NiceLabel PowerForms Desktop

Yksinkertaista etikettien tulostusprosessia

Power­Forms Desk­top ‑ohjel­mal­la suun­nit­te­let vii­va­koo­die­ti­ket­te­jä ja luot vir­heet­tö­miä tulostussovelluksia.

Sen avul­la mukau­tat käte­väs­ti tulos­tus­käyt­tö­liit­ty­män yri­tyk­se­si tar­pei­siin sopi­vak­si. Rää­tä­löi­dyt rat­kai­sut mini­moi­vat manu­aa­li­sen tie­to­jen­syö­tön tar­peen, vähen­tä­vät inhi­mil­li­siä vir­hei­tä ja tehos­ta­vat työskentelyä.

Kehi­tä luo­tet­ta­via vii­va­koo­di­tu­los­tus­so­vel­luk­sia ilman ohjelmointia.

Lataa kokei­lu­ver­sio
Tilaa
NiceLabel PowerForms Desktop
Omi­nai­suu­det
Videot
Ladat­ta­vat ohjelmat
Express Wizard

Ei enää virheitä etikettien tulostuksessa

Valit­se tie­dot tie­to­kan­nas­ta, tar­kis­ta eti­ket­ti esi­kat­se­lus­sa, var­mis­ta että tulos­tin on val­mii­na, ja tulos­ta etiketit.

 • Ota käyt­töön tiu­kat syö­te­tyn tie­don tar­kas­tus­kri­tee­rit ja vähen­nä näp­päi­ly­vir­heis­tä joh­tu­via vää­riä tietoja.
 • Estä tulos­tus, kun tulos­tin on vika­ti­las­sa ja väl­tä siten tur­hia vir­he­tu­los­tei­ta ja tuplasarjanumeroita.
 • Tulos­tuk­sen esi­kat­se­lu näyt­tää reaa­lia­jas­sa mil­tä tule­va eti­ket­ti näyt­tää sitä mukaa kun lisäät sii­hen tietoja.

Yksinkertaista tulostamista kosketusnäyttösovelluksilla

Kos­ke­tus­näyt­tö­so­vel­luk­set lisää­vät käyt­tö­mu­ka­vuut­ta ja tuot­ta­vuut­ta. Yksin­ker­tai­set visu­aa­li­set vali­kot aut­ta­vat käyt­tä­jää tulos­ta­maan nopeam­min ja vähen­tä­mään virheitä.

Kos­ke­tus­näyt­tö­so­vel­lus­ten etuja:

 • Pois­taa hitaan ja vir­healt­tiin näp­päi­mis­tö­tie­don­syö­tön tarpeen.
 • Yleis­maa­il­mal­li­siin kuvak­kei­siin perus­tu­va käyt­tö­liit­ty­mä, jota ei tar­vit­se kääntää
 • Käyt­tö ei edel­ly­tä kou­lu­tus­ta, erin­omai­nen yri­tyk­sis­sä, jois­sa on hen­ki­lö­kun­ta vaih­tuu usein tai jois­sa on pal­jon kausityöntekijöitä.
 • Vähen­tää vial­li­ses­ta näp­päi­mis­tös­tä tai hii­res­tä joh­tu­vaa seisokkiaikaa.
Yksinkertaista tulostamista kosketusnäyttösovelluksilla
Lisää tuottavuutta

Lisää tuottavuutta

Hel­po­ta työn­te­ki­jöit­te­si työ­tä. Muok­kaa sovel­lus yri­tyk­se­si ja ohjel­man käyt­tä­jien tar­pei­siin. Power­Forms tar­jo­aa käyt­töön juu­ri niin pal­jon eri­lai­sia toi­min­to­ja kuin käyt­tä­jä haluaa.

 • Esi­kat­se­le ja tulos­ta monia eti­ket­te­jä yhdel­tä lomakkeelta.
 • Anna tie­to­kan­nan vali­ta auto­maat­ti­ses­ti eti­ket­ti­mal­lit tie­tyil­le tietueille.
 • Raken­na uudel­leen­käy­tet­tä­viä ala­va­li­koi­ta, jois­sa työ­oh­jeet, tulos­ti­men puh­dis­tus­oh­jeet ja tuki­vin­kit pysy­vät tallessa.

Minimoi manuaalisen tietojensyötön tarve

Integroi tuo­tan­to­lait­teet ja ohjel­mis­tot, ja käy­tä eti­ket­te­jä var­ten dataa ulkoi­sis­ta läh­teis­tä. Voit jopa välit­tää datan mui­hin yri­tyk­sen jär­jes­tel­miin joka ker­ta tulos­taes­sa­si. Yhdis­tä hel­pos­ti vii­va­koo­din­lu­ki­joi­hin, vaa­koi­hin, PLC-lait­tei­siin, tulos­tusappli­kaat­to­rei­hin ja mui­hin laitteistoihin.

 • Hal­lit­se ja val­vo tuo­tan­to­lait­tei­den reaa­liai­kais­ta tilaa.
 • Lue ja kirjoita/syötä dataa myös muis­ta yri­tyk­sen järjestelmistä.
 • Monia tapo­ja yhdis­tää: RS232, TCP/IP, web-pal­ve­lut, SQL-kyse­ly ja rää­tä­löi­ty skriptaus.
Minimoi manuaalisen tietojensyötön tarve
Aan de slag!

Vähennä kustannuksia

Power­Forms-ohjel­mal­la luot sovel­luk­sia nopeam­min kuin komen­to­kie­lil­lä, kuten C# tai VB.NET. Siten Power­Forms las­kee sovel­lus­ke­hi­tyk­sen kus­tan­nuk­sia sekä käyt­töön­ot­toon kulu­vaa aikaa.

 • Käte­väl­lä raa­haa-ja-pudo­ta ‑toi­min­nol­la pys­tyt luo­maan vakai­ta sovel­luk­sia ilman koodausvirheitä.
 • Muut­kin kuin ohjel­moi­jat voi­vat luo­da sovelluksia
 • Suun­nit­te­le omat tulos­tus­so­vel­luk­se­si aivan kuten suun­nit­te­let omat etikettisikin
 • Luo sovel­luk­sia eti­ket­tien tulos­ta­mi­seen, tie­to­kan­to­jen hal­lin­taan ja tiedonkeruuseen.

Videot

NiceForms basics 1
NiceForms basics 2
Edistyneitä NiceForms sovelluksia

Ladattavat ohjelmat

Onko sinulla kysymyksiä tai haluatko antaa palautetta? Täytä allaoleva lomake.

  Yri­tyk­sen nimi *
  Nimi *
  Säh­kö­pos­tio­soi­te *
  Puhe­lin­nu­me­ro *
  Pos­tio­soi­te *
  Olen kiin­nos­tu­nut *
  Vies­ti

  Lisää etikettiohjelmistoja