Tutustu yleisiin terveys‑, turvallisuus- ja ohjetarroihin

Tulos­ti­mil­lam­me voit luo­da hel­pos­ti kes­tä­viä tar­ro­ja teol­li­suu­den käyt­töön. Tar­roi­hin voi lisä­tä teks­tiä, sym­bo­lei­ta, logo­ja ja tur­vaoh­jei­ta.
Ammat­ti­lais­käyt­töön tar­koi­te­tun tar­raoh­jel­mis­tom­me avul­la tie­to­jen, logo­jen ja työ­pii­rus­tus­ten lisää­mi­nen on helppoa.
Ohjel­mis­tos­sa on saa­ta­vil­la myös laa­ja vali­koi­ma eri­lai­sia muo­toi­lu­vaih­toeh­to­ja sekä sym­bo­le­ja, jot­ka voit lisä­tä mihin tahan­sa tarraan.

Voit tulostaa ammattilaiskäytön turvatarrat itse

Tulos­ti­mil­lam­me voit hel­pos­ti ja nopeas­ti luo­da kor­kea­laa­tui­sia tar­ro­ja mones­sa eri muo­dos­sa, väris­sä ja vari­aa­tioil­la. Mate­ri­aa­lim­me ovat laa­duk­kai­ta, ne sopi­vat teol­li­suu­den käyt­töön ja moneen eri käyt­tö­tar­koi­tuk­seen. Meil­lä on muun muas­sa kemi­kaa­le­ja kes­tä­viä väri­nau­ho­ja, jot­ka ovat ihan­teel­li­nen rat­kai­su ympä­ris­töi­hin, jois­sa altis­tu­taan vaa­ral­li­sil­le aineil­le. Tar­roi­hin ja tar­roi­hin voi myös lisä­tä läpi­nä­ky­vän lami­noin­nin, joka on UV-suo­jat­tu ja kes­tää naarmuja.

Nopea, joustava ja helppo

Ohje- ja varoi­tus­tar­ro­jen kans­sa tulee huo­mioi­da muun muassa

  • ohjeistuksen/varoituksen tulee erot­tua visuaalisesti
  • vies­tin tulee olla lyhyt ja selkeä
  • tar­ran tulee olla luet­ta­vis­sa aina
  • tar­ran tulee olla kes­tä­vä

Mate­ri­aa­lim­me ovat kor­kein­ta laa­tua ja saa­ta­vil­la eri väreis­sä. Ota roh­keas­ti yhteyt­tä, niin etsi­tään yhdes­sä par­haim­mat rat­kai­sut sinun projektillesi/tarpeillesi.

Li