NiceLabel Designer Pro

Ammattimainen tapa luoda virheettömiä, standardien mukaisia etikettejä

Nice­La­bel Desig­ner Pro tar­jo­aa kaik­ki lay­out- ja data-omi­nai­suu­det, joi­ta tar­vit­set laa­duk­kai­den eti­ket­tien suun­nit­te­luun ja vir­heet­tö­mään tulostamiseen.

Tulos­tus­lo­ki ja käyt­töön vaa­dit­ta­va sala­sa­na takaa­vat tie­to­tur­van sekä täy­den kir­jaus­ket­jun tulos­te­tuis­ta etiketeistä.

Lataa kokei­lu­ver­sio
Tilaa
NiceLabel Designer Pro
Omi­nai­suu­det
Videot
Ladat­ta­vat ohjelmat
NiceLabel Designer Pro Tools

Kaikki ominaisuudet, joita tarvitset standardien mukaisten etikettien suunnitteluun

Nice­La­bel Desig­ner Pro ‑ohjel­mas­sa on kaik­ki lay­out- ja data-omi­nai­suu­det, joi­ta tar­vit­set teol­li­suus-stan­dar­dien mukais­ten eti­ket­tien suun­nit­te­luun. Unico­de-tuen ansios­ta voit suun­ni­tel­la moni­kie­li­siä etikettejä.

 • Sisäl­tää uusim­mat ase­tus­ten mukai­set etikettimallit
 • Tukee yli 70 vii­va­koo­di­tyyp­piä (line­aa­ri­nen, 2D ja yhdistelmät)
 • Ammat­ti­mai­set aset­te­lu­mah­dol­li­suu­det – teks­ti­muo­toi­lut, kaa­re­va teks­ti, kap­pa­le­ja­ko, vii­va­tyy­lit, suh­teel­li­nen aset­te­lu jne.
 • RFID-tun­nis­te ‑tuki

EasyForms – yksinkertaista ja virheetöntä tulostamista

Easy­Forms-toi­min­to tekee eti­ket­tien tulos­ta­mi­ses­ta todel­la help­poa ja yksin­ker­tais­ta – kaik­ki tar­vit­ta­va on yhdel­lä lomak­keel­la. Jos tavoit­tee­na­si on vält­tää vir­hei­tä tulos­tet­taes­sa, Easy­Forms aut­taa – vähem­män monen eri eti­ket­tien suun­nit­te­luoh­jel­man tai usean eri ikku­nan käy­tös­tä joh­tu­via tie­don­syöt­tö­vir­hei­tä, eti­ket­tien pai­no­vir­hei­tä ja sar­ja­nu­me­roi­den kahdentumisia.

 • Easy­Forms luo auto­maat­ti­ses­ti tulos­tus­lo­mak­keen jokai­ses­ta suun­nit­te­le­mas­ta­si etiketistä
 • Mukau­ta Easy­Forms-ohjel­man lay­out omaan käyt­töö­si sopi­vak­si käden käänteessä
 • Lisää tulos­tus­lo­mak­kee­seen gra­fiik­kaa, logo­ja ja link­ke­jä internet-sivuille
 • Suu­ren­na lomak­keen osia yhteen­so­pi­vik­si kos­ke­tus­näyt­töä varten
Designer Pro
NiceLabel Designer Pro tietokanta

Käytä työssäsi suuria tietokantoja

Eti­ket­tiä var­ten tar­vit­se­ma­si tie­to­han on jo val­miik­si tal­len­net­tu­na johon­kin tie­to­kan­taan, joten mik­set käyt­täi­si sitä suo­raan hyväk­se­si? Sen sijaan että suun­nit­te­li­sit vinon pinon lähes saman­lai­sia eti­ket­ti­poh­jia, suun­nit­te­le vain muu­ta­ma poh­ja ja hae nii­hin tie­dot val­miis­ta tietokannasta.

 • Yhdis­tä kah­den tai useam­man tau­lun tie­dot käyt­tä­mäl­lä Joins-toimintoa
 • Hae gra­fiik­kaa tie­to­kan­nan ”blob”-kentistä
 • Navi­goi tie­to­kan­nas­sa ja esi­kat­se­le eti­ket­tiä jo suunnitteluvaiheessa

Luo yksinkertaisesti monimutkaisiakin muuttujia

Muut­tu­va tie­to voi­daan hakea niin mones­ta läh­tees­tä kuin on tar­peen. Täy­si sar­ja­nu­me­roin­ti mukaan lukien ei-desi­maa­li­set sar­ja­nu­me­rot, mukau­te­tun vii­va­koo­din tar­kis­tus­nu­me­rot, glo­baa­lit muut­tu­jat, suo­da­tus­mas­ki, päi­vä­mää­rä- ja aika­las­ken­ta ja skrip­taa­mi­nen aut­ta­vat sinua luo­maan moni­mut­kai­sia muuttujia.

NiceLabel Designer Pro - Luo yksinkertaisesti monimutkaisiakin muuttujia

Videot

Etikettisuunnittelun perusteet
Web-seminaari: Etikettisuunnittelu
Pikakatsaus tietokantoihin

Ladattavat ohjelmat

Onko sinulla kysymyksiä tai haluatko antaa palautetta? Täytä allaoleva lomake.

  Yri­tyk­sen nimi *
  Nimi *
  Säh­kö­pos­tio­soi­te *
  Puhe­lin­nu­me­ro *
  Pos­tio­soi­te *
  Olen kiin­nos­tu­nut *
  Vies­ti

  Lisää etikettiohjelmistoja