Laitemerkinnät, sarjanumerolaatat sekä UL- ja CE-merkinnät

Tyyp­pi­kil­piä on saa­ta­vil­la mones­sa eri muo­dos­sa ja koos­sa. Val­mis­ta­ja ja/tai tuo­te­toi­mit­ta­ja on vel­vol­li­nen ilmoit­ta­maan tar­kat tek­ni­set tie­dot sel­keäs­ti jokai­ses­sa konees­sa. Tie­to­jen täy­tyy olla näky­vil­lä ammat­ti­mai­sen ulkoa­sun, huol­lon sekä vaa­di­tun ser­ti­fioin­nin vuoksi.

Ammat­ti­lais­käyt­töön tar­koi­te­tuil­la tulos­tus­rat­kai­suil­lam­me sinun ei tar­vit­se enää hank­kia tyyp­pi­kil­piä kol­man­nel­ta osa­puo­lel­ta. Rebon tulos­ti­mil­la voit hel­pos­ti tulos­taa kes­tä­viä tyyp­pi­kil­piä, lai­te­mer­kin­tö­jä sekä mui­ta tunnistemerkintöjä.

Tulos­ti­miin kuuluu:

  • Mic­ro­soft® ‑ser­ti­fioi­tu suun­nit­te­luoh­jel­mis­to (voit myös käyt­tää omaasi)
  • Asen­nus ja ohjeet
  • 3 vuo­den takuu

Tulos­ti­men käyt­tö­koh­tei­ta voi­vat olla:

Koneiden ja laitteiden CE-merkinnät

Kaik­kien 1.1.1995 jäl­keen mark­ki­noil­le tuo­tu­jen tai käyt­töön otet­tu­jen konei­den tulee nou­dat­taa Kone­di­rek­tii­vi 2006/42/EC:n sään­nök­siä. Direk­tii­vi kos­kee kaik­kia yksit­täin toi­mi­via konei­ta omas­sa käy­tös­sä ja/tai kau­pal­li­ses­sa käy­tös­sä. Direk­tii­vin pii­riin kuu­lu­vat myös käy­te­tyt Euroo­pan talous­a­lu­een (EEA) ulko­puo­lel­ta tuo­dut koneet, muun­ne­tut koneet, jois­sa on eri­lai­sia ris­ke­jä ja vaa­ro­ja kuin alku­pe­räi­ses­sä ver­sios­sa sekä koneet, joi­den käyt­tö­tar­koi­tus poik­ke­aa alkuperäisestä.

Käy­tän­nön esimerkki:
Maa­han­tuo­tu­ja lait­tei­ta Aasias­ta mut­ta muu­tos­ten jäl­keen alku­pe­räis­ten tyyp­pi­kil­pien tek­ni­set tie­dot ja tur­va­sym­bo­lit eivät enää ole ajan­ta­sai­sia. EU:n CE-direk­tii­vien mukaan tie­dot kui­ten­kin vaaditaan.

Seu­raus:
Konei­ta­si ei voi­da toi­mit­taa ennen kuin tilan­ne on korjattu.

Rat­kai­su:
Rebon tulos­ti­mil­la voit hel­pos­ti suun­ni­tel­la ja tulos­taa omat rää­tä­löi­dyt tyyp­pi­kil­vet CE-mer­kin­näl­lä kor­kea­laa­tui­sel­le tar­ra­ma­te­ri­aa­lil­le. Eti­ket­tioh­jel­mis­tos­sam­me on kaik­ki NEN-7010 tur­va­sym­bo­lit, jot­ka voi­daan teh­dä samal­la tulos­ti­mel­la ja valit­se­mal­la­si kie­lel­lä sinun ohjei­de­si mukai­ses­ti. Vaih­da vain mate­ri­aa­lit ja tulosta!

Suo­si­tel­lut mate­ri­aa­lit: PT700 Matt Alu & Puo­li­kiil­tä­vä Alu Polyes­te­ri kor­keal­la adheesiolla.