NiceLabel Control Center Pro

Pidä kokonaisuus hallinnassa

Nice­La­bel Cont­rol Cen­ter Pro ‑ohjel­mis­ton avul­la pidät hal­lin­nas­sa kaik­ki eti­ke­töin­nin aspek­tit – tur­val­li­suus­nä­kö­koh­dat, eti­ket­ti­suun­nit­te­lun, tulos­tus­lo­kit, uusin­ta­pai­nok­set ja tark­kai­lun. Nice­La­bel Cont­rol Cen­ter Pron avul­la on help­po nou­dat­taa alan stan­dar­de­ja. Se val­voo eti­ke­töin­tiym­pä­ris­töä ja aut­taa vas­taa­maan nopeas­ti muut­tu­viin eti­ke­töin­ti tarpeisiin.

Tilaa
NiceLabel Control Center Pro

Etikettien suunnittelu, tulostus ja hallinta kasvaville yrityksille

Nice­La­bel Cont­rol Cen­ter Pro ‑ohjel­mis­ton avul­la voi luo­da tur­val­li­sen, luo­tet­ta­van ja tehok­kaan eti­ke­töin­ti­jär­jes­tel­män sel­lai­sis­sa­kin yri­tyk­sis­sä, jois­sa useat käyt­tä­jät teke­vät eti­ket­te­jä. Kes­ki­tet­ty eti­ket­ti­poh­ja­va­ras­to, roo­lei­hin perus­tu­vat käyt­tö­oi­keu­det ja mukau­te­tut tulos­tus­so­vel­luk­set suo­ra­vii­vais­ta­vat eti­ket­ti­suun­nit­te­lua, estä­vät tulos­tus­vir­hei­tä ja luvat­to­mia muu­tok­sia etiketeissä.

NiceLabel Control Center

Minimoi riskit valvomalla etiketöintiprosessia ja virtaviivaistamalla turvallisuuskysymykset

Nice­La­bel Cont­rol Cen­ter Pro käyt­tää kes­ki­tet­tyä tie­to­kan­to­jen raa­ka-arkis­toa, johon pää­sy perus­tuu mää­ri­tel­tyi­hin käyt­tä­jä­roo­lei­hin. Jae­tul­la verk­koa­se­mal­la on aina vaa­ra­na, että joku käyt­tä­jis­tä tekee tahal­laan tai vahin­gos­sa luvat­to­mia muu­tok­sia. Cont­rol Cen­ter tar­jo­aa tur­val­li­sen rat­kai­sun eti­ket­ti­poh­jien suun­nit­te­luun, säi­lyt­tä­mi­seen ja hal­lin­noin­tiin. Näi­den tur­val­li­suus­nä­kö­koh­tien huo­mioo­not­ta­mi­nen takaa eti­ket­tien tasai­sen, kor­kean laa­dun ja tehok­kaan työs­ken­te­lyn, sekä mini­moi vir­hei­den mah­dol­li­suu­den – oli­vat ne sit­ten tahal­li­sia tai tahattomia.

NiceLabel Control Center

Keskitä valvonta, eliminoi virheet ja virtaviivaista etiketöinti

Control Center – hallintamoduuli

NiceLabel Control Center

Onko sinulla kysymyksiä tai haluatko antaa palautetta? Täytä allaoleva lomake.

  Yri­tyk­sen nimi *
  Nimi *
  Säh­kö­pos­tio­soi­te *
  Puhe­lin­nu­me­ro *
  Pos­tio­soi­te *
  Olen kiin­nos­tu­nut *
  Vies­ti

  Lisää ohjelmistoja