Tutustu yleisiin terveys‑, turvallisuus- ja ohjetarroihin

Tulos­ti­mil­lam­me voit luo­da hel­pos­ti kes­tä­viä tar­ro­ja teol­li­suu­den käyt­töön. Tar­roi­hin voi lisä­tä teks­tiä, sym­bo­lei­ta, logo­ja ja tur­vaoh­jei­ta.
Ammat­ti­lais­käyt­töön tar­koi­te­tun tar­raoh­jel­mis­tom­me avul­la tie­to­jen, logo­jen ja työ­pii­rus­tus­ten lisää­mi­nen on helppoa.
Ohjel­mis­tos­sa on saa­ta­vil­la myös laa­ja vali­koi­ma eri­lai­sia muo­toi­lu­vaih­toeh­to­ja sekä sym­bo­le­ja, jot­ka voit lisä­tä mihin tahan­sa tarraan.

Voit tulostaa ammattilaiskäytön turvatarrat itse

Tulos­ti­mil­lam­me voit hel­pos­ti ja nopeas­ti luo­da kor­kea­laa­tui­sia tar­ro­ja mones­sa eri muo­dos­sa, väris­sä ja vari­aa­tioil­la. Mate­ri­aa­lim­me ovat laa­duk­kai­ta, ne sopi­vat teol­li­suu­den käyt­töön ja moneen eri käyt­tö­tar­koi­tuk­seen. Meil­lä on muun muas­sa kemi­kaa­le­ja kes­tä­viä väri­nau­ho­ja, jot­ka ovat ihan­teel­li­nen rat­kai­su ympä­ris­töi­hin, jois­sa altis­tu­taan vaa­ral­li­sil­le aineil­le. Tar­roi­hin ja tar­roi­hin voi myös lisä­tä läpi­nä­ky­vän lami­noin­nin, joka on UV-suo­jat­tu ja kes­tää naarmuja.

Nopea, joustava ja helppo

Ohje- ja varoi­tus­tar­ro­jen kans­sa tulee huo­mioi­da muun muassa

 • ohjeistuksen/varoituksen tulee erot­tua visuaalisesti
 • vies­tin tulee olla lyhyt ja selkeä
 • tar­ran tulee olla luet­ta­vis­sa aina
 • tar­ran tulee olla kes­tä­vä

Mate­ri­aa­lim­me ovat kor­kein­ta laa­tua ja saa­ta­vil­la eri väreis­sä. Ota roh­keas­ti yhteyt­tä, niin etsi­tään yhdes­sä par­haim­mat rat­kai­sut sinun projektillesi/tarpeillesi.

Lisä­tie­toa
TILAA NAYTEPAKKAUS
SMS-430 tulostin

Loputtomasti käyttötapoja

Moni­toi­min­nal­li­sel­la SMS-430 tulos­ti­mel­la tai TORO kul­je­tet­ta­val­la tulos­ti­mel­la voit tulos­taa 15–100mm levyi­siä tarroja.
Mikä­li haluat tulos­taa leveäm­piä tar­ro­ja, SMS-900 mah­dol­lis­taa jopa 210mm levyi­set tulosteet.
Kai­kis­sa mai­ni­tuis­sa tulos­ti­mis­sa on auto­maat­ti­nen leik­ku­ri, joka mah­dol­lis­taa tar­ro­jen leik­kaa­mi­sen juu­ri halua­maa­si pituuteen.

Lisä­tie­toa
TILAA NAYTEPAKKAUS
Pyy­dä ilmai­nen näytepakkaus!

Mallipohjat

Tar­raoh­jel­mis­tom­me avul­la voit suun­ni­tel­la omat tar­ra­si. Tar­joam­me kui­ten­kin myös laa­jan vali­koi­man käyt­tö­val­mii­ta mal­li­poh­jia, joi­ta voit hyö­dyn­tää ja rää­tä­löi­dä käyt­töö­si sopivaksi.

 1. Valit­se ja tulos­ta halut­tu mallipohja
 2. Avaa mal­li­poh­ja Nice­La­bel-ohjel­mis­tos­sa ja tee halua­ma­si muutokset
 3. Valit­se tulos­tei­den mää­rä ja tulosta!
Lisä­tie­toa
TILAA NAYTEPAKKAUS

Monikäyttöinen ja tehokas

Mikä­li sinul­la on usei­ta käyt­tö­koh­tei­ta, joi­hin tar­vit­set tar­ro­ja, kai­paat var­mas­ti jous­ta­vuut­ta. Voit vaih­del­la hel­pos­ti toi­min­nal­li­suuk­sien välil­lä valit­se­mal­la jon­kin moni­käyt­töi­sis­tä tulostimistamme.

Tar­ra­tu­los­ti­mil­lam­me voit tulos­taa varoi­tus- ja tur­va­merk­kien lisäk­si myös kaa­pe­li­mer­kin­tö­jä, tun­nis­te­laat­to­ja, tar­kis­tus­tar­ro­ja, kaa­pe­li­koo­dauk­sen mer­kin­tö­jä sekä pal­jon muuta.

Asian­tun­ti­jam­me aut­ta­vat mie­lel­lään sinun tar­pei­sii­si sopi­van tulos­ti­men ja mate­ri­aa­lien valinnassa.

Lisä­tie­toa
TILAA NAYTEPAKKAUS

Valitse tulostin terveys‑, turvallisuus- ja ohjemerkintöjen tulostukseen

SMS-430

 • Tulos­ta jopa 104 mm levyisesti

 • 300 DPI tulostusresoluutio

 • Auto­maat­ti­nen leikkuri

 • USB & LAN ‑yhteys

Lisää tie­toa

TORO

TORO tulostin
 • Tulos­ta jopa 101mm levyisesti

 • 300 DPI tulostusresoluutio

 • Kul­je­tet­ta­va ja IT-riippumaton

 • USB‑A & USB‑B ‑yhteys

Lisää tie­toa

Heräsikö sinulla kysymyksiä tai kaipaatko apua projektin aloittamiseen?
Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

  Etu­ni­mi *
  Suku­ni­mi *
  Yri­tyk­sen nimi
  Säh­kö­pos­tio­soi­te *
  Puhe­lin­nu­me­ro *
  Pos­tio­soi­te
  Vies­ti