LockOut/TagOut on työmaatoimintaan, kone- ja tehdasseisokkeihin liittyvien onnettomuusriskien hallintaa

 • vaaraa aiheuttavan energian poiskytkemistä salpaamalla ja erityisin varmistuslukituksin (=LockOut)
 • henkilöstövahinkojen synnyn estämistä varoittamalla ja ohjeistamalla merkintöjen avulla (= TackOut)
Lakiperusteet
Standardi
KOULUTUS
VARUSTEET
Luokitus
Tarkistuslista
FlexiSIGN

LAKIPERUSTEET

EU-direktiivi 89/655 (mm) sisältää säädöksiä ja määräyksiä, jotka koskevat kaikkien koneiden ja laitteiden energialähteiden sulkemista huollon tai korjauksen ajaksi.

§ 2.14: Jokaisen työlaitteen tulee olla varustettu helposti tunnistettavalla poiskytkennällä energialähteestä ja jälleenkytkennän tulee tapahtua työnsuorittajan kannalta riskittömästi.

§ 2.15: Työlaitteet (työkoneet) on varustettava työnsuorittajan kannalta tarpeellisilla varoituskilvillä ja muilla riittävillä varoitusmenetelmillä.

Lockout/Tagout koneissa ja laitteissa esimerkiksi tehdasseisokkien aikana:

EU:n konedirektiivi 98/37 EY
Suomessa Valtioneuvoston päätös 1314/94
Käyttöpäätös Vnp 856/98 22§

 

LockOut/TagOut varmistuslukituksesta / tunnistuksesta on huolehdittava koneissa ja laitteissa seisokkien ja alasajon aikana.

 

Standardissa SFS-EN-1037 käsitellään odottamattoman käynnistyksen estämistä tarkemmin.

LockOut / TagOut standardi

Standardin mukainen toiminta on suunniteltu estämään koneiden tai laitteistojen odottamattomia käynnistyksiä tai energian vapauttamista huolto- ja korjaustöiden aikana, jolloin työntekijän onnettomuusriski on normaalia korkeampi.

Milloin:

 • Kun työnsuorittajan on poistettava tai ohitettava turvalaite tai muu varmistuslaite huolto- ja korjaustyön aikana.
 • Kun koneen tai laitteiston käyttö aiheuttaa vaaravyöhykkeen tai riskialueen.
 • Kun työn suorittajan on sijoitettava mikä tahansa ruumiinjäsen koneiston tai laitteiston sisään tai vaikutusalueelle, jossa työ tosiasiallisesti suoritetaan.

Päivittäiset normaalit työkaluvaihdot, säädöt ja muut pienemmät huoltotoimenpiteet tuotannossa eivät kuulu LockOut/TagOut-standardin piiriin edellyttäen, että:

  • Ne ovat rutiininomaisia, toistuvia, koneeseen tai laitteeseen olennaisesti liittyviä toimenpiteitä.
  • Ne suoritetaan valitsemalla käyttöön menetelmät, jotka tuottavat tehokkaan suojan työnsuorittajalle. (SFS-EN 1037 luku 6).

Sähkön lisäksi on olemassa monia muita mahdollisesti vaaraa aiheuttavia energian lähteitä. Esimerkiksi termiset, kemialliset, pneumaattiset, hydrauliset, mekaaniset ja painovoimaiset energianlähteet.

Energialähteet joihin liittyy mahdollisuus odottamattomaan käynnistymiseen tai muuhun energian vapautumiseen, on tunnistettava sekä lukittava, suljettava tai irrotettava pois käytöstä ennen huollon tai korjaustyön suorittamista!

FlexiSIGN

Kirjallinen LockOut / TagOut -ohjelma

LockOut/TagOut-ohjelma vaatii toteutuakseen yritykseltä kirjallisen suunnitelman, joka käsittää sisällytettävän kokonaisuuden, päämäärän, hyväksymisen, menettelytavat ja käytettävät ratkaisut ja tekniikat vaarallisen energian hallitsemiseksi.

Kirjallisen ohjelman vaatimukset:

 1. Ohjelman käyttötarkoituksen tarkka määrittely eri vaiheittain selvästi määriteltynä: tehtaan alasajo, koneiden ja laitteistojen eristäminen ja poissulkeminen vaarallisen energian hallitsemiseksi.
 2. Menettelytavat LockOut / TagOut -välineiden asentamiseen ja poistamiseen, sekä ohjeet jokaisen työnsuorittajan lukitus- ja merkintävälineiden tunnistamiseen.
 3. Edellytykset LockOut/TagOut -laitteiden tehokkuuden todentamisesta testaamalla menetelmät koneissa ja laitteistoissa.
 4. Yksityiskohtainen koulutusohjelma huolto- ja korjaustöiden suorittajille ja henkilöille, jotka ovat epäsuorasti tekemisissä seisokin kanssa.
 5. Kuvaukset yhtiön LockOut/TagOut -toimintasuunnitelmista koskien työryhmien LockOut/TagOut -menetelmiä, ulkopuolisten henkilöiden, vuorovaihtojen ja henkilökunnan koulutusta.
 6. Valvontamenettely sen todentamiseksi, että ohjelmaa käytännössä noudatetaan

TYÖNSUORITTAJIEN KOULUTUS

Koulutus on toteutettava aina työntekijöiden, koneiden, laitteiden tai energianhallinnan menetelmien vaihtuessa, tai missä muutos prosessissa, tuo esiin, uuden riskitilanteen. Jälleenkoulutus on annettava heti huomattaessa työnsuorittajalla riittämätöntä tuntemusta energianhallinnan menetelmiin.

Kaikki tehdas-, kone- tai laiteseisokkien vaikutuspiiriin kuuluvat ja vastuunalaiset toteuttajat täytyy kouluttaa yrityksessä vallitsevan suunnitelman ja ohjelman vaatimilla menettelytavoilla. Koulutus vaatii ohjelman oppimisen todentamisen.

Työnsuorittajien koulutuksen täytyy sisältää:

 1. LockOut/TagOut menetelmän käytön merkitys, sekä LockOut/TagOut-laitteiden ja varusteiden tunnistaminen ja huomioonottaminen vaadituissa tilanteissa. On ymmärrettävä että niiden poistaminen tapahtuu vain valtuutetun työnsuorittajan luvalla.
 2. LockOut/TagOut-varusteiden turvallinen soveltaminen, käyttö ja poisto energiahallinta-laitteista.
 3. Varoitus- ja tunnistumerkintälipukkeiden ilmoituksien ja rajoituksien huomioonottaminen LockOut/TagOut-menetelmässä.
 4. Huomioitava erittäin tärkeänä, että konetta tai laitetta ei saa yrittää korjata tai huoltaa LockOut/TagOut-menetelmään perehtymätön henkilö.

VARUSTEET

LockOut/TagOut-menetelmän perustarvikkeita ovat erikoisvalmisteiset sanka- eli riippulukot ja erikoisvalmisteiset TagOut-merkintälipukkeet.

Lukkoja on käytettävä poikkeuksetta! (Erityiset vaatimukset lukituksille Vnp 1314/94 ja Vnp 856/98 22§). Riippulukkojen ja merkintälipukkeiden on selvästi osoitettava lukituksen tai merkinnän asettajan tai työnsuorittajan henkilöllisyys. Tällä tunnistuksella varmistetaan henkilö, joka suorittaa koneen huoltoa tai korjaustyötä.

Erillinen henkilötunnistus lukoissa ja lipukkeissa varmistaa myös ryhmien huoltotyöskentelyssä mahdollisesti jäljellä olevien työnsuorittajien määrän. Lukkojen ja merkintälipukkeiden on oltava lujia, toistuvaa käyttämistä ja kulloisenkin työympäristön (likaisuuden ja kosteudenkin) sietäviä sekä kestoluettavia informaationsa puolesta. Lukkojen ja merkintälipukkeiden on oltava riittävän lujarakenteisia kestämään satunnaista ja tahatonta rasitusta. Sekä lukkojen että merkintälipukkeiden on oltava vakiokokoisia väreiltään, muodoltaan ja kooltaan. Merkintälipukkeissa on käytettävä vakiokirjaimia ja muotoja. On huomattava, että ETA-maissa ei käytetä pelkästään merkintää tai varoitusmerkintää ilmaisemaan energian syötöstä erottamista. Merkintä/varoitusmerkintää on aina käytettävä laitteen varmistuslukituksen/henkilökohtaisen lukituksen yhteydessä! On olemassa myös pienimuotoisia ratkaisuja, joissa molempien lukituksien toteutus on yhdistetty.

LockOut. On tärkeätä erottaa tapa tai lisälaite, jolla energia erotetaan syötöstä. Esimerkiksi lukittu OFF-asento joka saadaan aikaan tekemällä energian katkaisukohta liikkumattomaksi. Tämä toteutetaan yleensä erilaisilla lisälukitsemislaitteilla, esim yhden tai useamman henkilön oma koodattu riippulukko.

TackOut. Hyvin näkyvä ja luja merkintälipuke, jossa on tarvittavat ohjeet sekä tieto henkilöstä ja työn kestosta.
Kaikki koneistot ja laitteistot, joihin kohdistuu osien vaihtoa, korjauksia, uudistuksia tai muutoksia sekä uuden koneen asennuksessa, on suunniteltava LockOut/TagOut -laitteiden käyttöä varten.

Oikeiden LockOut/TagOut-menetelmien soveltaminen edellyttää kaikkein koneiden ja laitteiden huolellista tarkastusta ja vaarallisten energialähteiden ja kaikkien energiaa eristävien laitteiden tunnistamista.

TYÖNSUORITTAJIEN LUOKITUS

LockOut / TagOut -standardissa on selvästi erotettavissa kaksi eri tyyppistä työnsuorittajaa:

 1. Työnsuorittaja (myös altistuva henkilö) joka käyttää konetta tai laitetta tai joka työnsä vuoksi työskentelee sen vaikutusalueella LockOut/TagOut-toteutuksen aikana.
 2. Valtuutettu työnsuorittaja, joka toteuttaa koneiden ja laitteiden LockOut/TagOut-pois päältä toiminnot huolto- ja korjaustöiden suorittamiseksi. Usein molempien toimintojen tekijäksi määritellään sama henkilö.

LOCKOUT / TAGOUT TOTEUTUKSEN TYYPILLISET VAIHEET

Tosiasiallinen LockOut/TagOut-toteutus on yksinkertainen ja suoraan etenevä kaksivaiheinen menettely.

Vaihe I – Lukitus, Salpaaminen, Energian Irrotus:

 1. Valtuutettu työnsuorittaja ilmoittaa työnsuorittajille LockOut/TagOut -menettelyn aloittamisesta.
 2. Koneiden ja laitteiden saattaminen tilaan jossa energia ei vaikuta.
 3. Valtuutettu työnsuorittaja irrottaa ja sulkee pois varastoidun energian.
 4. Kaikkien lukkojen ja merkintälipukkeiden kunto tarkistetaan ja tarvittaessa korvataan uusilla.
 5. Valtuutettu työnsuorittaja sijoittaa henkilökohtaisen riippulukon tai tunnistusmerkintälipukkeen laitteeseen jolla energia eristetty.
 6. Valtuutettu työnsuorittaja varmistaa koekäynnistyksellä, että kone tai laite on eristetty energialähteestään.
 7. Koneisto tai laitteisto on näin valmis huollettavaksi tai korjattavaksi.

Vaihe 2 – Koneiden ja Laitteiden Palauttaminen Tuotantoon:

 1. Valtuutettu työnsuorittaja tarkistaa koneet ja laitteet ja varmistaa ettei työkaluja ym. ole jäänyt työn jäljiltä.
 2. Tarkistetaan kaikki suojalaitteet ja niiden paikallaan olo.
 3. Kaikille työnsuorittajille ilmoitetaan koneiden ja laitteiden palauttamisesta tuotantoon.
 4. Valtuutettu työnsuorittaja suorittaa vaikutusalueen toisen tarkastuksen varmistaen ettei kukaan altistu vaaratilanteeseen.
 5. Valtuutettu työnsuorittaja poistaa riippulukot ja/tai tunnistuksen merkintälipukkeet laitteista, joilla energia on eristetty ja energia palautetaan koneisiin ja laitteisiin.

MONEN KÄYTTÄJÄN LOCKOUT-MENETTELY

Menetelmässä jokainen ryhmän tai tiimin jäsen sijoittaa riippulukon tai tunnistuslipukkeen energiaa eristävään laitteeseen. Mikäli tämä ei ole mahdollista valitaan useamman lukon säppi johon jokainen sijoittaa oman riippulukkonsa tunnistusmerkinnällä. Riippulukot ja tunnistuslipukkeet on asennettava siten, että energian vapautuminen koneesta tai laitteistosta on mahdotonta ilman, että viimeinenkin tunnistettu riippulukko on poistettu. Menetelmässä riippulukon/tunnistuksen asettava työnsuorittaja on ainoa, joka on valtuutettu poistamaan asettamansa riippulukon/tunnistuksen.

TESTAUS JA ASETUS

Ennen koneen käyttöä se on usein testattava ja koekäytettävä oikeiden asetusten ja käyttövalmiuden todentamiseksi.

Konetta tai laitetta testattaessa huollon tai korjaustyön aikana noudatetaan seuraavaa menetelmää:

 1. Valtuutettu työnsuorittaja varmistaa, että työskentelyalue on vapaa kaikista työkaluista ja materiaaleista.
 2. Valtuutettu työnsuorittaja ilmoittaa koneen tai laitteen testauksesta tai koekäytöstä kaikille vaikutusalueella oleville.
 3. Kaikki työnsuorittajat poistuvat alueelta.
 4. LockOut-laitteet, riippulukot ja varoitusmerkinnät poistetaan.
 5. Koneisto testataan ja koekäytetään.
 6. Testin jälkeen koneisto tai laite alasajetaan salpaamalla tai irrottamalla energia pois ja seurataan LockOut/TagOut-menetelmän ohjeita huoltotyön loppuunsaattamiseksi tai laite palautetaan tuotantoon.