NiceLabel Automation Easy

Automatisoi ja hallitse etikettien tulostusta olemassaolevista järjestelmistäsi käsin

Nice­La­bel Auto­ma­tion Easy on hel­poin tapa ottaa käyt­töön tark­ka ja yhden­mu­kai­nen eti­ket­ti­tu­los­tus ilman hin­ta­via rää­tä­löi­ty­jä ohjelmistoja.

Yhdis­tä vain eti­ket­ti­tu­los­ti­me­si käy­tös­sä ole­viin ohjel­mis­toi­hin ja lait­tei­siin. Eril­lis­tä mukaut­ta­mis­ta ja ohjel­moin­tia ei tarvita.

Lähe­tä val­mii­na ole­vat eti­ket­tien tie­dot Nice­La­bel Auto­ma­tion Easy ‑ohjel­maan. Se poi­mii eti­ket­tiin tule­vat tie­dot, sovit­taa sen eti­ket­ti­poh­jaan ja tulos­taa vali­tul­le tulostimelle.

Lataa kokei­lu­ver­sio
Tilaa
NiceLabel Automation Easy
Omi­nai­suu­det
Videot
Ladat­ta­vat ohjelmat
Express Wizard

Tulosta viivakoodietikettejä näppärästi käytössäsi olevasta sovelluksesta

Yri­tys­ten jär­jes­tel­mät eivät yleen­sä juu­ri tue eti­ket­ti­tu­los­ti­mia, vaan käyt­tä­jän pitää koo­da­ta eti­ke­tit tulos­ti­men käyt­tä­mäl­lä komen­to­kie­lel­lä tai käyt­tää jota­kin font­tia vii­va­koo­din sijas­ta. Tämä on han­ka­laa ja moni­mut­kais­ta, kal­lis­ta yllä­pi­tää ja lisäk­si rajoit­taa toi­min­nal­li­suut­ta. Nice­La­bel Auto­ma­tion Easy tar­jo­aa hel­pom­man tavan:

 • Suun­nit­te­le eti­ket­ti­poh­jia ammat­ti­mai­sel­la suun­nit­te­luoh­jel­mal­la – yksin­ker­tai­ses­ti ”drag-and-drop”, raa­haa ja pudota.
 • Vähem­män eti­ket­ti­mal­le­ja – voit käyt­tää val­mii­ta eti­ket­ti­poh­jia yli 2500 eri val­mis­ta­jien tulostinmallissa.
 • Paran­na tulos­ti­me­si suo­ri­tus­ky­kyä ilman koo­daus­ta tai muokkausta.
 • Ota het­kes­sä käyt­töö­si tulos­tus­jär­jes­tel­mä, joka on käy­tän­nös­sä kat­soen huoltovapaa.

Vähennä inhimillisiä virheitä ja lisää asiakastyytyväisyyttä

Kun käyt­tä­jä syöt­tää vir­heel­lis­tä tie­toa tai valit­see vää­rän eti­ket­ti­poh­jan, yri­tyk­sel­le­si saat­taa koi­tua ikä­viä seu­rauk­sia kuten vää­rään paik­kaan toi­mi­tet­tu­ja tuot­tei­ta, vir­heel­li­siä inven­taa­rio­tie­to­ja, sak­ko­ja tai tyy­ty­mät­tö­miä asiak­kai­ta. Tulos­ta­mal­la Auto­ma­tion Easy ‑ohjel­mal­la val­mii­na ole­via tie­to­ja hyväk­si käyttäen:

 • Pois­tat tie­to­jen käsi­syö­tön ja eril­lis­ten sovel­lus­ten tarpeen.
 • Käy­tät alku­pe­räis­tä dataa, joka on jo val­miik­si yri­tyk­se­si tiedostoissa.
 • Vähen­nät käyt­tä­jien lisä­kou­lu­tuk­sen tarvetta.
NiceLabel Automation Easy - Automatisoi!
Nopea käyttöönotto ilman nykyisten sovellusten muokkaamista

Nopea käyttöönotto ilman nykyisten sovellusten muokkaamista

Aloi­ta tulos­ta­mi­nen hake­mal­la eti­ke­tin tie­dot val­miis­ta eti­ket­ti­tie­dos­tos­ta, uute­na data­na tie­to­kan­nas­ta, TCP/IP pyyn­nöl­lä tai RS232-sar­ja­por­tin kaut­ta. Nice­La­bel Auto­ma­tion Easy ‑ohjel­mas­sa on teho­kas tie­to­jen poi­min­ta työ­ka­lu, joka map­paa tie­dot, eikä sinun tar­vit­se muo­ka­ta käy­tös­sä ole­vaa sovellusta.

Auto­ma­tion Easy ‑ohjel­mis­toon kuuluu:

 • Tie­dos­to, tie­to­kan­ta TCP/IP ja RS232 trigger
 • CSV-apu­ri perus-CSV-teks­ti­tie­dos­to­jen nope­aan ja help­poon mappaukseen.
 • Help­po­käyt­töi­nen graa­fi­nen map­paus­ko­ne, jon­ka avul­la voit käyt­tää mitä tahan­sa legacy-jär­jes­tel­mien tiedostomuotoa.

Tulosta automaattisesti vaaoista, PLC-laitteilta ja viivakoodinlukijoista.

Yhdis­tä eti­ket­ti­tu­los­ti­met tuo­tan­to­lait­tei­siin Nice­La­bel Auto­ma­tion Easyn avul­la. Lait­teet voi­vat lähet­tää dataa RS232- tai TCP/IP-pro­to­kol­lan kaut­ta, mikä pois­taa manu­aa­li­sen tie­to­jen­syö­tön tar­peen. Käy­tä työn­ku­lun tapah­tu­maa (kuten vii­va­koo­din skan­naa­mi­nen tai laa­ti­kon pun­nit­se­mi­nen) ottaak­se­si auto­maat­ti­ses­ti käyt­töön etikettitulostuksen.

Auto­ma­tion Easy ‑ohjel­man kans­sa käy­tet­tä­viä laitteita:

 • Vii­va­koo­din­lu­ki­jat
 • Vaa’at
 • PLC-lait­teet (Pro­gram­mable Logic Controllers)
Automatic printing
NiceLabel Automation Enterprise

NiceLabel Automation Enterprise

Nice­La­bel Auto­ma­tion Enterpri­se on suun­ni­tel­tu yhdis­tä­mään tar­ra- ja eti­ket­ti­tu­los­tus SAP:n, Oraclen ja mui­den joh­ta­vien yri­tys­so­vel­lus­ten kans­sa. Monet maa­il­man suu­rim­mis­ta orga­ni­saa­tiois­ta luot­ta­vat Nice­La­bel-ohjel­mis­toi­hin, kun ne halua­vat pitää eti­ke­tit ja brän­din yhden­mu­kai­si­na, tulos­taa sään­nös­ten mukai­sia eti­ket­te­jä tur­val­li­ses­ti ja keskitetysti.

Nice­La­bel Auto­ma­tion Enterpri­se aut­taa yri­tyk­siä mak­si­moi­maan toi­mi­tus­ket­jun tehok­kuu­den, leik­kaa­maan kus­tan­nuk­sia ja tar­joa­maan entis­tä parem­min asia­kas­läh­töis­tä pal­ve­lua. Nice­La­bel Auto­ma­tion Enterpri­se ‑ohjel­mis­toa voi käyt­tää kaik­kien tulos­tin­ten kans­sa, mikä tekee sii­tä erit­täin edul­li­sen vaih­toeh­don yri­tyk­sen tar­ra- ja eti­ket­ti­tu­los­tuk­sen automatisointiin.

NiceLabel Automation Pro

Auto­ma­tion Pro tar­jo­aa kes­ki­te­tyn eti­ket­ti­tu­los­tusym­pä­ris­tön, joak voi­daan hel­pos­ti integroi­da yri­tyk­sen kes­kei­siin jär­jes­tel­miin ilman muok­kaus­ta. Tar­ra­tu­los­tuk­sen auto­ma­ti­soin­ti lisää tehok­kuut­ta, joh­don­mu­kai­suut­ta ja näky­vyyt­tä, samal­la kun se mini­moi yllä­pi­don ja tuen kus­tan­nuk­sia. Nice­La­bel Auto­ma­tion Pro ‑ohjel­mis­toa voi käyt­tää kaik­kien tulos­tin­ten kans­sa, mikä tekee sii­tä erit­täin edul­li­sen vaih­toeh­don yri­tyk­sen tar­ra- ja eti­ket­ti­tu­los­tuk­sen automatisointiin.

NiceLabel Automation Pro

Videot

Etikettisuunnittelun perusteet
Web-seminaari: Etikettisuunnittelu
Muokattavat kentät

Ladattavat ohjelmat

Onko sinulla kysymyksiä tai haluatko antaa palautetta? Täytä allaoleva lomake.

  Yri­tyk­sen nimi *
  Nimi *
  Säh­kö­pos­tio­soi­te *
  Puhe­lin­nu­me­ro *
  Pos­tio­soi­te *
  Olen kiin­nos­tu­nut *
  Vies­ti

  Lisää etikettiohjelmistoja