Yhä useam­pi asiak­kaam­me on löy­tä­nyt tien­sä Logis­ti­go Fin­land Oy:n tilois­sa Vaa­ja­kos­kel­la sijait­se­vaan tuo­te­va­ras­toom­me ja sen tilaus­jär­jes­tel­mään. Kii­tok­set — autat­te mei­tä kehit­tä­mään varas­toam­me pal­ve­le­maan tar­pei­tan­ne par­haal­la mah­dol­li­sel­la tavalla!

Jat­kos­sa tulos­ti­mem­me ja tar­vik­keem­me löy­ty­vät siis nopeas­ti ja tehok­kaas­ti varas­tos­tam­me Vaa­ja­kos­kel­ta. Tava­roi­den toi­mi­tus­no­peus paran­tuu toi­min­nan edel­leen kehit­tyes­sä 1–2 arki­päi­vään ja rah­ti­ku­lut asiak­kail­le pie­ne­ne­vät. Kat­so www.rebo.fi, etusi­vun ylä­reu­na, jos­sa ostos­kär­ryn kuva. Jos sinul­la ei ole tun­nuk­sia jär­jes­tel­mään, ota yhteys .

Ter­ve­tu­loa asioimaan!