­dol­lis­taa jopa A4-kokois­ten tyyp­pi- ja tun­nis­te­kil­pien tulostamisen.
Lue täs­tä lisää.

Suositeltuja tulostimia koneiden tyyppikilville

SMS TAG-ID 2

 • Tulos­ta jopa 104mm levyisesti

 • 300 dpi tulostusresoluutio

 • Tulos­tus­vauh­ti jopa 10cm sivu/s

 • USB & LAN ‑yhteys

Lisää tie­toa

SMS-430

 • Tulos­ta jopa 104 mm levyisesti

 • 300 dpi tulostusresoluutio

 • Auto­maat­ti­nen leikkuri

 • USB & LAN ‑yhteys

Lisää tie­toa

SMS-R1

SMS-R1 tulostin
 • Tulos­ta yli 10 met­rin pituudelta

 • Moni­vä­ri­siä merk­ke­jä ja kylttejä

 • Leik­kaa mihin tahan­sa halut­tuun muotoon

 • Väri­nau­haa sääs­tä­vä teknologia

Lisää tie­toa

TORO

 • Tulos­ta jopa 101mm levyisesti
 • 300 dpi tulostusresoluutio
 • Kul­je­tet­ta­va ja IT-riippumaton
 • USB‑A & USB‑B ‑yhteys
Lisää tie­toa