NiceLabel Designer Standard

Helpoin tapa yhdistää etikettien suunnittelu valmiiden olemassaolevien tietokantojen kanssa

Nice­La­bel Desig­ner Stan­dard tekee vii­va­koo­die­ti­ket­tien suun­nit­te­lus­ta hel­pom­paa kuin koskaan.

Yhdis­tä jo ole­mas­sao­le­vaan tie­to­kan­taa­si – väl­tät vir­hei­tä, kah­teen ker­taan teke­mis­tä ja sääs­tät aikaa.

Lataa kokei­lu­ver­sio
Tilaa
NiceLabel Designer Standard
Omi­nai­suu­det
Videot
Ladat­ta­vat ohjelmat
Barcode Wizard - Suunnittele ammattimaisia viivakoodietikettejä helposti ja näppärästi

Suunnittele ammattimaisia viivakoodietikettejä helposti ja näppärästi

Nice­La­bel Desig­ner Stan­dard ohjel­mis­ton Wizard-apu­rit ohjaa­vat eti­ket­tien suun­nit­te­lus­sa, ne muun muas­sa aut­ta­vat yhdis­tä­mään val­mii­siin tietokantoihisi.

 • Label wizard ‑apu­ri aut­taa sinua luo­maan uuden, tai käyt­tä­mään val­mis­ta etikettipohjaa
 • Data­ba­se wizard ‑apu­ri aut­taa sinua yhdis­tä­mään OLE/ODBC ‑tie­to­kan­toi­hin
 • Object wizard ‑apu­rit ohjaa­vat sar­ja­nu­me­roi­den, kehot­tei­den, päivämäärä/aika ‑lei­mo­jen, lin­ki­tet­ty­jen kent­tien ja lausek­kei­den kanssa
 • Barco­de wizard ‑apu­rit aut­ta­vat sinua luo­maan eri­lai­sia vii­va­koo­de­ja, kuten esi­mer­kik­si GS1-128

Helppoa etikettien tulostusta

Desig­ner Stan­dard ‑ohjel­mis­to sisäl­tää moduu­le­ja, jot­ka hel­pot­ta­vat ja nopeut­ta­vat tulos­ta­mis­ta. QuickPrint aut­taa käyt­tä­jiä valit­se­maan oikean­lai­sen eti­ket­ti­poh­jan. NicePrint puo­les­taan tar­jo­aa help­po­käyt­töi­sen käyt­tö­liit­ty­män tie­to­jen­syöt­töön, jot­ta ei tar­vit­si­si käyt­tää eril­lis­tä suunnitteluohjelmaa.

 • Ei enää vahin­gos­sa teh­ty­jä muu­tok­sia etikettipohjiin
 • Kaik­ki tar­vit­ta­va käte­väs­ti yhdel­lä näytöllä
 • Reaa­liai­kai­nen tulos­tuk­sen esi­kat­se­lu mini­moi virheet
 • Tulos­ta niin monel­la tulos­ti­mel­la kuin haluat
QuickPrint
Uw database

Yhdistä olemassaoleviin tietokantoihisi

Sinul­la on eti­ket­tien tie­dot jo tal­le­tet­tu­na tie­to­kan­nas­sa – mik­set siis käyt­täi­si nii­tä suo­raan hyväk­se­si eti­ket­tien teossa?

Sen sijaan että suun­nit­te­li­sit vinon pinon lähes saman­lai­sia eti­ket­ti­poh­jia, suun­nit­te­le vain muu­ta­ma poh­ja ja yhdis­tä ne tie­to­kan­nas­sa­si ole­viin tie­toi­hin. OLE/ODBC ‑tuen avul­la pys­tyt yhdis­tä­mään Nice­La­bel Desig­ner Stan­dard ‑ohjel­maan tie­to­ja lähes kai­kis­sa tiedostomuodoissa.

 • Väl­tä tie­to­jen tupla­syöt­töä ja ‑tal­len­nus­ta käyt­tä­mäl­lä jo ole­mas­sao­le­vaa dataa
 • Suun­nit­te­le vähem­män eti­ket­ti­poh­jia ja työ sujuu nopeammin
 • Yhte­näis­tä eti­ket­ti­mal­lit, jot­ta eti­ket­ti­poh­jia oli­si hel­pom­pi hal­li­ta ja muokata
 • Vähen­nä suun­nit­te­lu- ja tulostusvirheitä
 • Unoh­da manu­aa­li­nen tie­to­jen syöt­tö ja tulos­ta tehokkaammin

Luo yhteenlinkitettyjä muuttujia helposti

Desig­ner Stan­dard tukee sar­ja­nu­me­roi­ta, kehot­tei­ta, päi­vä­mää­rä/ai­ka-lei­mo­ja, lin­ki­tet­ty­jä kent­tiä, lausek­kei­ta ja tietokantoja.

Lausek­keet anta­vat mah­dol­li­suu­den kyt­keä peräk­käin (lin­kit­tää yhteen) ja mani­pu­loi­da kent­tiä, ja luo­da yhdistelmä/komposiitti muut­tu­jia kuten esi­mer­kik­si sarjanumeroita.

Variabelen

Videot

Pikatulostus
Muokattavat kentät
Lyhyt oppimäärä tietokannoista

Ladattavat ohjelmat

Onko sinulla kysymyksiä tai haluatko antaa palautetta? Täytä allaoleva lomake.

  Yri­tyk­sen nimi *
  Nimi *
  Säh­kö­pos­tio­soi­te *
  Puhe­lin­nu­me­ro *
  Pos­tio­soi­te *
  Olen kiin­nos­tu­nut *
  Vies­ti

  Lisää etikettiohjelmistoja