Tutustu kaikkiin Rebon tarkastus- ja kalibrointi-etikettiratkaisuihin!

Tar­kas­tus- ja kali­broin­ti­mer­kin­nöis­sä on ensi­si­jai­sen tär­keä­tä, että käy­tät kes­tä­viä mate­ri­aa­le­ja, jot­ka kiin­nit­ty­vät hyvin han­ka­lil­le pin­noil­le ja kes­tä­vät sekä kulu­tus­ta että kolhuja.

Tarkastus- ja sertifiointiratkaisut

Tar­kas­tuse­ti­ke­tit, kone­tun­nis­teet, lai­teoh­jeet, ser­ti­fioin­tie­ti­ke­tit – näi­tä kaik­kia voit Rebo Sys­tem. tulos­ti­mel­la tulos­taa itse, aina tar­peen mukaan.

 

Eti­ket­tei­hin on suun­nit­te­lu­vai­hees­sa help­poa sisäl­lyt­tää gra­fiik­kaa ja tuo­da tie­to­ja esim. tie­to­kan­nas­ta. Tie­to­kan­to­jen ja tau­luk­ko­las­ken­taoh­jel­mien hyö­dyn­tä­mi­nen tekee eti­ket­tien tie­to­jen päi­vit­tä­mi­ses­tä ja tulos­ta­mi­ses­ta mel­kein luvat­to­man help­poa. Rebon mate­ri­aa­lien väri- ja laa­tu­va­li­koi­ma on todel­la laa­ja, joten jokai­seen käyt­tö­koh­tee­seen löy­tyy toi­mi­va merkintäratkaisu.

Tarkastusetiketit
Tarkastusetiketti tarrat

Haluat­ko alku­pe­räi­siä pyö­rei­tä muo­toon­lei­kat­tu­ja eti­ket­te­jä vai haluai­sit­ko eti­ket­te­jä oman mal­lin mukaan? Molem­mat vaih­toeh­dot ovat mah­dol­li­sia. Rebol­ta voit hank­kia mit­ta­ti­laus­työ­nä niin yksit­täi­set kap­pa­leet kuin suu­rem­mat­kin sarjat.

Onko sinul­la kysy­myk­siä? Ota yhteyt­tä, ja me autam­me par­haam­me mukaan.

Lisä­tie­to­ja
Pyy­dä ilmai­sia näyt­te