NiceLabel Designer Express

Edullisin tapa tulostaa etikettejä tietokannasta

Suun­nit­te­le vii­va­koo­die­ti­ket­te­jä käden kään­tees­sä Rebon help­po­käyt­töi­sel­lä eti­ket­tien suunnitteluohjelmalla.

Käy­tä Mic­ro­soft Exce­liä poh­jal­la tie­to­kan­ta­na, etkä tar­vit­se niin pal­jon aikaa suun­nit­te­luun ja vii­va­koo­di­for­maat­tien hallintaan.

Lataa kokei­lu­ver­sio
Tilaa
NiceLabel Designer Express
Omi­nai­suu­det
Videot
Ladat­ta­vat ohjelmat
Express Wizard

Luo viivakoodietikettejä helposti

Desig­ner Express ‑apu­rit aut­ta­vat sinua suun­nit­te­lus­sa. Pää­set tulos­ta­maan val­mii­ta eti­ket­te­jä muu­ta­mas­sa minuutissa!

 • Käy­tä apu­ria luo­dak­se­si uusia eti­ket­ti­poh­jia, tai käy­tä val­mii­ta etikettipohjia
 • Objek­tia­pu­rei­hin kuu­luu las­ku­rei­ta, kehot­tei­ta ja päivämäärä/aika ‑lei­mo­ja
 • Yhdis­tä Excel-tau­lu­koi­hin ’Data­ba­se Wizard’ tie­to­kan­ta-apu­rin avulla
 • Luo ja kon­fi­gu­roi vii­va­koo­de­ja ’Barco­de Wizard’ vii­va­koo­dia­pu­rin avulla
 • ’Grap­hic Wizard’ ‑apu­rin avul­la pää­set hyö­dyn­tä­mään val­ta­vaa ClipArt-kirjastoa

Yksi etikettimalli, monta tuotetta

MS Excel on sinul­le jo tut­tu, joten mik­set käyt­täi­si sitä hyväk­se­si eti­ket­tien teos­sa? Sen sijaan että loi­sit kym­me­nen saman­lais­ta vii­va­koo­die­ti­ket­tiä, suun­nit­te­le vain yksi ja lisää sii­hen kym­me­nen riviä tau­luk­kooh­jel­man dataa.

 • Suun­nit­te­le vähem­män eti­ket­ti­poh­jia ja ete­ne tulos­ta­mi­seen nopeammin
 • Hal­lin­noi eti­ket­tie­si tie­to­ja hel­pom­min taulukkolaskentaohjelmassa
 • Tee yllä­pi­dos­ta nopeam­paa yhden­mu­kais­ta­mal­la mallit
 • Vähen­nä suun­nit­te­lu- ja tulostusvirheitä
 • Tulos­ta tehok­kaam­min vähen­tä­mäl­lä tulos­tuk­sen­ai­kais­ta tietojensyöttöä
Express Wizard
NiceLabel Designer Express - Kaikki mitä tarvitset päästäksesi alkuun

Kaikki mitä tarvitset päästäksesi alkuun

Desig­ner Express on erin­omai­nen rat­kai­su yksin­ker­tai­siin eti­ke­töin­ti­tar­pei­siin. Sii­hen sisäl­ty­vät kaik­ki ylei­sim­mät 1D, 2D ja yhdistelmäviivakoodit.

 • Mukau­tu­vat teks­ti- ja vii­va­koo­di­ken­tät tuke­vat tie­to­kan­to­ja, kehot­tei­ta, las­ku­rei­ta ja päi­vä­mää­rä/ai­ka-lei­mo­ja
 • Yli 60 eri­lais­ta viivakoodityyppiä
 • Laa­ja vali­koi­ma graa­fi­sia objekteja
 • Tukee mukau­tu­via kent­tiä ja tulos­ti­men sisäi­siä muuttujia

Videot

Etikettisuunnittelun perusteet
Web-seminaari: Etikettisuunnittelu
Muokattavat kentät

Ladattavat ohjelmat

Onko sinulla kysymyksiä tai haluatko antaa palautetta? Täytä allaoleva lomake.

  Yri­tyk­sen nimi *
  Nimi *
  Säh­kö­pos­tio­soi­te *
  Puhe­lin­nu­me­ro *
  Pos­tio­soi­te *
  Olen kiin­nos­tu­nut *
  Vies­ti

  Lisää etikettiohjelmistoja